Ristiinan aluejohtokunta, kokous 13.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 64 Ristiinan aluejohtokunnan yleisavustus - Vitsiälän Martat ry (lisäpykälä)

MliDno-2017-2349

Valmistelija

  • Linda Asikainen, osallisuuskoordinaattori, linda.asikainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Vitsiälän Martat ry hakee 500 €:n suuruista yleisavustusta Ristiinan aluejohtokunnalta. Avustusta käytetään Vitsiälän Marttojen järjestämän toiminnan kuluihin, kuten yhteisten käsityötarvikkeiden hankinta ja huolto, kangaspuiden ylläpito, osien uusiminen ja loimien laitto. Tärkeä osa toimintaa ovat myös erilaiset kulttuuriharrastukset, kuten museovierailut ja kulttuuritapahtumissa käyminen, lähiseudun historiaan tutustuminen ja esim. teatterikäynnit. Vitsiälän Martat järjestävät myös vuosittain kylällä ns. hyvinvointipäivän, jossa tarjotaan ruokaa ja kahvia sekä lisäksi paikalliset yrittäjät tarjoavat palvelujaan (hieronta, käsienhoito jne.). Elävää kulttuuriperinnettä pidetään yllä järjestämällä rotinoita kylän vauvaperheissä. Esimerkiksi retkissä ja kulttuurikäynneissä osa kuluista on aina osallistujien omaa kustannusta. Avustuksia yhdistys ei muualta saa. Toimintaa kehitetään vuosittain ja toiminnan tarkoitus on aktivoida ja pitää vireänä yhteisöllistä toimintaa alueella. Marttojen järjestämät tapahtumat ovat avoimia kaikille ja niistä tiedotetaan kylätiedotteissa, ilmoitustauluilla ja Ristiinalainen -lehdessä

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ari Hämäläinen, hamalainen.ario@gmail.com

Ristiinan aluejohtokunta päättää avustushakemuksesta kokouksessaan.

Päätös

Aluejohtokunta päätti myöntää Vitsiälän Martat ry:lle 200 euron suuruisen yleisavustuksen. Avustuksensaaja on velvollinen antamaan selvityksen avustuksen käytöstä.

Merkitään, että Jaana Vartiainen ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Vitsiälän Martat ry

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Mikkelin kaupunki
Kaupunginhallitus
PL 33 (Raatihuoneenkatu 8-10), 50101 Mikkeli
Faksi: 015 194 2040
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi