Ristiinan aluejohtokunta, kokous 23.3.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Ristiinan aluejohtokunnan lausunto, rantayleiskaavan muutos / Yövesi-Louhivesi, tila Mustikkaniemi 491-512-2-178 (osa)

MliDno-2017-611

Valmistelija

  • Olli Lahti, kehityspäällikkö, Olli.Lahti@mikkeli.fi

Kuvaus

Maankäyttö- ja rakennuslain 6 §:n mukaan kaavaa valmisteltaessa on oltava vuorovaikutuksessa niiden henkilöiden ja yhteisöjen kanssa, joiden oloihin tai etuihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Lain 62 §:n nojalla alueen maanomistajilla ja muilla 6 §:ssä tarkoitetuilla tahoilla (osallinen) on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiasta.

Mikkelin kaupunkisuunnittelu ilmoittaa maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukaisesti rantayleiskaavan muuttamisesta otsikossa mainitulla tavalla. Kaavamuutoksen tarkoituksena on muuttaa yhden rakentamattoman rakennuspaikan sijaintia rakennettavuudeltaan parempaan paikkaan. Muutos on sopusoinnussa alkuperäisen yleiskaavan tavoitteiden ja mitoitusperusteiden kanssa.

Osallistumis- ja arvioimissuunnitelma ja kaavamuutosluonnos jaetaan oheismateriaalina.

Kaavamuutosluonnosmateriaali kokonaisuudessaan löytyy myös Mikkelin kaupungin nettisivuilta www.mikkeli.fi Pyydämme mahdollisia mielipiteitä kaavoituksesta 6.4.2017 klo 15.00 mennessä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Viitikka, jari.viitikka@pp.inet.fi

Valmistelutyöryhmä esittää, että aluejohtokunnalla ei ole huomautettavaa rantayleiskaavan muutokseen Yövesi-Louhivesi Mustikkaniemen  491-512-2-178 osaan.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kaupunkisuunnittelu/Jari Ahonen, Kirsi Avelin