Rakennuslautakunta, kokous 29.9.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 40 Rakennuslautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2017

MliDno-2016-1991

Kuvaus

Mikkelin kaupungin strategia on kestävän kasvun ja hyvinvoinnin strategia. Kaupungin tavoitteiden toteutuminen edellyttää entistä tiiviimpää poikkihallinnollista yhteistyötä. Tämän tueksi kaupunki on ottanut käyttöön ohjelmat. Strategian näkökulmien mukaisia ohjelmia on kolme: asukkaiden, elinkeinojen ja ympäristön hyvinvointi. Tavoitteena on Digitaalinen Mikkeli - kestävästi uudistuva kaupunkikeskus Saimaan rannalla.

Kaupungin strategian toteuttamisessa hyödynnetään tuloskortteja: Kukin lautakunta ja toimiala ottavat vuosittaisen toimintansa suunnittelun ja seurannan pohjaksi kaupunginvaltuustoon nähden sitovat tavoitteet ja niitä koskevat mittarit ja tavoitetasot. Kaikki tavoitteet koskevat hyvinvoinnin lisäämistä ja pahoinvoinnin vähentämistä.

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen (Kuntalaki 410/2015 §110). Talousarvio ja -suunnitelma sitovat toimielimiä sekä henkilöstöä ja ovat samalla näiden ohjauksen ja valvonnan välineitä. Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää kaupunginvaltuusto. Määrärahat ovat lupa käyttää rahaa ja tulot ovat sitovia velvoitteita kerätä rahaa. Talousarvion määrärahat voi alittaa ja tuloja voi kerryttää talousarviota enemmän, mutta ei toisinpäin.

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 21.1.2013 § 16 kaupungille tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelman, jota on päivitetty tammikuussa 2015 vuosille 2015 - 2016 (kvalt. 19.1.2015 § 8). Talousarvion 2016 yhteydessä toimialat täsmentävät toimenpidelistaansa siten, että sen avulla kyetään aidosti saavuttamaan talouden tasapaino. Talousarvioehdotus perustuu raamiin, jonka kaupunginhallitus on antanut 20.6.2016 § 246.

Teknistä toimialaa koskevat kohdat ovat:

  1. Tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelman toteuttamiseen ja toteuttamisen aikatauluun on kiinnitettävä huomiota.”
  2. Henkilöstömenojen on pysyttävä budjetissa. Yleisesti kaikilla toimialoilla sijaisten käytössä jatketaan tiukkaa kontrollia sekä pyritään jättämään vakanssit täyttämättä aina, kun se on mahdollista. Kaupungin henkilöstömäärän ja palkkamenojen seurantaa on edelleen tehtävä tiiviisti ja valvottava.”

Henkilöstöä koskevassa osassa on kerrottu keskeiset henkilöstötarpeeseen vaikuttavat muutokset 2016-2019, henkilömäärän kehitys 2015-2019 sekä koulutussuunnitelma.

Talousarvioraami on lautakuntatasolla sitova valmistelupohja.

Rakennuslautakunnan talousarvioraami on:

Tulot 1.499.000 euroa
Kulut 1.207.000 euroa
Toimintakate + 292.000 euroa

Rakennuslautakunnan talousarvioesitys on:

Tulot 1.645.000 euroa (ero raamiin + 146.000 euroa)
Kulut 1.441.000 euroa (ero raamiin + 234.000 euroa)
Toimintakate + 204.000 euroa (ero raamiin - 88.000 euroa)

Rakennuslautakunnan alaisilla yksiköillä on tulojen suhteen sama ongelma; tulot riippuvat täysin siitä, kuinka paljon asiakkaat käyttävät palveluita. Rakennusvalvontamaksuja kertyy sitä mukaa, kun asiakkaat hakevat lupia. Rakentamisen määrän ja lupamaksutuottojen on oletettu pysyvän samalla tasolla edellisiin vuosiin nähden. Viranomaisella ei ole juuri mitään mahdollisuuksia vaikuttaa tähän määrään. Samalla tavalla pysäköintimaksuja saadaan vain, jos autoilijat käyttävät maksullisia pysäköintipaikkoja ja pysäköintivirhemaksujen määrä riippuu täysin siitä, kuinka paljon sääntöjen vastaista pysäköintiä tapahtuu ja havaitaan. Kun pysäköinninvalvonnan perimmäinen tavoite on ehkäistä virheellistä pysäköintiä, tulee tästä tavallaan ristiriita talousarvion tavoitteisiin nähden. Vain jätehuollon osalta tulot määräytyvät menojen mukaan.

Pysäköintivirhemaksutulojen osalta talousarvion mukainen tulokertymä edellyttää sitä, että sisäasiainministeriö korottaa pysäköintivirhemaksun Mikkelin kaupungin osalta ensi keväänä 50 euroon.

Menojen lisäystä vuonna 2017 aiheuttavat rakennusvalvonnan lupakäsittelyn digitalisoituminen. Lupapisteen sähköinen lupapalvelu sekä alkava sähköinen arkistointi ovat muuttuneet kunnille maksulliseksi . Asiakirjojen digitointia jatketaan saapuvien paperisten hakemusten sekä olemassa olevan arkiston osalta niiden sähköisen säilytyksen ja jakelun mahdollistamiseksi ja tämä aiheuttaa tilapäisen työvoiman palkkakustannuksia. Kesäajaksi on tarvetta edelleen palkata ylimääräinen rakennustarkastaja, jotta palvelutaso voidaan säilyttää myös vilkkaana loma-aikana. Rakennustarkastajille on tarve hankkia mobiililaitteet, jotta he pääsevät kirjaamaan katselmukset tietojärjestelmiin sekä katsomaan lupahakemusten liitteitä myös työmailla suoritettavien tarkastuskäyntien yhteydessä.

Rakennuslautakunnan menoihin on kirjattu 90.000 € myönnettäviin hissiavustuksiin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Valjakka, johtava rakennustarkastaja, Sari.Valjakka@mikkeli.fi

Rakennuslautakunta päättää hyväksyä vuoden 2017 talousarvioesityksen liitteenä olevassa muodossa ja lähettää sen edelleen kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Keskustelun aikana Jaana Kervinen esitti, että rakennuslautakunnan talousarvioesitykseen tulisi lisätä määräraha yhden toimistotehtäviä hoitavan henkilön palkkaamiseen määräaikaisesti vuoden 2017 ajaksi. Tämä henkilö toimisi puoliksi rakennusvalvonnan ja puoliksi pysäköintipalveluiden toimistotehtävissä. Tällöin lupien ajan tasalle saamisen ja tehostuvan maksujen perinnän kautta saatavat lisätulot ylittäisivät palkkaamisesta aiheutuvan henkilöstömenojen lisäyksen. Määräaikaisuus voidaan perustella tarpeella saada nykyiset rästityöt hoidettua. Erja Haukijärvi kannatti Kervisen esitystä.

Keskustelun jälkeen esittelijä muutti päätösehdotustaan niin, että talousarvioesitykseen lisätään Kervisen esityksen mukaisesti määräraha (arvioitu 41.126 euroa) yhden toimistoalan henkilön määräaikaisen palkkaamiseen ja vastaavasti tuloja korotetaan 50.000 eurolla, jolloin toimintakatteeksi tulee noin 213.000 euroa.

Matti Piispa esitti, ettei määrärahaa uuden henkilön palkkaamiseen oteta talousarvioesitykseen, vaan tehtävät pyritään hoitamaan sisäisin siirroin. Piispan esitystä ei kannatettu, joten se raukesi.

Lautakunnan päätökseksi tuli esittelijän päätösehdotus lisättynä Jaana Kervisen esityksen mukaisella määrärahamuutoksella.

Merkitään, että Matti Piispa ilmoitti päätökseen eriävän mielipiteensä, joka liitetään pöytäkirjaan.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, talouspalvelut

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.