Rakennuslautakunta, kokous 26.1.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2017, rakennuslautakunta

MliDno-2017-189

Kuvaus

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Mikkelin kaupungin vuoden 2017 talousarvion 19.12.2016. Kaupunginvaltuusto hyväksyi talousarviossa kaupungin toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuodelle 2017.

Mikkelin kaupungin hallintosäännön 30 §:n mukaisesti kaupunginhallitus, lautakunta ja johtokunta hyväksyvät talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat. Nämä toimielimet voivat siirtää käyttösuunnitelman hyväksymiseen liittyvää toimivaltaa edelleen alaisilleen viranhaltijoille.

Valtuuston hyväksymän talousarvion mukaiset käyttösuunnitelmat on hyväksyttävä lautakunnassa viimeistään 31.1.2017 mennessä. Käyttösuunnitelmassa toimielin ottaa kantaa viranhaltijoiden toimivaltaan ja laskujen hyväksymiseen.

Vuonna 2017 hallintokuntien toimintaa ja taloutta seurataan vähintään kolme kertaa vuodessa. Kaupunginvaltuustolle raportoidaan tilanteesta 3/2017 talouden seuranta, 7/2017 talouden ja tavoitteiden toteutuminen ja 10/2017 talouden toteutuminen sekä mahdolliset lisämäärärahaesitykset.

Liitteenä on rakennuslautakunnan vuoden 2017 käyttösuunnitelma, jossa on tulokselliset tavoitteet tuloskortin muodossa, lautakunnan kokonaismäärärahat tulosyksiköittäin, toimielimen organisaatiokaavio ja vastuuhenkilöt sekä laskujen hyväksyjät ja asiantarkastajat.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Valjakka, johtava rakennustarkastaja, Sari.Valjakka@mikkeli.fi

Rakennuslautakunta päättää hyväksyä vuoden 2017 käyttösuunnitelman liitteenä olevassa muodossa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Talouspalvelut

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.