Rakennuslautakunta, kokous 26.1.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Vanhojen talojen hissien rakentamiseen annettava kaupungin avustus (lisäpykälä)

MliDno-2017-259

Valmistelija

  • Sari Valjakka, johtava rakennustarkastaja, Sari.Valjakka@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginhallitus 15.5.2016 § 192 ja kaupunginvaltuusto 23.5.2016 § 66 ovat käsitelleet kokouksissaan valtuustoaloitteen hissien rakentamisen tukemisesta 10 % rakentamiskustannuksista vanhoihin kerrostaloihin rakennettavissa hisseissä ja päättäneet 90 000 € määrärahan varaamisesta vuoden 2017 talousarvioon. Vuoden 2017 rakennusvalvonnan talousarvioon on lisätty 90 000 € määräraha hissiavustuksiin vuodelle 2017. Talousarvio on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 19.12.2016 § 155.

ARA myöntämä avustuksen suuruus on vuonna 2017 enintään 45 % hyväksytyistä tai hissin rakentamiseen liittyvistä kokonaiskustannuksista. Hissiavustus myönnetään vain yhteisöille.  Varsinaista avustuspäätöstä on haettava ARA:n ohjeistuksen mukaisen ajan kuluessa varauspäätöksestä. Määräraha hissin rakentamiseen sidotaan varsinaisella avustuspäätöksellä, ei varauspäätöksellä. ARA:n avustuksen ohjeet ja hakulomakkeet löytyvät www.ara.fi

Mikkelin kaupunki tukee vahvistetun määrärahan sallimissa rajoissa ja ARA:n hyväksymistä rakentamiskustannuksista vanhoihin taloihin hissin rakentamista, jolla varmistetaan esteetön kulku ulko-ovelta asuntoihin. Asian valmisteluvaiheessa on selvinnyt, että määräraha riittää noin kolmen hissin rakentamiseen, jos avustus on 10 % kustannuksista. Jotta avustuksen määräraha voidaan jakaa tasapuolisemmin useammalle asunto-osakeyhtiölle, avustusprosentti tulisi olla 5 %. Hakemuksia on saapunut jo 2 kappaletta vuoden alussa, kun valtuuston päätös määrärahoista on ollut tiedossa.

Avustushakemuksen käsittely Mikkelin kaupungin myöntämässä hissiavustuksessa:

Hakemus Mikkelin kaupungin hissiavustusta varten jätetään sen jälkeen, kun ARA on myöntänyt hissiavustuksen hissin rakentamista varten. Hakemukseen liitteeksi on liitettävä ARA:n päätös hissiavustuksesta ja pohjapiirustus hissin sijoituksesta, selvitys esteettömyydestä, kaupparekisteriote ja taloyhtiön päätös hissin rakentamisesta.

Määräraha hissin rakentamiseen varataan varsinaisella avustuspäätöksellä. Varsinaisia avustuspäätöksiä tehdään niin kauan kuin tähän avustusmuotoon tarkoitettua määrärahaa riittää. Maksatushakemuksen liitteeksi tulee toimittaa hissitarkastustodistus ja taloyhtiön tilitiedot avustuksen maksamista varten. Avustus maksetaan, kun rakennusvalvonnan lopputarkastus hyväksytysti suoritettu ja hissitarkastuspöytäkirja esitetty.

Avustushakemukset valmistelee johtava rakennustarkastaja ja avustuksen myöntää rakennuslautakunta. Maksatukset hyväksyy johtava rakennustarkastaja tai määrätty sijainen.

Hakuajasta tiedotetaan Länsi-Savossa ja Kaupunkilehdessä sekä kaupungin verkkosivuilla.

Hakuaika on jatkuva 1.3 - 31.12.2017 välisenä aikana. Hissiavustukset myönnetään hakemusten saapumisjärjestyksessä määrärahan puitteissa. Vuoden alussa saapuneet hakemukset otetaan huomioon siinä järjestyksessä, kun rakennusvalvontaan on toimitettu ARA:n hissiavustuksen varsinainen avustuspäätös kustannuksista sekä muut hakemuksen liitteet. Hakemukset käsitellään siinä järjestyksessä, kun kaikki liitteet on toimitettu.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Valjakka, johtava rakennustarkastaja, Sari.Valjakka@mikkeli.fi

Rakennuslautakunta hyväksyy hissiavustusten käsittely- ja myöntämisperiaatteet sekä päättää kaupungin hissiavustuksen määrän: 5 % ARA:n hyväksymistä kustannuksista. Hakuaika on 1.3 -31.12.2017 ja avustukset myönnetään määrärahan puitteissa hakemusten saapumisjärjestyksessä. Puutteellisia hakemuksia ei käsitellä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, asuntotoimi/Mirja Kauppinen

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Mikkelin kaupunki
Rakennuslautakunta
PL 278 (Raatihuoneenkatu 8-10)
50101 MIKKELI