Rakennuslautakunta, kokous 20.4.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 26 Hissiavustus / Asunto Oy Kaukolankeskus, Yrjönkatu 4 - 6

MliDno-2017-485

Valmistelija

  • Sari Valjakka, johtava rakennustarkastaja, Sari.Valjakka@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupunki on varannut vuodelle 2017 90 000 euron määrärahan, jonka puitteissa avustetaan hissien rakentamista olemassa oleviin asuinkerrostaloihin, joihin saadaan näin esteetön kulku pihalta asuinhuoneistoihin. Kerrostalo on vähintään kolme asuntoa käsittävä rakennus, jossa on ainakin kaksi asuntoa päällekkäin. Rakennuksen on oltava ympärivuotisessa asuinkäytössä. Avustusta voidaan myöntää myös silloin, kun rakennus otetaan ympärivuotiseen asuinkäyttöön. Avustusta myönnetään 5 % ARA:n hyväksymistä rakentamiskustannuksista. Hissiavustukset myönnetään hakemusten saapumisjärjestyksessä määrärahan puitteissa. Saapuneet hakemukset otetaan huomioon siinä järjestyksessä, kun rakennusvalvontaan on toimitettu ARA:n hissiavustuspäätös, jolla kustannukset on vahvistettu sekä muut hakemuksen liitteet. Muut toimitettavat liitteet ovat pohjapiirustus hissin sijoituksesta, selvitys esteettömyydestä, kaupparekisteriote ja taloyhtiön päätös hissin rakentamisesta.

Asunto Oy Kaukolankeskus on toimittanut 20.2.2017 Mikkelin rakennusvalvontaan avustushakemuksen neljän hissin rakentamisesta kahteen asuinkerrostaloon. Liitteinä on toimitettu pohjapiirustukset, esteettömyysselvitys, taloyhtiön päätös hissin rakentamisesta, kaupparekisteriote sekä ARA:n avustuspäätös. ARA on 5.7.2016 päätöksellään 16802/731/2015 myöntänyt kohteelle hissiavustuksen, joka on ollut 50 % rakentamiskustannuksista. Avustuspäätös on voimassa siten, että työt on saatettava loppuun 31.12.2018 mennessä. Rakennustyöt on ilmoitettu aloitetuksi. Hissien rakentamiskustannuksiksi on hyväksytty kuusisataaseitsemänkymmentäviisituhatta kaksisataaseitsemänkymmentäkaksi (675 272,00) euroa.

Mikkelin kaupungin hissiavustus on 5 %  ARA:n hyväksymistä rakentamiskustannuksista ja on kolmekymmentäkolmetuhatta seitsemänsataakuusikymmentäkolme euroa ja kuusikymmentä senttiä (33 763,60 €). Avustuksen saaja on velvollinen antamaan Mikkelin kaupungille valvonnan suorittamista varten tarvittavat tiedot. Avustus on käytettävä tässä päätöksessä mainittuun tarkoitukseen. Avustusta tulee hakea maksatushakemuksella viimeistään 1.12.2017 mennessä, kun vähintään 5 % rakentamiskustannuksista on maksettu.

Mikkelin kaupunki voi määrätä avustuksen palautettavaksi kokonaan tai osaksi kaupungille, jos hakija on avustuksen saamiseksi antanut virheellistä tai harhaanjohtavaa tietoa tai salannut tietoja ja menettelyllä on ollut vaikutusta avustuksen myöntämiseen tai avustusta on käytetty muuhun tarkoitukseen, kuin mihin se on myönnetty. Palautettavalle määrälle on suoritettava sen nostopäivästä lukien vuotuista korkoa korkolain (633/1982) 3 §:n nojalla ja 2 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaan lisättynä kolmella prosenttiyksiköllä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Valjakka, johtava rakennustarkastaja, Sari.Valjakka@mikkeli.fi

Mikkelin kaupunki päättää myöntää As Oy Kaukolankeskukselle hissiavustuksen, joka on 5 %  ARA:n hyväksymistä rakentamiskustannuksista. Avustus on kolmekymmentäkolmetuhatta seitsemänsataakuusikymmentäkolme euroa ja kuusikymmentä senttiä (33 763,60 €). Avustuksen saaja on velvollinen antamaan Mikkelin kaupungille valvonnan suorittamista varten tarvittavat tiedot. Avustus on käytettävä tässä päätöksessä mainittuun tarkoitukseen. Avustuksen maksamista tulee hakea maksatushakemuksella, joka tulee toimittaa viimeistään 1.12.2017 mennessä Mikkelin rakennusvalvontaan. Maksatushakemuksen liitteeksi tulee toimittaa kuitit jo suoritetuista rakentamiskustannuksista. Maksettuja kustannuksia tulee olla 1.12.2017 mennessä vähintään 5 % hyväksytyistä rakentamiskustannuksista. Hissi tulee ottaa käyttöön viimeistään ARAn päätökseen kirjattuna päivänä 31.12.2018.

Mikkelin kaupunki voi määrätä avustuksen palautettavaksi kokonaan tai osaksi kaupungille, jos hakija on avustuksen saamiseksi antanut virheellistä tai harhaanjohtavaa tietoa tai salannut tietoja ja menettelyllä on ollut vaikutusta avustuksen myöntämiseen tai avustusta on käytetty muuhun tarkoitukseen, kun mihin se on myönnetty. Palautettavalle määrälle on suoritettava sen nostopäivästä lukien vuotuista korkoa korkolain (633/1982) 3 §:n nojalla ja 2 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaan lisättynä kolmella prosenttiyksiköllä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

As Oy Kaukolankeskus/Jari Vepsäläinen

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Mikkelin kaupunki
Rakennuslautakunta
PL 33 (Raatihuoneenkatu 8-10)
50101 MIKKELI