Rakennuslautakunta, kokous 26.11.2015

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 63 Pysäköintipalveluiden maksut vuodelle 2016

MliDno-2015-2416

Valmistelija

  • Juha Ruuth, hallintopäällikkö, juha.ruuth@mikkeli.fi

Kuvaus

Pysäköintipalveluiden maksuja ovat pysäköintimaksut, pysäköintivirhemaksu sekä väärin pysäköityjen ajoneuvojen lukituksista ja siirroista perittävät maksut. Viimeksi näistä on päättänyt tekninen lautakunta vuonna 2014, mutta vuoden 2015 alusta pysäköintipalvelut on ollut rakennuslautakunnan alainen tulosyksikkö ja maksuista päättää rakennuslautakunta.

Pysäköintivirhemaksun suuruutta eivät kunnat voi itse määrätä, vaan sen päättää sisäasiainministeriö kunkin kunnan kohdalta. Kunta voi tehdä ministeriölle korotusesityksen, milloin siihen on perusteltu liikenteellinen syy. Mikkelissä virhemaksu on 40 euroa eikä tällä hetkellä ole olemassa sellaisia liikenteellisiä syitä, että korotusesitykselle olisi perusteita.

Pysäköintimaksu on Mikkelin lippuautomaateissa 1 euro/tunti, mikä on vastaaviin kaupunkeihin verrattuna edullista. Maksettaessa matkapuhelimella hinta on sama, mutta operaattori laskuttaa käyttäjältä lisäksi oman korvauksensa. Maksuja ei ole muutettu pitkään aikaan, hinta on haluttu pitää edullisena ja helposti muistettavana. Tavaratalo Carlsonin pysäköintitalossa hinta on myös euron tunti. Toriparkissa hinta on muuten sama, mutta ensimmäinen tunti on kalliimpi. Nykyiset lippuautomaatit ovat jo vanhentuneita  Maksun muuttaminen edellyttäisi osien vaihtamista niihin ja tästä aiheutuisi merkittäviä kustannuksia. Automaatteja jouduttanee joka tapauksessa uusimaan lähivuosina ja maksun muuttaminen on järkevintä tehdä siinä yhteydessä.

Mikkelin kaupungilla on käytössä erilaisia kausikortteja pysäköintimaksujen suorittamiseen. Kaupungin omalla henkilökunnalla on mahdollisuus saada työtehtävien vaatimaa pysäköintiä varten vuoden kerrallaan voimassa oleva kortti, joka mahdollistaa enintään kahden tunnin pysäköinnin maksullisilla paikoilla. Sen hinta on 40 euroa eikä hintaa ole syytä muuttaa, koska kyse on vain sisäisestä laskutuksesta. Ulkopuolisilla on mahdollisuus lunastaa kahden tunnin pysäköinnin mahdollistava kortti, jonka hinnaksi esitetään 34 euroa/kk (aikaisemmin 33 euroa). Toinen, lähinnä jakeluliikenteen ja taksien käyttöön tarkoitettu kortti sallii 20 minuutin kertapysäköinnin ja sen hinnaksi esitetään 21 euroa/kk tai 75 euroa 6 kk (aikaisemmin 20 euroa/kk tai 70 euroa/ 6 kk). Lupa pidempiaikaiseen pysäköintiin (esimerkiksi muuttoa varten) maksaa esityksen mukaan 16 euroa/vuorokausi (ennen 15 euroa).

Pysäköinninvalvontalain mukaan rengaslukon käyttämisestä voi kunta periä hyväksymänsä taksan mukaisen kiinteän korvauksen. Korvauksen määräksi esitetään 170 euroa (aikaisemmin 150 euroa). Väärin pysäköidyn ajoneuvon siirrosta kunta voi ajoneuvojen siirrosta annetun lain mukaan myös periä hyväksymänsä taksan mukaisen korvauksen. Maksuksi esitetään 100 euroa lähisiirron osalta ja 160 euroa varastosiirron osalta (aikaisemmin molemmat 150 euroa). Siirron yhteydessä voidaan periä myös säilytyksestä, kuuluttamisesta, ilmoituksista ja hallinnosta aiheutuneita kustannuksia. Kaupungilla ei tällä hetkellä ole omia säilytystiloja käytössä, joten säilytysmaksut määräytyvät ulkopuolisen palveluntuottajan laskuttamien kustannusten mukaan. Hylättyjen ja romuajoneuvojen osalta siirroista vastaa kaupungin yhdyskuntatekniikka- ja ympäristö –tulosalue ja sen osalta vastaavat maksut on jo vahvistettu teknisessä lautakunnassa. Pysäköintipalveluiden osalta ei ole syytä poiketa näistä hinnoista.

Kunnallisen pysäköinninvalvonnan piiriin tulevien yksityisten kiinteistöjen osalta laskutetaan tarkastuskäynti, joka tehdään ennen valvonnan aloittamista tai muuttuneiden järjestelyjen takia. Varsinaisesta valvonnasta ei peritä maksua, vaan kaupungin tulot tulevat pysäköintivirhemaksuista.

Mikäli suunnitellun lainmuutoksen kautta yksityisten valvontayritysten suorittama kiinteistöjen pysäköinninvalvonta tulee kunnallisten pysäköinninvalvontojen kontrolloitavaksi, on taksaa tältä osin myöhemmin täydennettävä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juha Ruuth, hallintopäällikkö

Rakennuslautakunta päättää hyväksyä pysäköintipalveluiden taksan ja maksut vuodelle 2016 liitteen mukaisesti ja määrää ne tulemaan voimaan 1.1.2016 alkaen.

Päätös

Hyväksyttiin.
Merkittiin, että Kauko Väisänen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Mikkelin kaupunki
Rakennuslautakunta
PL 278 (Raatihuoneenkatu 8-10)
50101 MIKKELI