Rakennuslautakunta, kokous 26.11.2015

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 62 Jätetaksa 2016

MliDno-2015-2372

Valmistelija

  • Kaisa Helaakoski, jäteasiain tarkastaja, Kaisa.Helaakoski@mikkeli.fi

Kuvaus

Jätetaksaluonnos oli nähtävillä verkossa sekä virastotalon asiointipisteessä 2. – 15.11.2015 ja kuulutus luonnoksesta oli Kaupunkilehdessä 4.11.2015. Lisäksi medialle lähti tiedote. Nähtävilläoloaikana tuli neljä (4) kirjallista mielipidettä, jotka löytyvät oheismateriaalina. Mielipiteiden referointi ja vastineet niissä esitettyihin kommentteihin löytyvät liitteestä 2.

Luonnosvaiheessa olleeseen jätetaksaan on tehty kaksi muutosta:
- 4 § Astiakohtaiset jätteenkäsittelymaksut: lisätään lause ”Jäteveroa maksetaan jätteestä, joka loppusijoitetaan jätepenkkaan.”
- 7 § Lisäpalveluhinnat: poistetaan ”Jäteastian punnitseminen”
 

Jätemaksuihin esitettävät muutokset verrattuna vuoden 2015 jätetaksaan ja niiden perustelut

Jätevero tullee nousemaan 55 €/tonnista 70 €/tonniin vuoden 2016 alusta. Sekajätteen taksaan ei kuitenkaan ehdoteta 15 €/tonni nousua, vaan 10 €/tonni. Tämä sen vuoksi, että kaikki sekajäte ei mene jätepenkkaan vaan myös polttoon. Mikäli jäteveroon ei tule suunniteltua korotusta, säilyisi jätteenkäsittelymaksu vuoden 2015 tasolla.

Sekajätteen ominaispainoa ehdotetaan pudotettavan 100 kg/m3:ssa 90 kg/m3:ssa. Astioiden oletuspainoja on välillä pidetty liian korkeina Mikkelissä, joten niitä ehdotetaan laskettavan tutkimusten tasolle. Tämän vuoksi sekajäteastioiden käsittelymaksut eivät nousisi, vaan puolestaan laskisivat, vaikka jätevero tullee nousemaan.

Lisäpalveluihin ehdotetaan lisättävän hinta lisäsäkin kuljetusmaksusta, jäteastian sulatuksesta sekä biojäteastian sulatuksesta. Nämä on hyvä olla taksassa, sillä jos tällaisia toimenpiteitä tarvitaan, on niistä hinnat jo näkyvillä.

Vuoden 2015 taksassa alle 300 m perusnoutoreitiltä poikkeamisista ei ole laskutettu. Nyt esitetään, että alle 500 m poikkeamisista ei laskuteta. Tyhjennys- ja kuljetusurakan tarjouspyyntöön laitettiin hinnat näille poikkeamisille ja tarjoajat antoivat tyhjennys- ja kuljetushinnat niiden mukaisesti. Tyhjennyshinnat pysyivät kuitenkin samalla tasolla kuin ennenkin, joten vyöhykemaksuja voitaisiin periä vasta 500 m jälkeen. Poikkeamahintoja esitetään siten myös laskettavan.

Asumisessa syntyvien lietteiden käsittelymaksut nousevat hieman Mikkelin Vesilaitoksen vastaanottohintojen 3 % korotuksen vuoksi.

Aiemmin aluekeräyspistemaksua on peritty kiinteistökohtaisesti. Nyt esitetään, että maksut olisivat rakennuskohtaisia. Asian selkeyttämiseksi ehdotetaan lisättävän seuraava teksti: ”Jos esimerkiksi samalla kiinteistöllä on vakituisen asuinrakennuksen lisäksi lomarakennuksia tai vuokramökkejä, tulee jokaisesta tällaisesta rakennuksesta maksaa oma aluekeräyspistemaksunsa. Vaihtoehtoisesti rakennuksille voi myös järjestää yhteisastian (ns. kimppa-astia).” Aluekeräyspistemaksut pysyisivät samansuuruisina, mutta ehdotetulla periaatteella saadaan taloudet/vuokramökit/loma-asunnot, jotka sijaitsevat samalla kiinteistöllä, maksamaan kukin oma aluekeräyspistemaksunsa. Tällä hetkellä kiinteistöt, joilla esimerkiksi sijaitsee 5 vuokramökkiä, maksavat ainoastaan yhden aluekeräyspistemaksun.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kaisa Helaakoski, jäteasiain tarkastaja

Rakennuslautakunta hyväksyy liitteenä olevan jätetaksan siten, että se tulee voimaan 1.1.2016 alkaen.

Päätös

Hyväksyttiin.
Merkittiin, että Kaisa Helaakoski poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianosaiselle tai hänen lailliselle edustajalleen. Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianosaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.

Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Puijonkatu 29 A, 2 krs, 70100 Kuopio
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 564 2501
Puhelinnumero: 029 564 2500

Hallinto-oikeuden kirjaamon aukioloaika: 8-16.15

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan muutosta
  • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutosta siihen vaaditaan tehtäväksi
  • perusteet, joilla muutosta vaaditaan

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

  • päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
  • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta
  • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus voi periä muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksun. Maksuista säädetään laissa tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista 26.7.1993/701.