Rakennuslautakunta, kokous 20.4.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Menettelytavat jätehuollon lupa-asioissa

MliDno-2017-898

Valmistelija

  • Kaisa Helaakoski, jäteasiain tarkastaja, Kaisa.Helaakoski@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin jätehuoltoviranomainen on delegoinut sille kuuluvaa toimivaltaa viranhaltijalle. Mikkelin kaupungin teknisen toimialan toimintasäännön 5 §:n mukaan jäteasiain tarkastajalla on erityinen ratkaisuvalta muun muassa jätetaksan mukaisten maksujen määräämisessä yksittäistapauksissa taksasta poiketen sekä jätehuoltomääräysten mukaisen jätteen keräilyvälineen tyhjennysvälin pidennysten myöntämisessä. Viranhaltijapäätöksissä noudatettavia jätemaksuja ja jäteastian tyhjennysvälejä koskevia ratkaisulinjoja ei ole Mikkelissä tätä aiemmin määritelty.

Lainsäädännölliset vaatimukset

Jätelain nojalla kaikkien asuin- ja vapaa-ajan kiinteistöjen on oltava kunnan järjestämän jätehuollon piirissä. Jätelain 78 §:n mukaan kunnan on kannettava järjestämästään jätehuollosta ja siihen liittyvistä tehtävistä aiheutuvien kustannusten kattamiseksi jätemaksua, jonka jätteen haltija on 80 §:n mukaan velvollinen maksamaan.

Kunnan jätehuoltopalveluiden kustannukset katetaan jätemaksuilla. Näillä maksuilla katetaan esimerkiksi hyöty- ja ongelmajätteiden keräys ja käsittely, jäteneuvonta sekä hyötyjäte- ja aluekeräyspisteiden ylläpito. Vaikka kaikki eivät katso tarvitsevansa kunnan jätehuoltopalveluja tai käytä niitä, on jätehuoltojärjestelmän oltava valmiina ottamaan vastaan syntyviä jätteitä siinä vaiheessa, kun niitä kiinteistöltä syntyy.

Jätelain 81 §:n mukaan, mikäli jätetaksan mukaista jätemaksua on pidettävä kohtuuttoman suurena tai pienenä, maksu voidaan maksuvelvollisen hakemuksesta tai viranomaisen aloitteesta määrätä jätetaksasta poiketen tai jättää perimättä, ottaen huomioon jätteen määrä, kunnan järjestämän jätehuollon palvelutaso ja jätteen tuottajan tai kiinteistön haltijan 41 § 2 tai 3 momentin mukaisesti järjestämä jätteen käsittely tai kuljetus. Jos jätemaksu määrätään jätetaksasta poiketen, maksuperusteiden on oltava tasapuolisia ja kohtuullisia.

Jätemaksua on mahdollista kohtuullistaa etukäteen maksua määrättäessä tai jälkikäteen tehdyn muistutuksen johdosta. Jätelain 82 §:n mukaan maksuvelvollisella on oikeus tehdä 14 päivän kuluessa laskun saapumisesta muistutus jätemaksun määräämisestä maksuunpanosta päättävälle kunnan viranomaiselle. Muistutuksen johdosta tehdään päätös, jolla maksu pysytetään ennallaan, sitä kohtuullistetaan tai se jätetään perimättä. Myöhässä tulleet muistutukset jätetään tutkimatta.

Liitteenä olevassa asiakirjassa on esitetty, millaiset ovat periaatteet ja menettelytavat jätemaksun muutoshakemusten ja jäteastian tyhjennysvälin pidennyshakemusten johdosta tehdyissä päätöksissä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kaisa Helaakoski, jäteasiain tarkastaja, Kaisa.Helaakoski@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.

Tiedoksi

Metsäsairila Oy, Mikkelin seudun ympäristöpalvelut, RL-Huolinta Oy, Lassila & Tikanoja Oyj

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.