Rakennuslautakunta, kokous 31.8.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 31 Selvitys tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen vuodelta 2015 rakennuslautakunnan osalta

MliDno-2016-656

Aikaisempi käsittely

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta:
Tarkastuslautakunta esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee vuoden 2015 arviointikertomuksen tiedoksi.

Lisäksi tarkastuslautakunta esittää, että kaupunginvaltuusto kehottaa kaupunginhallitusta raportoimaan kaupunginvaltuustolle 10.10.2016 mennessä toimenpiteistä, joihin arviointi-kertomuksessa esitettyjen epäkohtien, kysymysten ja selvityspyyntöjen johdosta on ryhdytty.

Päätös

Arviointikertomus merkittiin tiedoksi ja velvoitettiin kaupunginhallitusta hankkimaan lautakunnilta ja johtokunnilta selvitykset arviointikertomuksessa esitetyistä kysymyksistä ja havannoista sekä kuvaukset toimenpiteistä, joihin aiotaan ryhtyä arviointikertomuksessa esitettyjen epäkohtien korjaamiseksi ja saattamaan ne valtuuston tietoon 10.10.2016 mennessä.

Merkitään, että kaupunginvaltuusto käsitteli pykälät 75–76 samanaikaisesti.

Kuvaus

Kaupunginvaltuusto on tarkastuslautakunnan vuoden 2015 arviointikertomusta käsitellessään edellyttänyt, että kaupunginhallitus pyytää selvitykset arviointikertomuksessa esitettyihin kysymyksiin.

Tekninen sektori on käsitellyt arviointikertomusta ja jokainen sektorin toimielin antaa oman selvityksensä siltä osin, kuin arviontikertomus koskee kunkin toimialaa.

Rakennusvalvonnassa on laadittu liitteenä oleva selvitys arviontikertomuksen niihin kohtiin, jotka koskevat rakennusvalvontaa, pysäköintipalveluita ja jätehuoltoa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Valjakka, johtava rakennustarkastaja

Rakennuslautakunta päättää antaa kaupunginhallitukselle liitteenä olevan selvityksen Mikkelin kaupungin tarkastuslautakunnan vuoden 2015 arviointikertomuksen johdosta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Talouspalvelut, kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.