Rakennuslautakunta, kokous 26.1.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Maksullisilla pysäköintipaikoilla pysäköintiin oikeuttavan luvan hinnan kohtuullistaminen/Essote

MliDno-2017-207

Valmistelija

  • Juha Ruuth, hallintopäällikkö, juha.ruuth@mikkeli.fi

Kuvaus

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Essote) on pyytänyt rakennuslautakuntaa kohtuullistamaan kotiin annettavissa palveluissa tarvittavien pysäköintilupien hintaa. Pyynnössä puhutaan aikarajoitetulla pysäköintipaikoilla käytettävästä luvasta, mutta oikeammin kyse on luvasta, joka oikeuttaa pysäköimään kaupungin hallinnassa olevilla maksullisilla pysäköintipaikoilla enintään kaksi tuntia kerrallaan. Kaupungilla ei ole edes toimivaltaa myöntää sellaista lupaa, joka oikeuttaisi poikkeamaan liikennemerkein osoitetuista pysäköinnin aikarajoituksista.

Maksullisilla paikoilla käytettävän luvan tarkoitus on helpottaa pysäköintiä sellaisilla henkilöillä, jotka joutuvat toistuvasti pysäköimään kaupungin ydinkeskustan maksullisilla paikoilla. Kun lupakortti on autossa näkyvissä, ei autoon tarvitse hakea erillisiä maksulipukkeita pysäköintilippuautomaateista eikä etukäteen tarvitse arvioida, kuinka kauan asiointi kulloinkin kestää. Luvalla saa pysäköidä enintään kaksi tuntia kerrallaan, jotta sitä ei käytetä työmatkapysäköintiin, koulutustilaisuuksiin tai muuhun pitkäkestoiseen pysäköintiin. Näin turvataan riittävä vaihtuvuus kysytyillä keskustan pysäköintipaikoilla. Pysäköintiaika osoitetaan lupakortin yhteydessä käytettävällä pysäköintikiekolla.

Kuntayhtymä on tilannut kyseisiä lupia 200 kappaletta keskustassa kotiin annettavissa palveluissa toimiville työntekijöilleen. Aikaisemmin samoja tehtäviä hoitaneilla kaupungin palveluksessa olleilla henkilöillä on ollut tällaiset luvat. Niistä on laskutettu vahvistetun taksan mukainen 40 euron suuruinen nimellinen vuosihinta, koska kyse on ollut vain kaupungin sisäisestä laskutuksesta. Kun tehtävät ja henkilökunta ovat nyt siirtyneet kuntayhtymälle, ei lupien myyntiin voi enää soveltaa kaupungin sisäiseen käyttöön vahvistettua hintaa. Rakennuslautakunta on vahvistanut pysäköintipalveluiden taksan viimeksi kokouksessaan 17.11.2016 ja ulkopuoliselle myytävän kahden tunnin pysäköintiin oikeuttavan luvan hinnaksi on määrätty 37 euroa kuukaudessa. Kuntayhtymän tilaaman lupamäärän hinnaksi tulisi normaalilla taksalla 88.800 euroa vuodessa. Yksittäisen luvan vuosihinta olisi nykyisen taksan mukaan 444 euroa.

Kun kaupunki vastaa maksuosuudellaan suurimmasta osasta kuntayhtymän kustannuksista, kaatuu myös pysäköintikustannuksista suurin osa tätä kautta kaupungin maksettavaksi. Tämä ja annettavien palvelujen luonne sekä tarvittavien lupien suuri määrä huomioiden on perusteltua kohtuullistaa kuntayhtymälle myytävien pysäköintilupien hintaa niin, että kuntayhtymälle edellä kerrottuun käyttöön myytäville luville vahvistetaan vuosihinnaksi 200 euroa kappale. Hinta sisältää arvonlisäveron. Samalla määrätään, että näitä edullisemmalla hinnalla myytäviä lupia saa käyttää vain kuntayhtymän työtehtävien hoitoon. Mikäli tällaista lupaa käytetään yksityisasioihin liittyvään tai muuhun tämän päätöksen vastsieen pysäköintiin, voidaan luvasta periä vahvistetun taksan mukainen normaali hinta tai jopa peruuttaa luvan voimassaolo. Jatkossa kuntayhtymälle myytävät luvat huomioidaan vuosittain vahvistettavassa pysäköintipalveluiden taksassa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juha Ruuth, hallintopäällikkö, juha.ruuth@mikkeli.fi

Rakennuslautakunta päättää, että Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän kotiin annettavia palveluita hoitavan henkilökunnan käyttöön myytäville luville, jotka oikeuttavat enintään kahden tunnin pysäköintiin kaupungin hallitsemilla maksullisilla pysäköintipaikoilla, vahvistetaan vuosihinnaksi 200 euroa kappale. Samalla määrätään, että näitä edullisemmalla hinnalla myytäviä lupia saa käyttää vain kuntayhtymän työtehtävien hoitoon.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä, asiointipiste/Marianne Tavast-Pasonen

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Mikkelin kaupunki
Rakennuslautakunta
PL 278 (Raatihuoneenkatu 8-10)
50101 MIKKELI