Rakennuslautakunta, kokous 26.1.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Lausunnon antaminen Itä-Suomen hallinto-oikeudelle, rakennuslupa 16-0545-B Lassinkuja 3

MliDno-2016-2044

Kuvaus

Anneli Kajander-Koponen on tontin 8-14-1 omistajan Tyyne Kajanderin valtuuttamana tehnyt Itä-Suomen hallinto-oikeudelle valituksen Mikkelin kaupungin rakennuslautakunnan päätöksestä 17.11.2016 § 51, jolla lautakunta on hylännyt Kajanderin oikaisuvaatimuksen johtavan rakennustarkastajan päätöksestä myöntää Eemeli Heikkiselle rakennuslupa Rokkalan kaupunginosan korttelin 14 tontille 2 osoitteessa Lassinkuja 3 olevan omakotitalon laajentamiseen. Hallinto-oikeus on kehottanut rakennuslautakuntaa antamaan lausuntonsa valituksen johdosta.

Kajander vastustaa sitä, että Heikkisen tontille suunniteltu laajennus tulee lähemmäksi kuin neljän metrin päähän Kajanderin omistaman tontin 1 rajasta rajoittaen Kajanderin tontin käyttömahdollisuuksia ja alentaen näin sen arvoa.

Tontilla 2 olevan asuinrakennuksen pohjapiirustuksesta käy selvästi ilmi se, että laajennusosan sijoittaminen muualle kuin hakemuksessa esitettyyn paikkaan edellyttäisi suuria rakenteellisia muutoksia olemassa olevassa rakennuksessa ja aiheuttaisi näin huomattavia lisäkustannuksia. Laajennusosan rakentaminen harjakattoisen talon sivulle on paljon vaativampaa ja työläämpää kuin rakennuksen jatkaminen päädystä. Rakennuksen eteläpäätyyn ei hakemuksen mukaista laajennusta voi tehdä, koska etäisyys naapuritontin rajasta on lyhimmillään 7 metriä ja laajennusosan leveys on yli 9 metriä. Laajennuksen rakentaminen olemassa olevaan rakennukseen nähden poikittain rakennuksen eteläpään yhteyteen vaatisi olemassa olevan rakennuksen kattorakenteiden ja eteläpäässä olevien huonetilojen purkamista ja uudelleen rakentamista sekä tontilla olevien talousrakennusten siirtämistä. Laajennusosan katon harja tulisi poikittain alkuperäiseen nähden. Työmäärä ja lisäkustannukset olisivat kohtuuttomia suhteessa siihen haittaan, joka naapurille voi koitua etäisyysvaatimuksesta poikkeamisesta hakemuksen mukaisella paikalla. Ulkonäöllisestikään tämä ratkaisu ei olisi hyvä.

Sillä, olisiko luvan hakijan jo tonttia hankkiessaan pitänyt ymmärtää rakennuksen laajennustarve ja siihen liittyvät rajoitteet, ei voi olla merkitystä rakennusluvan käsittelyssä. 

Hakemuksen ja myönnetyn rakennusluvan mukainen laajennusosan sijoitus on lähimmillään 2,76 metrin päässä Kajanderin tontin 1 rajasta ja sillä kohtaa, jossa se liittyy olemassa olevaan rakennukseen, runsaan 3 metrin päässä rajasta. Poikkeama vaaditusta neljästä metristä, jonka Kajanderkin hyväksyisi, on siis enimmillään 1,24 metriä. Saadun selvityksen mukaan laajennusosan sijainti ei aiheuta uusia rajoituksia tontille 1 rakentamiseen. Kun olemassa oleva rakennus on lähimmillään vain 1,2 metrin päässä rajasta eikä sitä ole palosuojattu nykyvaatimusten mukaisesti, sen aiheuttama etäisyysvaatimus naapuritontille tuleviin rakennuksiin on suurempi kuin laajennusosan.

Esitetty arvio laajennuksen vaikutuksesta tontin 1 arvoon on erikoinen. Se, onko laajennus 2,76 vai 4 metrin päässä tontin 1 rajasta, ei käytännössä vaikuta mitään näkymään tontilta 1 katsottaessa. Sillä, sijoittuuko laajennus hakemuksen mukaiselle paikalle vaiko esimerkiksi olemassa olevan rakennuksen eteläpäähän, on näkymän kannalta merkitystä, mutta se ei voi olla peruste evätä lupa laajennuksen sijoittamiseen pohjoispäätyyn. Kuten edellä jo todettiin, laajennus ei käytännössä rajoita rakentamista tontilla 1. Väite tontin arvon alentumisesta ei perustu tosiseikkoihin eikä se voi vaikuttaa lupahakemuksen ratkaisuun.

Edellä kerrotun perusteella poikkkeamista rajaetäisyydestä on voitu pitää vähäisenä ja se on voitu myöntää rakennusluvan yhteydessä. Se ei rajoita naapuritontin käyttöä eikä sillä ole olennaista vaikutusta näkymään naapuritontilta eikä se näin ollen voi myöskään vaikuttaa naapuritontin arvoon.

Valitus tulee hylätä perusteettomana.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Valjakka, johtava rakennustarkastaja, Sari.Valjakka@mikkeli.fi

Rakennuslautakunta päättää antaa Itä-Suomen hallinto-oikeudelle edellä olevan lausunnon lautakunnan päätöksestä 17.11.2016 § 51 tehdyn valituksen johdosta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Itä-Suomen hallinto-oikeus

Muutoksenhaku

HallintolainkäyttöL 5 §:n tai muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.