Rakennuslautakunta, kokous 31.8.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 35 Oikaisuvaatimus rakennuslupaan § 494/26.7.2016 As Oy Mikkelin Sinfonia tontti 491-4-18-6

MliDno-2016-1722

Kuvaus

Savonlinja Oy on 5.8.2016 tehnyt rakennuslautakunnalle oikaisuvaatimuksen johtavan rakennustarkastajan päätöksestä 26.7.2016 § 494, jolla Asunto Oy Mikkelin Sinfonialle on myönnetty rakennuslupa kerrostalon rakentamiseen tontille 491-4-18-6. Savonlinja Oy omistaa kaksi viereistä tonttia, joten sillä on oikeus hakea muutosta päätökseen. Oikaisuvaatimus on tehty säädetyn 14 päivän määräajan kuluessa.

Luvan hakijalle on varattu tilaisuus antaa oma vastineensa oikaisuvaatimuksen johdosta. Liitteenä oleva vastine on saapunut 18.8.2016 ja oikaisuvaatimuksen tekijälle on vielä varattu pyynnön mukaisesti tilaisuus tulla kuulluksi vastineen johdosta. Savonlinja Oy:ltä on 24.8.2016 saapunut liitteenä oleva vastine. Myös Mikkelin kaupungin kaupunkisuunnittelu on antanut liitteenä olevan lausunnon asiasta.

Oikaisuvaatimuksessa vaaditaan, että päätös kumotaan kokonaisuudessaan eikä haettua lupaa myönnetä.

Vaatimusta perustellaan sillä, että rakennuksen runkoleveys ylitetään 50 prosentilla, alin lattiataso tulee 2,8 metriä liian alas ja pihataso 3,5 metriä liian alas, puistoalueen suuntaan ajateltu kivinen tukimuuri korvataan luiskalla, asuntojen lukumäärä poikkeaa yhtiö yhtiöjärjestyksessä mainitusta, hulevesien käsittelysuunnitelmaa ja maaperätutkimuksen tuloksia ei ole esitetty eikä hakemuksessa ole selvitystä siitä, että luvan hakija hallitsisi kaikkia autopaikoiksi merkittyjä alueita. Oikaisuvaatimuksen mukaan poikkeamisia asemakaavasta ei voi pitää vähäisinä eikä niitä olisi voinut hyväksyä rakennuslupapäätöksen yhteydessä.

Rakennuksen massoittelua on muutettu niin, että rakennuksesta tulee L-kirjaimen mallinen. Asemakaavan mukainen rakennusala, jonka sisälle rakennus tulisi sijoittaa, on suorakaiteen muotoinen. Rakennuksen muoto aiheuttaa sen, että rakennus tulee leveämmäksi etelä-pohjoissunnassa ja sen pohjoisosa sijoittuu kaavan mukaisen rakennusalan ulkopuolelle. Rakennus siis peittää tietystä suunnasta katsottuna hiukan enemmän näkyvyyttä länteen lähimmiltä kiinteistöiltä, mutta käytännössä tällä ei ole suurta merkitystä. Kuten luvan hakijan vastineeseen liitetyistä piirustuksista ilmenee, näkemäsektorit Pietarinkadun varressa olevista lähimmistä asuinkerrostaloista länteen päin eivät ainakaan pienene verrattuna siihen, että uusi rakennus olisi sijoitettu kokonaan asemakaavan mukaiselle rakennusalalle. Mikkelin kaupunkisuunnittelu on ottanut kantaa suunnitelmaan ja todennut lausunnossaan, että kun rakennukset muodostavat yhtenäisen linjan Pankajoen suunnalta katsottuna ja ne asettuvat samalle etäisyydelle toisistaan, ne eivät kaupunkikuvallisesti muodosta merkittävää poikkeamista asemakaavasta. Asemakaavassa sallittua rakennusoikeutta ei ylitetä. Poikkeaminen on esitetty selkeästi naapureita kuultaessa, mutta ne kiinteistöt, joiden suuntaan muutos tulee näkymään, eivät ole muutosta vastustaneet. Oikaisuvaatimuksen tekijän omistamien kiinteistöjen suuntaan muutoksella ei ole käytännön vaikutusta. Poikkeamista voidaan pitää vähäisenä.

Haettu rakennuslupa koskee vain tontille 6 suunniteltua yhtä asuinkerrostaloa. Viereisille tonteille mahdollisesti myöhemmin rakennettavat talot käsitellään aikanaan omina lupa-asioinaan, joiden yhteydessä naapureitakin kuullaan uudelleen. Näistä tonteista on olemassa myyntipäätös, mutta kauppakirjojakaan ei ole vielä allekirjoitettu, joten tonttien omistus- ja hallintaoikeus on yhä Mikkelin kaupungilla. Näiden tonttien mahdollinen rakentaminen tulevaisuudessa ei vaikuta nyt käsittelyssä olevaan rakennuslupaan eikä nyt myönnetty lupa vaikuta sitovasti tuleviin rakennuksiin.

Se, että lattia- ja pihatasot tulevat alemmaksi kuin asemakaavassa on määrätty, ei heikennä naapureiden etua millään tavoin. Asemakaavassa on määrätty sallittu alin lattiataso +94.00 ja ja pihakannen taso +95.00, jos rakennetaan autopaikoitusta pihakannen alle. Suunnitelmassa esitetty asuintilojen lattiakorko on +94.600. Tällöin rakennuksen peittovaikutus naapureiden suuntaan jää pienemmäksi, kun rakennus sijoittuu matalammalle. Tontin luonnollinen maanpinta on ympäristöä alempana ja lattia- ja pihatasojen laskemisella vältetään täyttötöitä. Korkovaatimukset on asetettu asemakaavaan lähinnä tulvariskien varalta ja kaupunkisuunnittelun lausunnon perusteella luvan mukainen poikkeaminen korkovaatimuksesta ei vielä aiheuta sellaista kastumisriskin lisääntymistä, ettei poikkeamista voisi sallia ja pitää vähäisenä.

Savonlinja Oy:n vastineessa on esitetty, että tukimuurin asemakaavamerkinnän tarkoitus on estää hulevesien siirtyminen Pankajokeen. Kaavassa ei ole tähän asiaan viittaavaa merkintää. Tukimuuri sallitaan kaavassa, koska autopaikoitus olisi ollut tällöin helpompi toteuttaa kannen alle. Tukimuuri on lisätty 23.8.2016 päivättyyn muutospiirustukseen.Tukimuurin korkeus on suunniteltu pihamaan suunniteltujen korkojen mukaisena. Sen yläreunan taso puistoalueen rajalla on +90,60 ja +92.60.

Yhtiöjärjestyksessä mainittu asuntojen lukumäärä ei ole sellainen seikka, joka vaikuttaisi rakennuslupakäsittelyyn. Yhtiöjärjestys on yhtiön sisäinen asiakirja ja voidaan saattaa ajan tasalle, kun lopullinen rakennuslupa on saatu.

Alkuperäisistä hakemusasiakirjoista puuttunut hulevesien käsittelysuunnitelma on toimitettu rakennusvalvontaan ja liitetään lupa-asiakirjoihin. Maaperätutkimuksesta ja hulevesisuunnitelmasta on asemakaavassa määräys, jonka mukaan kyseiset suunnitelmat on esitettävä ennen rakennustöiden aloittamista. Ne ovat erityissuunnitelma-asiakirjoja eivätkä varsinaisiin luvan liitteisiin kuuluvia pääpiirustuksia tai muita vastaavia lupahakemukseen liitettäviä asiakirjoja. Erityissuunnitelma-asiakirjat voi toimittaa lupaviranomaiselle päätöksenteon jälkeen, mutta kuitenkin ennen rakennustöiden aloittamista. 

Osa tontin autopaikoista on asemapiirustuksessa osoitettu viereiselle yhteiskäyttötontille, josta hakijayhtiö omistaa yhden kolmasosan ja jolle asemakaavassa on merkitty autojen säilytysalue. Nämä autopaikat on siis osoitettu yhtiön hallinnassa jo olevalle alueelle. Asemapiirustusta on korjattu siltä osin, että naapuritontin puolelle ensimmäisissä piirustuksissa merkityt kolme autopaikkaa on siirretty yhteiskäyttötontille, yhtiön hallinnassa olevalle alueelle. Muodollisesti rakennuslupa koskee vain tonttia numero 6 ja sen ulkopuolelle merkityt autopaikat ovat sijainniltaan vain viitteellisiä ja ne lähinnä osoittavat, että asemakaavassa edellytetty autopaikkavaatimus täyttyy. Yhteiskäyttötontille mahdollisesti sijoitettaville autokatoksille tai muille rakennuksille tai rakennelmille tulee vielä hakea oma rakennuslupa, koska ne ovat eri kiinteistöllä kuin asuinrakennus eikä niitä voi sisällyttää samaan lupaan tontille 6 tulevan asuinrakennuksen kanssa. Asemakaavan mukainen autopaikkavaatimus on yksi autopaikka 75 kerrosneliömetriä kohden. Suunnitelmissa esitetty kerrosala on 1740 m2, jonka mukaan laskettuna autopaikkoja tulee olla 23 kappaletta. Asuntojen lukumäärä ei tähän vaikuta, joten autopaikkavaatimus täyttyy.

Poikkeamisia asemakaavamääräyksistä on pidettävä vähäisinä niin yksittäisinä kuin myös kokonaisuutena. Myös kaupunkisuunnittelun lausunto puoltaa tätä näkemystä. Näin ollen poikkeamiset on voitu myöntää rakennusluvan yhteydessä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Valjakka, johtava rakennustarkastaja

Rakennuslautakunta päättää, että johtavan rakennustarkastajan päätöstä 26.7.2016 § 494, jolla Asunto Oy Mikkelin Sinfonialle on myönnetty rakennuslupa kerrostalon rakentamiseen tontille 491-4-18-6, muutetaan siltä osin, että päätös koskee vain asuinkerrostalon rakentamista tontille 491-4-18-6. Viereiselle kiinteistölle mahdollisesti rakennettaville autokatokselle ja muille rakennuksille tai rakennelmille on haettava tarvittavat luvat erikseen. Lupapäätöksen liitteeksi otetaan 24.8.2016 saapunut uusi asemapiirustus.

Edellä mainittuja kohtia lukuun ottamatta rakennuslupapäätöksen muuttamiseen ei ole edellä esitetyillä perusteilla aihetta, joten muilta osin rakennuslautakunta päättää hylätä johtavan rakennustarkastajan päätöksestä tehdyn oikaisuvaatimuksen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Savonlinja Oy/varatuomari Pentti Puolakka, Asunto Oy Mikkelin Sinfonia

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Jos hallintopäätöstä on oikaisuvaatimusmenettelyssä muutettu tai se on kumottu, valitusoikeus on myös viereisen ja vastapäätä olevan alueen omistajalla ja haltijalla; sellaisen kiinteistön omistajalla ja haltijalla, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa; sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa sekä kunnalla.

Viranomainen, osoite ja postiosoite:

Itä-Suomen hallinto-oikeus
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao(at)oikeus.fi
Puhelinnumero: 029 564 2500
Hallinto-oikeuden asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00 - 16.15

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätös on annettu julkipanon jälkeen, jolloin sen katsotaan tulleen asianosaisten tietoon (maankäyttö- ja rakennuslaki 198 §).

Valituskirjassa on ilmoitettava
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekijoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä.

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Josvalitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, mikä on määrätty mainitun lain 3 §:ssä. Saman lain 6 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.