Rakennuslautakunta, kokous 31.8.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 33 Korjauskehotus ja valitus virkamiesten toimista kohteessa Riihimäenkatu 1

MliDno-2015-2174

Valmistelija

  • Juha Ruuth, hallintopäällikkö, juha.ruuth@mikkeli.fi

Kuvaus

Secret

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juha Ruuth, hallintopäällikkö

Rakennuslautakunta toteaa, että korjauskehotusta koskeva asia naapurille aiheutuvan haitan poistamiseksi on edennyt hyvän hallintotavan mukaisesti ja naapurille aiheutuva välitön haitta on poistettu. Ongelma on pyritty ratkaisemaan niin, että asianosaisia on kaikissa vaiheissa kuultu asianmukaisesti ja kummankin osapuolen tarpeet ja mahdollisuudet on huomioitu. Kirjeessä mainittujen virkamiesten toiminnassa ei ole osoitettavissa mitään moitittavaa eikä kirje anna tältä osin aihetta toimenpiteisiin. Minkäänlaista pelottelua uhkasakolla tai sillä, että kaupunki repisi tontilla olevia rakennelmia tai mitään muutakaan uhkailua ei ole viranhaltijoiden puolelta tapahtunut. Heillä on velvollisuus kertoa asiaan liittyvät tosiseikat ja mahdolliset seuraamukset eikä tätä pidä kokea uhkailuna. Se, että yhteen kirjeeseen on vastaanottajan nimeen tullut kiireessä kirjoitusvirhe, ei ole asian käsittelyn kannalta olennaista.

Rakennuslautakunta katsoo, että Riihimäenkatu 1:n tontilla oleva rakennelma tulkitaan kokonsa ja vaikutustensa takia aidaksi, joka edellyttää toimenpidelupaa. Lupaa ei ole haettu.

Rakennuslautakunta päättää, että osoitteessa Riihimäenkatu 1 olevan tontin 491-7-41-3 omistajan Leena Ahosen tulee joko poistaa naapuritontin rajan vieressä oleva aitarakennelma tai siirtää se kauemmaksi rajasta niin, että rakennelman pystyy huoltamaan ja kasvit leikkaamaan rakennelman ja naapuritontin väliseltä alueelta tai muuttaa aitarakennelman rakennetta niin, ettei se aiheuta haittaa naapurirakennukselle estämällä kosteuden poistumista seinästä. 
Mikäli aitarakennelma halutaan edelleen pitää nykyisellä paikallaan, tulee sille hakea toimenpidelupa. Naapuritontin omistajaa on kuultava asiassa, koska aitarakennelma on aivan rajan vieressä. Mikäli lupa myönnetään, ehdoksi tulee asettaa se, että aidan rakenne muutetaan sellaiseksi, ettei kasvillisuus pääse kasvamaan sen läpi ja aiheuttamaan haittaa naapurikiinteistölle.

Toimintasäännön mukaisesti toimenpidelupa-asian ratkaisee johtava rakennustarkastaja.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että johtava rakennustarkastaja Sari Valjakka ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitus hyväksyttiin.

Merkitään, että Eija Peura poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Leena Ahonen, valituksessa mainitut viranhaltijat

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Mikkelin kaupunki
Rakennuslautakunta
PL 278 (Raatihuoneenkatu 8-10)
50101 MIKKELI