Rakennuslautakunta, kokous 26.11.2015

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 64 Rakennusvalvontataksa vuodelle 2016

MliDno-2015-2172

Valmistelija

  • Juha Ruuth, hallintopäällikkö, juha.ruuth@mikkeli.fi
  • Sari Valjakka, rakennustarkastaja, Sari.Valjakka@mikkeli.fi

Kuvaus

Rakennusvalvonnan maksut ja hinnoitteluperiaatteet on vahvistettu viimeksi 4.12.2014 (rakennuslautakunta § 46). Periaatteena on ollut, että hinnoittelu käydään läpi kerran vuodessa ja tarkistus tehdään vähintään kustannustason nousua vastaavaksi. Nyt esitetyt korotukset ovat suuruudeltaan keskimäärin 2 %, mikä vastaa nykyistä kustannustason nousua. Muita rakenteellisia muutoksia taksaan ei ole tulossa kuin kohtaan 2.2., jossa PVC-halleille myönnetään koon mukaan määräytyvä alennus lupamaksusta ja kohtaan 9.3. lisätään maksu arkistoasiakirjojen noutamisesta tai laatimisesta tuntitaksalla. Tämä on rakennusvalvonnan henkilökuntaa paljon työllistävä tehtävä ja on oikeudenmukaista, että työmäärän aiheuttajat vastaavat sen kustannuksista. Vuodelle 2015 taksan rakennetta uudistettiin merkittävästi, joten nyt ei tällaista tarvetta ole. Mikäli lupamäärät eivät olennaisesti pienene, pystyy rakennusvalvonta suunnilleen kattamaan kulunsa taksan mukaisilla maksuilla.

Rakennusvalvonta käynnisti sähköisen asioinnin palvelun syksyllä 2013. Sähköisen asioinnin lupamaksun alennuksella on kannustettu luvanhakijoita tutustumaan rakennusvalvonnan sähköiseen asiointikanavaan. Rakennusvalvonnan sähköisen asioinnin pilottivaihe loppuu 2015 vuoden lopussa, jolloin järjestelmää käyttävien kuntien kustannukset kasvavat sovelluspalvelumaksuilla. Rakennusvalvonnan sähköisen asioinnista johtuva kustannusten kasvu on huomiotu sähköisen asioinnin alennuksessa, joka on  5% aikaisemman 10 % sijaan.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Valjakka, rakennustarkastaja

Rakennuslautakunta päättää hyväksyä rakennusvalvontataksan vuodelle 2016 liitteen mukaisesti ja määrää sen tulemaan voimaan 1.1.2016 alkaen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Mikkelin kaupunki
Rakennuslautakunta
PL 278 (Raatihuoneenkatu 8-10)
50101 MIKKELI