Rakennuslautakunta, kokous 31.5.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 33 Luvaton asuntovaunu ja siihen liittyvä rakennus, Suomenniemi Numminen

MliDno-2016-206

Valmistelija

  • Juha Ruuth, hallintopäällikkö, juha.ruuth@mikkeli.fi

Kuvaus

Suomenniemen alueen rakennustarkastaja Kari Mankkinen on maastokäynnin yhteydessä todennut, että Suomenniemen kylän tilalla Salmela RN:o 9:7 on asuntovaunu ja sen yhteyteen rakennettu lautaverhoiltu rakennus. Asuntovaunu ja siihen liittyvä rakennus sijaitsevat osayleiskaavan mukaisella M-alueeseen sisältyvällä rantavyöhykkeellä, jolla on rakennusoikeus vain maa- ja metsätalouden tai kalatalouden harjoittamista varten tarpeellista rakentamista tai olemassa olevan asuinrakennuksen kanssa samaan pihapiiriin kuuluvan talousrakennuksen rakentamista tai olemassa olevaan asuinrakennukseen liittyvän enintään 25 neliömetrin kokoisen saunan rakentamista varten. Tilan omistaa Seppo Nummisen kuolinpesä.

Mankkiselta oli aikaisemmin kysytty, saako tilan alueelle sijoittaa asuntovaunun. Koska alueella ei osayleiskaavan mukaan ole rakennusoikeutta, ei Mankkinen ole luvannut asuntovaunun säilyttämistä muuta kuin tavanomaista retkeilytarkoitusta varten. Tällöin asuntovaunu voi olla tilapäisesti kiinteistöllä, mutta sitä ei voi käyttää rakennuksen korvikkeena tai rakennukseen verrattavalla tavalla.

Mankkinen on 18.11.2016 lähettänyt kuolinpesälle kehotuksen poistaa luvaton asuntovaunu ja sen yhteyteen rakennettu rakennus 31.12.2016 mennessä. Kuolinpesän puolesta Susan Numminen on lähettänyt kehotuksen johdosta liitteenä olevan vastineen.

Kun asuntovaunu ja rakennus olivat edelleen paikoillaan Mankkisen käydessä kiinteistöllä 4.5.2017, lähetettiin kuolinpesälle kirje, jossa pyydettiin selitystä poistokehotuksen laiminlyönnille. 17.5.2017 saapui Susan Nummisen allekirjoittama selitys, joka on liitteenä.

Numminen ei kiistä sitä, että asuntovaunu ja siihen liittyvä rakennus olisi sijoitettu paikalle ilman tarvittavaa lupaa. Hän kuitenkin pyytää lisäaikaa rakennuksen purkuun 9.7.2017 saakka.

Ei ole osoitettu eikä edes väitetty, että kyseinen rakennus olisi tarpeellinen maa- ja metsätalouden tai kalatalouden harjoittamista varten eikä se ole olemassa olevan asuinrakennuksen kanssa samaan pihapiiriin kuuluva talousrakennus tai olemassa olevaan asuinrakennukseen liittyvä sauna. Muuta rakennusta tuolle alueelle ei kaavan mukaan saa rakentaa, koska paikka on osayleiskaavan mukaisella 200 metrin syvyisellä rantavyöhykkeellä.

Maankäyttö- ja rakennuslain 182 §:n mukaan jos joku ryhtyy toimiin tämän lain tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten vastaisesti taikka lyö laimin niihin perustuvan velvollisuutensa, kunnan rakennusvalvontaviranomainen, kunnan määräämä monijäseninen toimielin 13 a luvun mukaisissa asioissa tai Turvallisuus- ja kemikaalivirasto markkinavalvontaviranomaisena voi päätöksellään velvoittaa niskoittelijan määräajassa oikaisemaan sen, mitä on tehty tai lyöty laimin.

Lain 186 §:n mukaan kunnan rakennusvalvontaviranomaisen on rakennustyön keskeyttämistä taikka uhkasakon tai teettämisuhan käyttämistä edellyttävän teon tai laiminlyönnin todettuaan ilmoitettava asiasta poliisille esitutkintaa varten. Ilmoitus saadaan jättää tekemättä, jos tekoa tai laiminlyöntiä olosuhteet huomioon ottaen on pidettävä vähäisenä, eikä yleisen edun ole katsottava vaativan syytteen nostamista.

Mikkelissä toimivalta luvattomien rakennusten osalta kuuluu rakennuslautakunnalle. 

Velvoite ja mahdollinen uhkasakko tulee kohdista sellaisiin henkilöihin, joilla on tosiasiallinen mahdollisuus vastata velvoitteen noudattamisesta. Susan Numminen on lähettämissään vastineessa ja selityksessä antanut ymmärtää, että hän toimii kuolinpesän puolesta ja vastaa asuntovaunusta ja rakennuksesta sekä niiden poistamisesta. Velvoite tulee siis kohdistaa häneen. Nummisen esittämään rakennuksen purkamisen määräajan jatkamiseen 9.7.2017 saakka voidaan suostua. Mikäli asuntovaunu ja rakennnus poistetaan määräajassa, voidaan tekoa pitää vähäisenä eikä asiasta ole tarpeen tehdä ilmoitusta poliisille. Velvoitetun tulee huolehtia myös siitä, että mahdolliset purkujätteet eivät jää rumentamaan ympäristöä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Valjakka, johtava rakennustarkastaja, Sari.Valjakka@mikkeli.fi

Rakennuslautakunta päättää velvoittaa Susan Nummisen poistamaan Suomenniemen kylän tilalla Salmela RN:o 9:7 olevan asuntovaunun ja sen yhteyteen rakennetun rakennuksen 9.7.2017 mennessä nyt asetettavan tuhannen (1.000) euron sakon uhalla. Myös mahdolliset purkujätteet tulee poistaa tai varastoida siististi. Ellei velvoitetta noudateta annettuun määräpäivään mennessä, voidaan asetettu uhkasakko tuomita maksettavaksi. Asiasta ei tehdä ilmoitusta poliisille, mikäli asuntovaunu ja rakennus poistetaan edellä mainitussa määräajassa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Susan Numminen