Rakennuslautakunta, kokous 26.11.2015

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 61 Talouden seuranta 10/2015, rakennuslautakunta

MliDno-2015-729

Aikaisempi käsittely

Kuvaus

Vuonna 2015 hallintokuntien taloudellisen ja toiminnallisen tuloksen seuranta tehdään vähintään kolme kertaa vuodessa. Maaliskuun lopun toteutuman perusteella tehtävän seurannan yhteydessä raportoidaan koko kaupungin osalta keskeisimmät strategiset toimenpiteet, kehittämisohjelmien toteutuminen, kaupungin elinvoimaisuuden edistämiseksi tehdyt toimenpiteet, henkilöstön määrän kehitys sekä talouden toteutuminen ja toiminnalliset muutokset, jotka ovat jo tiedossa.  Rakennuslautakunnan tiedot on toimitettu talouspalveluille liitettäväksi koko kaupungin seurantaan.

Käyttötalouden toteutuma ja johdon ennuste tilanteessa 31.3.2015.

TULOS-
LASKELMA
(1 000 €)

TA 2015
 

TOT.
31.3.2015

EROTUS
 

TOT. %
 

ENNUSTE
 

Toiminta-
tuotot

1 482

153

1 329

10,3

1 482

Toiminta-
kulut

1 255

229

1 026

18,3

1 255

Toiminta-
kate

227

-76

151

-33,4

227

 

 

 

 

 

 

 

Liitteenä rakennuslautakunnan seurantaraportti 31.3.2015.

Päätösehdotus

Esittelijä

Risto Mikkola, johtava rakennustarkastaja, risto.mikkola@mikkeli.fi

Rakennuslautakunta merkitsee tiedoksi talouden seurannan 31.3.2015.

Päätös

Hyväksyttiin.

Kuvaus

Kaupunginvaltuustolle raportoidaan kuluvan vuoden taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta vähintään kolme kertaa vuodessa. Talouden toteutumisesta tehtiin ensimmäinen raportointi 31.3.2015. Tässä toisessa 7/2015 raportoinnissa tilanteesta 31.7.2015 kerrotaan myös toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen. Tämän raportoinnin perusteella voidaan jo arvioida kuluvan vuoden toteutumista, jonka pohjalta viedään talousarvion 2016 valmistelua eteenpäin. Kolmannessa raportoinnissa 31.10.2015 tilanteesta tehdään viimeinen arvio kuluvan vuoden talouden ennusteesta ja siinä raportoinnissa esitetään mahdolliset lisämäärärahat.

Tässä lautakunnalle tehtävässä raportoinnissa 7/2015 on käyty läpi seuraavat asiat:

- tuloskorttien tavoitteiden

- talouden toteutuminen ja tilinpäätösennuste

- tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelman toteutuminen

Rakennuslautakunnan talous on toteutunut seuraavasti:

Rakennus-
lautakunta 

TA
2015
TOT 1 - 7
2015
Tot % TOT/TA
TOIMINTAKATE -227 000,00 -214 635,36 94,55
TOIMINTATUOTOT -1 482 000,00 -813 274,82 54,88
Myyntituotot -168 800,00    
Maksutuotot -811 200,00 -622 513,64 76,74
Tuet ja avustukset -1 400,00 -396,67 28,33
Muut toimintatuotot -500 600,00 -190 364,51 38,03
TOIMINTAKULUT 1 255 000,00 598 639,46 47,70
Henkilöstökulut 873 300,00 442 725,64 50,70
Palvelujen ostot 234 500,00 92 004,66 39,23
Aineet, tarvikkeet ja tavarat 41 900,00 27 107,83 64,70
Muut toimintakulut 105 300,00 36 801,33 34,95

 

Menojen osalta on säästynyt henkilöstökuluja sekä palveluiden ostoja. Tulot kokonaisuutena ovat toteutumassa lähes budjetin mukaisena. Rakennuslupamaksutulot ylittyvät, vastaavasti kuitenkin pysäköitivirhemaksutulot alittuvat.

Takempi analyysi tuloista ja menoista on selvitetty liitteenä olevassa seurantaraportissa. Maisema -taulut eivät uusista ohjelmista johtuen valmistuneet tähän esityslistalle. Ne toimitetaan jälkikäteen.

 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Risto Mikkola, johtava rakennustarkastaja, risto.mikkola@mikkeli.fi

Rakennuslautakunta hyväksyy toiminnan ja talouden toteutumisen 7/2015 liitettäväksi koko kaupungin seurantaan.

Päätös

Hyväksyttiin. Merkittiin, että Marja-Liisa Hämäläinen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen.

Kuvaus

Kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle annetaan selvitys taloudesta 10/2015 seurannan yhteydessä, jolloin tehdään myös lisämäärärahaesitykset sekä muut määrärahamuutokset menoihin ja tuloihin. Lisäksi raportoidaan kaupungin tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelman toimenpiteiden toteutumistilanne koskien vuotta 2015. Talouden toteutuma käyttötalouden osalta on seuraava:

  TA 2015 TOT 10/2015 EROTUS K-%
Toimintatuotot 1 482 000 1 144 278 337 722   77,21
Toimintakulut 1 255 000    850 976 404 024   67,81
Toimintakate    227 000    293 302   66 302 129,21

Seuranta on valmisteltu määräaikaan 17.11.2015 mennessä ja lähetetty talouspalveluille liitettäväksi koko kaupungin seurantaraporttiin. Rakennuslautakunnan osalta ei lisämäärärahaesityksiä eikä määrärahasiirtoja tarvitse tehdä.

Tilinpäätösennusteen mukaan menot alittuvat n. 155 000 euroa, tulot alittuvat n. 148 000 euroa. Tulojen alituksen syynä jätehuollon laskutuskäytännön muutos Metsäsairila Oy:n kanssa sekä pysäköintivirhemaksujen selvä lukumääräinen lasku. Nettotavoite +227 000 euroa toteutuu.

Tarkempi analyysi toimintatuottojen ja toimintakulujen kehityksestä sisältyy liitteenä olevaan seurantaraporttiin.

Tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelmassa ei rakennuslautakunnan osalle ole asetettu euromääräisiä tavoitteita kuluvana vuonna. Toiminnassa on noudatettu ohjelman linjauksia.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Valjakka, rakennustarkastaja

Rakennuslautakunta merkitsee tiedoksi talouden seurantaraportin 10/2015.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Talouspalvelut Jari Laitinen ja Tiina Viskari

Muutoksenhaku

HallintolainkäyttöL 5 §:n tai muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.