Rakennuslautakunta, kokous 31.5.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 32 Kiinteistön epäsiisteys ja luvattomat rakennelmat , Saretintie 1, Tähtinen Heikki

MliDno-2017-1045

Kuvaus

Maankäyttö- ja rakennuslain 126a §:n mukaan toimenpidelupa tarvitaan sellaisen rakennelman tai laitoksen, jota ei ole pidettävä rakennuksena, pystyttämiseen tai sijoittamiseen taikka rakennuksen ulkoasun tai tilajärjestelyn muuttamiseen mm. seuraavissa tapauksissa: katoksen, vajan, kioskin, käymälän, esiintymislavan tai vastaavan rakennelman rakentaminen taikka kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän rakentaminen tai muuttaminen (rakennelma).

Mainitun lain 166 §:n mukaan rakennus ympäristöineen on pidettävä sellaisessa kunnossa, että se jatkuvasti täyttää terveellisyyden, turvallisuuden ja käyttökelpoisuuden vaatimukset eikä aiheuta ympäristöhaittaa tai rumenna ympäristöä.

Jos rakennuksen kunnossapitovelvollisuus laiminlyödään, kunnan rakennusvalvontaviranomainen voi määrätä rakennuksen korjattavaksi tai sen ympäristön siistittäväksi. Jos rakennuksesta on ilmeistä vaaraa turvallisuudelle, tulee rakennus määrätä purettavaksi tai kieltää sen käyttäminen.

Mainitun lain 167 §:n mukaan rakennettu ympäristö on pidettävä rakennusluvan mukaisessa käytössä ja siistissä kunnossa. Kunnan määräämä viranomainen osaltaan valvoo, että liikenneväylät, kadut, torit ja katuaukiot sekä puistot ja oleskeluun tarkoitetut ulkotilat täyttävät hyvän kaupunkikuvan ja viihtyisyyden vaatimukset. Tonttia tai rakennuspaikkaa ei saa käyttää niin, että sen rakennusluvassa istutettaviksi osoitetut alueet, leikkipaikat tai oleskelualueet taikka muut asumisviihtyisyyteen vaikuttavat alueet supistuvat.

Mikkelin kaupungin rakennusjärjestyksen kohdan 3.6 mukaan rakennuspaikkaa ei saa käyttää sellaiseen varastointiin, joka rumentaa ympäristöä tai aiheuttaa haittaa naapureille.
Ympäristöön olennaisesti vaikuttavat ulkovarastot, jätesäiliöt tai –katokset ja vastaavat rakennelmat on tarvittaessa suojattava istutuksin tai aidalla.

Muun tarkastuksen yhteydessä on jo vuonna 2015 todettu, että Otavassa osoitteessa Saretintie 1 sijaitsevan kiinteistön 491-430-7-77 pihalle on kertynyt suuri määrä tavaraa, josta ainakin osa selkeästi luokiteltavissa jätteeksi. Joukossa näytti olevan myös öljyjä ja vastaavia ympäristölle vaarallisia aineita. Tavaroita oli pihalla epämääräisissä kasoissa. Samoin todettiin, että kiinteistöllä olevaa verstasrakennukseen oli rakennettu rakennusmuovilla verhoiltu kuisti Vanhan Otavantien puolelle sekä rakennuksen pohjoispuolelle kookas erillinen katos. Näille ei ole haettu lupaa rakennusvalvonnasta.

Kiinteistön epäsiisteydestä on tullut ilmoituksia myös ohikulkijoilta.

Koska pihalla olevat tavarat selvästi rumensivat ympäristöä ja aiheuttivat epäsiisteyttä ja sekä mahdollisesti aiheuttivat vaaran maaperän pilaantumisesta ja koska kuisti ja katos olisivat vaatineet ainakin toimenpideluvan rakennusvalvonnasta, on kiinteistön omistajalle Heikki Tähtiselle annettu 1.6.2015 kehotus purkaa luvattomat rakennukset ja katokset, poistaa pihalla olevat romutavarat ja ongelmajätteet sekä järjestää siististi ja tarvittaessa peittää muut tavarat. Määräaika siistimiselle oli 5.7.2015 mennessä ja purkamiselle 30.9.2015 mennessä.

Myöhemmin todettiin, että osa pihalla olleista romutavaroista oli poistettu ja pihaa muutenkin siistitty.

15.5.2017 suoritetun tarkastuskierroksen yhteydessä todettiin, että kiinteistön pihalla oli taas paljon erilaisiin kasoihin sijoitettua tavaraa, josta osa oli selkeästi jätettä. Pihalle oli kerätty myös suuri määrä käytettyjä kuormalavoja. Luvattomat kuisti ja katos olivat edelleen paikallaan ja rakennuksen takana oli ilmeisesti varastona käytettävä teräskontti.

Heikki Tähtiselle lähetettiin kirje, jossa hänelle varattiin tilaisuus antaa oma selvityksensä siitä, miksi korjauskehotusta ei ole noudatettu ja millä tavalla hän on valmis korjaamaan tilanteen. Tähtinen soitti rakennusvalvontaan ja sovittiin, että kiinteistöllä pidetään vielä tarkastus, johon Tähtinen tulee mukaan. Tällöin katsotaan tarkasti se, mitä toimenpiteitä rakennusvalvonta edellyttää. Tarkastus suoritettiin 18.5.2017 ja siitä laadittiin muistio, joka on liitteenä. Tähtinen ilmoitti olevansa valmis tekemään tarvittavat toimenpiteet tai teettämään ne vuokralaisellaan siltä osin kuin ne kohdistuvat vuokralaisen omistamiin tavaroihin, kunhan määräajat ovat hänen kannaltaan kohtuullisia.

Todettiin, että kuistille, katokselle ja varastokontille on mahdollista myöntää lupa ehdolla, että niiden ulkoasu siistitään.

Käynnin yhteydessä oli käytettävissä kiinteistölle myönnettyihin rakennuslupiin liittyviä piirustuksia ja kaavakartta. Kun ajantasaista kaavakarttaa ei ollut, jouduttiin vielä myöhemmin selvittämään kiinteistön rajat ja se, mitä rajoituksia rakentamisessa on Vanhan Otavantien ja Saretintien suuntaan. Kaavatarkastelussa todettiin, että kiinteistön Vanhan Otavantien puoleisella sivulla on istutettavaksi tarkoitettu suojaviheralue, jolle ei saa rakentaa ja joka ulottu nykyisen rakennuksen ulkoseinään saakka. Rakennettu kuisti sijaitsee tällä istutettavalla alueella. Saretintien puolella on myös samanlainen istutettavaksi tarkoitettu suojaviheralue hieman kapeampana sekä Vanhan Otavantien kohdalta alkava liittymäkielto noin kolmasosalla kiinteistön tämän sivun pituudesta. Tarkastuskäynnin yhteydessä suunniteltu kuormalavojen sijoittaminen väliaikaiseksi näkösuoja-aidaksi Vanhan Otavantien puolelle ei ole mahdollista, koska kyseessä on istutettava alue. Kiinteistön kahdesta ajoneuvoliittymästä ainakin lähempänä Vanhaa Otavantietä oleva on sijoitettu paikkaa, johon asemakaavan mukaan ei saa tehdä ajoneuvoliittymää. Karttatarkastelun perusteella osa tavaroista vaikutti olevan kiinteistön rajojen ulkopuolella.

Tähtiseltä saapui 29.5.2017 liitteenä oleva kirjallinen selitys, jota oli pyydetty tarkastuskäynnin yhteydessä.

Maankäyttö- ja rakennuslain 182 §:n mukaan jos joku ryhtyy toimiin tämän lain tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten vastaisesti taikka lyö laimin niihin perustuvan velvollisuutensa, kunnan rakennusvalvontaviranomainen, kunnan määräämä monijäseninen toimielin 13 a luvun mukaisissa asioissa tai Turvallisuus- ja kemikaalivirasto markkinavalvontaviranomaisena voi päätöksellään velvoittaa niskoittelijan määräajassa oikaisemaan sen, mitä on tehty tai lyöty laimin. Viranomaisen antamaa kieltoa tai määräystä voidaan tehostaa uhkasakolla tai uhalla, että tekemättä jätetty toimenpide teetetään laiminlyöjän kustannuksella. Lisäksi asia voidaan ilmoittaa poliisille esitutkinnan suorittamista varten.

Kiinteistön omistaja Heikki Tähtinen on osoittanut ymmärtävänsä tilanteen ja myöntänyt vastuunsa siitä sekä ilmoittanut olevansa valmis korjaamaan laiminlyönnit ja huolehtimaan siitä, että kiinteistöllä toimiva hänen vuokralaisensa hoitaa velvoitteen omien tavaroidensa ja toimintansa osalta. Tästä syystä ei ole tarpeen määrätä uhkasakkoa tai muuta uhkaa Tähtiselle annettavan velvoitteen tehosteeksi. Yleisen edun ei ole katsottava vaativan asian ilmoittamista poliisiviranomaisille, jos velvoitteita noudatetaan annetuissa määräajoissa.

Tähtinen tulee velvoittaa purkamaan kiinteistöllä olevat ilman lupaa rakennetut kuisti ja varastokatos sekä poistamaan varastona käytetty teräskontti, ellei niille myönnetä tarvittavaa rakennus- tai toimenpidelupaa. Poistaminen tulee tapahtua 31.8.2017 mennessä. Samoin Tähtinen tulee velvoittaa huolehtimaan siitä, että kiinteistöllä olevat romutavarat poistetaan ja ympäristölle vaaralliset aineet poistetaan tai sijoitetaan niin, ettei niistä voi aiheutua vaaraa sekä käyttökelpoinen tavara sijoitetaan siististi kiinteistöön kuuluvalle alueelle ja tarvittaessa peitetään niin, ettei se rumenna ympäristöä. Kuormalavat tulee varastoida siisteihin pinoihin eikä niitä saa säilyttää kiinteistöllä kuin tilapäisesti. Saretintien puoleisessa ojassa olevat romuautot tulee poistaa tai sijoittaa kiinteistöllä niin, etteivät ne rumenna ympäristöä ja vaaranna maaperää esimerkiksi nestevuodoilla. Asemakaavan mukaisella istutettavalla alueella olevat ajoneuvot tulee siirtää kiinteistön puolelle. Lähempänä Vanhaa Otavantietä oleva ajoneuvoliittymä tulee poistaa käytöstä, koska se on asemakaavan vastaisessa paikassa. Käytöstä poistaminen tulee tehdä niin, ettei tältä kohtaa ole mahdollista ajaa ajoneuvolla yleiselle tielle.

Mikäli kiinteistöä käytetään mm. ajoneuvojen ja niiden osien, rakennustarvikkeiden, kuormalavojen tai vastaavan tavaran varastointiin, kiinteistö tulee aidata riittävän korkealla aidalla ainakin Vanha Otavantien puolelta. Aita tulee tehdä 31.8.2017 mennessä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Valjakka, johtava rakennustarkastaja, Sari.Valjakka@mikkeli.fi

Rakennuslautakunta päättää, että kiinteistön 491-430-7-77 omistaja Heikki Tähtinen velvoitetaan purkamaan kiinteistöllä olevat ilman lupaa rakennetut kuisti ja varastokatos sekä poistamaan varastona käytetty teräskontti, ellei niille myönnetä tarvittavaa rakennus- tai toimenpidelupaa. Poistaminen tulee tapahtua 31.8.2017 mennessä. Samoin Tähtinen velvoitetaan huolehtimaan siitä, että kiinteistöllä olevat romutavarat poistetaan ja ympäristölle vaaralliset aineet poistetaan tai sijoitetaan niin, ettei niistä voi aiheutua vaaraa ympäristölle sekä käyttökelpoinen tavara sijoitetaan siististi kiinteistöön kuuluvalle alueelle ja tarvittaessa peitetään niin, ettei se rumenna ympäristöä. Lähempänä Vanhaa Otavantietä oleva ajoneuvoliittymä tulee poistaa käytöstä. Romutavaroiden ja vaarallisten aineiden sekä asemakaavan vastaisen ajoneuvoliittymän käytöstä poistaminen sekä muiden tavaroiden järjestäminen tulee tapahtua 31.7.2017 mennessä.

Mikäli kiinteistöä käytetään mm. ajoneuvojen ja niiden osien, rakennustarvikkeiden, kuormalavojen tai vastaavan tavaran varastointiin, kiinteistö tulee aidata riittävän korkealla aidalla ainakin Vanha Otavantien puolelta 31.8.2017 mennessä.

Rakennuslautakunta päättää, ettei näiden velvoitteiden tehosteeksi ole tässä vaiheessa tarpeen määrätä uhkasakkoa tai muuta uhkaa eikä asiaa ole tarpeen ilmoittaa poliisiviranomaisille.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Heikki Tähtinen