Rakennuslautakunta, kokous 31.8.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 34 Rakennustyön keskeyttäminen Valkolantie 8a

MliDno-2016-204

Valmistelija

  • Sari Valjakka, johtava rakennustarkastaja, Sari.Valjakka@mikkeli.fi
  • Juha Ruuth, hallintopäällikkö, juha.ruuth@mikkeli.fi

Kuvaus

Juha Tapani ja Pia Katriina Ukkosen rakennushankkeelle rantasaunan ja autosuoja rakentamiselle sekä vanhan autosuojan purkamiselle on myönnetty lupa (11-0444-A) 17.06.2011 § 438 osoitteessa Valkolantie 8a (491-469-0001-0095). Luvalle on myönnetty jatkolupa 16-0408-AJ 12.07.2016 § 431.

Rakennusluvan 11-444 lupaehdoissa on edellytetty, että rakennustyölle tulee nimetä rakennustyön vastaava työnjohtaja ja rakennesuunnitelmat tulee toimittaa rakennusvalvontaan ennen rakennustöiden aloittamista. Rakennustyöt on aloitettu ja edellä mainittuja lupaehtoja ei ole noudatettu.

Maankäyttö- ja rakennuslain 122 d §:n mukaan rakennushankkeeseen ryhtyvän on haettava rakennusvalvontaviranomaiselta vastaavan työnjohtajan hyväksymistä ennen rakennustyön aloittamista. Saman lain 119 §:n mukaan rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava myös siitä, että rakennushankkeessa on kelpoisuusvaatimukset täyttävät suunnittelijat ja työnjohtajat ja että muillakin rakennushankkeessa toimivilla on heidän tehtäviensä vaativuus huomioon otettuna riittävä asiantuntemus ja ammattitaito. Jos rakennustyöhön tai muuhun toimenpiteeseen ryhdytään tai se toteutetaan vastoin maankäyttö- ja rakennuslain tai sen nojalla annettuja säännöksiä tai määräyksiä taikka myönnetyn luvan tai viranomaishyväksynnän vastaisesti, rakennustarkastajalla on oikeus kirjallisesti annettavalla määräyksellä keskeyttää työ (MRL 180 §).

Rakennusvalvontaviranomainen voi rakennustyön aikana vaatia rakennushankkeeseen ryhtyvältä riippumattoman ja pätevän asiantuntijan lausunnon siitä, täyttääkö suunniteltu ratkaisu tai rakentaminen sille säädetyt vaatimukset (MRL 150 C §). Ulkopuolista tarkastusta voidaan vaatia, jos rakentamisessa havaitaan tai epäillään tapahtuneen virhe tai laiminlyönti, jonka vaikutuksia tai korjaamista ei voida luotettavasti arvioida tai toteuttaa ilman ulkopuolista tarkastusta. Rakennushankkeeseen ryhtyvä vastaa ulkopuolisesta tarkastuksesta aiheutuvista kustannuksista.

Johtava rakennustarkastaja Sari Valjakan päätöksellä § 5/1.7.2016 on määrätty rakennustyöt keskeytettäväksi siihen saakka, kunnes rakennustöiden vastaava työnjohtaja on nimetty ja rakennesuunnitelmat toimitettu rakennusvalvontaan. Juha ja Pia Ukkonen on velvoitettu esittämään jo suoritettujen rakennustöiden osalta ulkopuolisen riippumattoman ja pätevän tarkastajan kirjallinen lausunto siitä, täyttääkö rakentaminen sille asetetut vaatimukset. Lausunto on toimitettava rakennusvalvontaan ennen loppukatselmusta.

Ukkosille on varattu tilaisuus antaa vastine määräyksen johdosta rakennuslautakunnalle. Vastinetta ei ole annettu.

Maankäyttö- ja rakennuslain 180 §:n mukaan rakennustöiden keskeyttämisestä on ilmoitettava rakennuslautakunnalle, joka päättää siitä, pidetäänkö keskeyttäminen voimassa. Saman lain 186 §:n mukaan rakennusvalvontaviranomaisen on rakennustyön keskeyttämistä edellyttävän teon tai laiminlyönnin todettuaan ilmoitettava asiasta poliisille esitutkintaa varten. Ilmoitus voidaan jättää tekemättä, jos tekoa tai laiminlyöntiä olosuhteet huomioon ottaen on pidettävä vähäisenä eikä yleinen etu vaadi syytteen nostamista.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Valjakka, johtava rakennustarkastaja

Rakennuslautakunta päättää, että Juha Tapani ja Pia Katriina Ukkoselle annettu määräys rakennustöiden keskeyttämiseksi kiinteistöllä 491-469-1-95 osoitteessa Valkolantie 8a pidetään voimassa, koska todettuja puutteita ei ole korjattu eikä laiminlyönnille ole annettu mitään selitystä, vaikka siihen on varattu tilaisuus.

Laiminlyöntiä voidaan pitää vähäisenä eikä asiasta tehdä ilmoitusta poliisille, mikäli Ukkoset korjaavat puutteet kuntoon 14.10.2016 mennessä ja töitä ei jatketa ennen puutteiden korjaamista. 

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Juha Tapani ja Pia Katriina Ukkonen

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen. Valitusoikeus on sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

Viranomainen, osoite ja postiosoite:

Itä-Suomen hallinto-oikeus
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao(at)oikeus.fi
Puhelinnumero: 029 564 2500
Hallinto-oikeuden asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00 - 16.15

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valituskirjassa on ilmoitettava
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekijoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä.

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, mikä on määrätty mainitun lain 3 §:ssä. Saman lain 6 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.