Rakennuslautakunta, kokous 17.11.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 48 Pysäköintipalveluiden maksut ja taksa vuodelle 2017

MliDno-2016-2318

Valmistelija

  • Juha Ruuth, hallintopäällikkö, juha.ruuth@mikkeli.fi

Kuvaus

Pysäköintipalveluiden maksuja ovat pysäköintimaksut, pysäköintivirhemaksu sekä väärin pysäköityjen ajoneuvojen lukituksista ja siirroista perittävät maksut.

Pysäköintivirhemaksun suuruutta eivät kunnat voi itse määrätä, vaan sen päättää sisäasiainministeriö kunkin kunnan kohdalta. Kunta voi tehdä ministeriölle korotusesityksen, milloin siihen on perusteltu liikenteellinen syy. Mikkelissä virhemaksu on tällä hetkellä 40 euroa. Mahdollinen korotusesitys käsitellään erikseen.

Pysäköintimaksu on Mikkelin lippuautomaateissa 1,40 euroa/tunti, mikä on edelleen vastaaviin kaupunkeihin verrattuna edullista. Pysäköintimaksua korotettiin 1.7.2016 alkaen eikä sen muuttamiseen ole nyt tarvetta. Maksettaessa matkapuhelimella pysäköinnin hinta on sama, mutta operaattori laskuttaa käyttäjältä lisäksi oman sopimuksen mukaisen korvauksensa.

Mikkelin kaupungilla on käytössä erilaisia kausikortteja pysäköintimaksujen suorittamiseen. Niiden hintoja ei muutettu viime kesänä, mutta hintoja on nyt syytä tarkistaa, jotta niistä ei muodostu liian edullisia lippuautomaattitaksaan verrattuna. Ulkopuolisilla on mahdollisuus lunastaa kahden tunnin pysäköinnin mahdollistava kortti, jonka hinnaksi esitetään 37 euroa/kk (aikaisemmin 34 euroa). Toinen, lähinnä jakeluliikenteen ja taksien käyttöön tarkoitettu kortti sallii 20 minuutin kertapysäköinnin ja sen hinnaksi esitetään 23 euroa/kk tai 82 euroa 6 kk (aikaisemmin 21 euroa/kk tai 75 euroa/6 kk). Lupa pidempiaikaiseen pysäköintiin (esimerkiksi muuttoa varten) maksaa esityksen mukaan 18 euroa/vuorokausi (ennen 16 euroa). Korotukset ovat siis noin 10 %.

Kaupungin omalla henkilökunnalla on mahdollisuus saada työtehtävien vaatimaa pysäköintiä varten vuoden kerrallaan voimassa oleva kortti, joka mahdollistaa enintään kahden tunnin pysäköinnin maksullisilla paikoilla. Sen hinta on 40 euroa eikä hintaa ole syytä muuttaa, koska kyse on vain sisäisestä laskutuksesta. Näiden sisäiseen käyttöön tarkoitettujen pysäköintikorttien määrä tulee laskemaan, kun suurin käyttäjäryhmä sosiaalitoimi ei enää ensi vuonna kuulu kaupungin organisaatioon. Mahdollisesti tämä lisää ulkoisille asiakkaille myytävien korttien kysyntää.

Pysäköinninvalvontalain mukaan rengaslukon käyttämisestä voi kunta periä hyväksymänsä taksan mukaisen kiinteän korvauksen. Korvauksen määräksi esitetään 180 euroa (aikaisemmin 170 euroa). Väärin pysäköidyn ajoneuvon siirrosta kunta voi ajoneuvojen siirrosta annetun lain mukaan myös periä hyväksymänsä taksan mukaisen korvauksen. Maksuksi esitetään 170 euroa kunkin siirron osalta (aikaisemmin 160 euroa). Mikäli siirtoon tarvitaan erikoiskalustoa, hinta määräytyy tarvittavan kaluston kustannusten mukaan. Siirron yhteydessä voidaan periä myös säilytyksestä, kuuluttamisesta, ilmoituksista ja hallinnosta aiheutuneita kustannuksia. Kaupungilla ei tällä hetkellä ole omia säilytystiloja käytössä, joten säilytysmaksut määräytyvät ulkopuolisen palveluntuottajan laskuttamien kustannusten mukaan. Hylättyjen ja romuajoneuvojen sekä kunnossapitoa haittaavien ajoneuvojen osalta siirroista vastaa kaupungin yhdyskuntatekniikka- ja ympäristö –tulosalue ja sen osalta vastaavat maksut vahvistetaan teknisessä lautakunnassa. Siirron hinnan on syytä olla sama molemmissa yksiköissä.

Kunnallisen pysäköinninvalvonnan piiriin tulevien yksityisten kiinteistöjen osalta laskutetaan tarkastuskäynti, joka tehdään ennen valvonnan aloittamista tai muuttuneiden järjestelyjen takia. Tarkastuskäynnin hinnaksi esitetään 66 euroa (aikaisemmin 60 euroa). Varsinaisesta valvonnasta ei peritä maksua, vaan kaupungin tulot tulevat annetuista pysäköintivirhemaksuista.

Esitys pysäköintipalveluiden taksaksi ja maksuiksi vuodelle 2017 on liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juha Ruuth, hallintopäällikkö, juha.ruuth@mikkeli.fi

Rakennuslautakunta päättää hyväksyä pysäköintipalveluiden taksan ja maksut vuodelle 2017 liitteen mukaisesti ja määrää ne tulemaan voimaan 1.1.2017 alkaen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Mikkelin kaupunki
Rakennuslautakunta
PL 278 (Raatihuoneenkatu 8-10)
50101 MIKKELI