Rakennuslautakunta, kokous 31.5.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 34 Väliaikainen muutos mainoslaitteiden sijoittamista koskeviin määräyksiin

MliDno-2017-1207

Kuvaus

Mikkelin kaupungin rakennusjärjestyksessä on määräyksiä, jotka koskevat mainoslaitteita. Uudessa 1.7.2017 voimaan tulevassa rakennusjärjestyksessä mainoslaitteita koskevia määräyksiä on kohdissa 3.13, 6.4 ja 8.3. Luvan tarvetta koskevat määräykset ovat kohdassa 8.3. olevan taulukon kohdassa 8. Pääsäännön mukaan yli 0,5 neliön kokoiset mainoslaitteet asemakaava-alueella ja ikkunan peittävät mainokset muuallakin vaativat ilmoituksen rakennusvalvontaan ja yli kolmen neliön kokoiset mainokset aina toimenpideluvan. Rakennusjärjestyksen kohdan 3.13 mukaan alle viikon kestävään tapahtumamainontaan ei tarvitse hakea lupaa isollekaan mainoslaitteelle.

Lupaviranomaisella on erityisestä syystä oikeus rakennusjärjestyksen kohdan 10.4 nojalla poiketa rakennusjärjestyksen määräyksistä, jos se ei merkitse määräyksen tavoitteen olennaista syrjäyttämistä.

Mainoslaitteiden osalta on esitetty toivomuksia, että Mikkelissä järjestettävien valtakunnallisten asuntomessujen aikana yritykset saisivat mainostaa tuotteitaan ja palvelujaan vapaammin.

Rakennusvalvonnan kanta on, että asuntomessujen erityinen luonne ja merkitys seudun yritystoiminnalle ja matkailulle ovat sellaisia erityisiä syitä, joiden nojalla mainoslaitteiden luvanvaraisuudesta voidaan poiketa. Rakennusvalvonnalla tulee kuitenkin olla jonkinlainen ennakkokontrollimahdollisuus mainontaan tuolloinkin ja kevennetyn menettelyn kautta sallittaville mainoslaitteille tulee asettaa tiettyjä rajoja.

Rakennusvalvonnan mielestä asuntomessujen aikana voidaan keskustan vanhan ruutukaava-alueen ulkopuolella sallia enintään noin 10 neliömetrin kokoisten mainoslaitteiden sijoittaminen kaavassa osoitetuille teollisuus-, liike- ja varastokiinteistöille ilman varsinaista lupamenettelyä. Sellaisista mainoslaitteista, jotka rakennusjärjestyksen mukaan edellyttäisivät lupaa tai määrämuotoista ilmoitusta rakennusvalvonnalle, tulee tehdä vain vapaamuotoinen ilmoitus vähintään kolme arkipäivää ennen mainoslaitteen asentamista. Ilmoituksessa tulee esittää mainoslaitteen sijoitus, koko, ulkoasu sekä se, kuka mainoksesta vastaa. Mikäli kyse ei ole mainostajan hallinnassa olevasta kiinteistöstä tai rakennuksesta, tulee esittää myös haltijan suostumus mainoksen asettamiseen. Ilmoituksen voi tehdä rakennusvalvonnan sähköpostiin tai Lupapisteen neuvontapyynnön kautta.

Mainoslaite ei saa olla ympäristöä rumentava eikä hyvän tavan vastainen eikä se saa olla liikenteen näkemäalueella tai muutoin aiheuttaa vaaraa liikenneturvallisuudelle. Tällä päätöksellä ei poisteta mahdollista maantielain mukaista velvollisuutta ilmoittaa mainoslaitteesta elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.

Koska mainosten asentamiseen ja purkamiseen tarvitaan oma aikansa, kevennetty menettely on voimassa 1.7.-21.8.2017 välisen ajan. Jos mainos halutaan pitää paikallaan pidempään, on luvan tai ilmoituksen osalta noudatettava rakennusjärjestyksen normaaleja määräyksiä.

Tällaisesta vapaamuotoisesta ilmoituksesta ei peritä maksua.

Mikäli rakennusvalvonta ilmoituksen perusteella toteaa, ettei mainoslaite täytä edellä olevia vaatimuksia, voidaan mainos määrätä poistettavaksi tai edellyttää luvan hakemista sille.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Valjakka, johtava rakennustarkastaja, Sari.Valjakka@mikkeli.fi

Rakennuslautakunta päättää, että asuntomessujen yhteydessä 1.7.-21.8.2017 välisenä aikana sallitaan keskustan vanhan ruutukaava-alueen ulkopuolella enintään noin 10 neliömetrin kokoisten mainoslaitteiden sijoittaminen kaavassa osoitetuille teollisuus-, liike- ja varastokiinteistöille ilman varsinaista lupa- tai ilmoitusmenettelyä. Sellaisista mainoslaitteista, jotka rakennusjärjestyksen mukaan edellyttäisivät lupaa tai määrämuotoista ilmoitusta rakennusvalvonnalle, tulee tehdä vain vapaamuotoinen ilmoitus vähintään kolme arkipäivää ennen mainoslaitteen asentamista. Ilmoituksessa tulee esittää mainoslaitteen sijoitus, koko, ulkoasu sekä se, kuka mainoksesta vastaa. Mikäli kyse ei ole mainostajan hallinnassa olevasta kiinteistöstä tai rakennuksesta, tulee esittää myös haltijan suostumus mainoksen asettamiseen. Mainoslaite ei saa olla ympäristöä rumentava eikä hyvän tavan vastainen eikä se saa olla liikenteen näkemäalueella tai muutoin aiheuttaa vaaraa liikenneturvallisuudelle.

Tällaisesta vapaamuotoisesta ilmoituksesta ei peritä maksua.

Mikäli rakennusvalvonta ilmoituksen perusteella toteaa, ettei mainoslaite täytä edellä olevia vaatimuksia, voidaan mainos määrätä poistettavaksi tai edellyttää luvan hakemista sille.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Asuntomessutoimisto, Mikkelin Yrittäjät ry, Mikkelin kaupunkikeskustan kehittämisyhdistys Mikke ry