Rakennuslautakunta, kokous 17.11.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 50 Lausunnon antaminen Itä-Suomen hallinto-oikeudelle, rakennuslupa § 494/26.7.2016 As Oy Mikkelin Sinfonia tontti 491-4-18-6

MliDno-2016-1722

Kuvaus

Savonlinja Oy on tehnyt Itä-Suomen hallinto-oikeudelle valituksen Mikkelin kaupungin rakennuslautakunnan päätöksestä § 35/31.8.2016, jolla lautakunta on hylännyt yhtiön oikaisuvaatimuksen johtavan rakennustarkastajan päätöksestä myöntää Asunto Oy Mikkelin Sinfonialle rakennuslupa asuinkerrostalon rakentamiseksi tontille 491-4-18-6. Hallinto-oikeus pyytää rakennuslautakuntaa antamaan lausuntonsa valituksessa esitetyistä vaatimuksista ja niiden perusteluista. Valituskirjelmä on liitteenä.

Valituksessa esitetyt vaatimukset ja perustelut ovat suurimmaksi osaksi samoja, joihin on jo otettu kantaa yhtiön oikaisuvaatimuksen johdosta tehdyssä päätöksessä.

Myönnetyn luvan mukainen rakennus poikkeaa asemakaavamääräyksistä, mutta poikkeaminen on katsottu vähäiseksi. Asemakaavan mukainen rakennusala, jonka sisälle rakennus tulisi sijoittaa, on suorakaiteen muotoinen. Rakennuksen L-muoto aiheuttaa sen, että rakennus tulee leveämmäksi etelä-pohjoissunnassa ja sen pohjoisosa sijoittuu kaavan mukaisen rakennusalan ulkopuolelle. Rakennus siis peittää tietystä suunnasta katsottuna hiukan enemmän näkyvyyttä länteen lähimmiltä kiinteistöiltä, mutta käytännössä tällä ei ole suurta merkitystä. Kuten luvan hakijan toimittamista piirustuksista ilmenee, näkemäsektorit Pietarinkadun varressa olevista lähimmistä asuinkerrostaloista länteen päin eivät ainakaan pienene verrattuna siihen, että uusi rakennus olisi sijoitettu kokonaan asemakaavan mukaiselle rakennusalalle. Kaavoituksesta vastaava yksikkö, Mikkelin kaupunkisuunnittelu, on ottanut kantaa suunnitelmaan ja todennut lausunnossaan, että kun rakennukset muodostavat yhtenäisen linjan Pankajoen suunnalta katsottuna ja ne asettuvat samalle etäisyydelle toisistaan, ne eivät kaupunkikuvallisesti muodosta merkittävää poikkeamista asemakaavasta. Asemakaavassa sallittua rakennusoikeutta ei ylitetä. Poikkeaminen on esitetty selkeästi naapureita kuultaessa, mutta ne kiinteistöt, joiden suuntaan muutos tulee näkymään, eivät ole muutosta vastustaneet. Oikaisuvaatimuksen tekijän omistamien kiinteistöjen suuntaan muutoksella ei ole käytännön vaikutusta. Poikkeamista voidaan pitää vähäisenä.

Hakija on täydentänyt ja korjannut suunnitelmia ennen oikaisuvaatimuksen käsittelemistä rakennuslautakunnassa. Kun esitetyt muutokset ovat olleet sellaisia, että ne ovat parantaneet tilannetta oikaisuvaatimuksessa esitettyjen seikkojen osalta ja oikaisuvaatimuksen tekijän haluamaan suuntaan, ei ole pidetty tarpeellisena kuulla oikaisuvaatimuksen tekijää uudelleen niiden johdosta. Lisäksi kokousaikataulu olisi tuottanut ongelmia kuulemisen suhteen. Valituksessa mainittu päiväämätön ja allekirjoittamaton asiakirja on Mikkelin kaupunkisuunnittelusta sähköpostitse saatu kaavoituspäällikön lausunto. Siitä on myöhemmin toimitettu myös päivätty ja allekirjoitettu versio. Asia on kerrottu myös valittajan asiamiehelle ja kuten valituksesta ilmenee, valittajankin tiedossa on ollut, mistä asiakirjasta on kyse.

Hulevesisuunnitelman osalta asemakaavassa on maininta, että ennen rakennustöiden aloittamista on esitettävä maaperän puhtaudesta ja hulevesistä selvitys. Toisessa kohtaa sanotaan, että nämä on esitettävä rakennuslupaa haettaessa. Ristiriitaisten kaavatekstien osalta on noudatettava luvan hakijan kannalta lievempää määräystä, joten mainittuja selvityksiä ei ole vaadittu vielä luvanhakuvaiheessa. Hakija on kuitenkin toimittanut hulevesiselvityksen rakennusvalvontaan ennen oikaisuvaatimuksen käsittelyä. Vakiintunut käytäntökin on Mikkelissä ollut, että tällaiset selvitykset vaaditaan vasta ennen rakennustöiden aloittamista.

Pihakannen alle on asemakaavan mukaan voinut rakentaa autosäilytyspaikkoja, joten on tulkittu niin, että varastotilatkin voivat olla samalla tasolla. Pihakannen rakentaminen ei ole ollut määräys. Korkeaa tukimuuria ei tarvita, kun pihakantta ei ole rakennettu. Toisessa kohtaa puhutaan luiskauksista puistoalueelle, joten tukimuurin rakenne ei ole ollut pakollinen. Pihakannen korko on kaavassa + 95.00, jolloin alimmaksi lattiakoroksi tästä kerroskorkeudella 3,5 (autosäilytys) saataisiin  + 91,50. Nyt lattiakoroksi on esitetty + 91.50. Lattia- ja pihakorkojen osalta viitataan asemakaavan laatijan eli Mikkelin kaupungin kaupunkisuunnittelun lausuntoon, jossa esitettyjä korkoja ei pidetä ongelmallisina.

Kuten jo oikaisuvaatimuksen johdosta annetussa päätöksessä on todettu, tällä lupapäätöksellä ei ole ratkaistu viereisten tonttien mahdollista rakentamista, vaan ne käsitellään aikanaan omina asioinaan, mikäli rakennuslupia niille haetaan. Myös naapurit kuullaan siinä yhteydessä uudelleen ja heillä on tilaisuus esittää omat mielipiteensä hankkeista. Tämän lupapäätöksen yhteydessä on ennenaikaista spekuloida mahdollisten tulevien rakennushankkeiden vaikutusta.

Asemakaavan mukaiset AH-merkinnällä varustetut yhteishallinta-alueet ovat yhä osittain kaupungin omistuksessa, mutta oikaisuvaatimuksen johdosta tehdyn päätöksen jälkeen tämän  lupapäätöksen hakijana olleen asunto-osakeyhtiön omistava yhtiö on tehnyt esisopimuksen viereisten tonttien ja samalla niihin liittyvän AH-alueen kaupasta. Mikäli lopullinen kauppa toteutuu, on kyseisellä yhtiöllä toimivalta järjestellä ajoneuvopaikkojen sijoittelu koko AH-alueella haluamallaan tavalla. Viitteelliset autokatokset on korjatuissa piirustuksissa poistettu AH-alueelta ja niille haetaan tarvittaessa rakennuslupa erikseen. Esitetty autopaikkojen lukumäärä on asemakaavamääräysten mukaisesti riittävä.

Valituksessa ei ole esitetty mitään sellaista, joka antaisi aihetta muuttaa oikaisuvaatimuksen johdosta tehtyä rakennuslautakunnan päätöstä, joten valitus tulee hylätä.

Valittajan oikeudenkäyntikuluvaatimusta on pidettävä perusteettomana. Kun vaadittua kulujen määrää ei ole esitetty, ei siihen voi ottaa kantaa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Valjakka, johtava rakennustarkastaja, Sari.Valjakka@mikkeli.fi

Rakennuslautakunta päättää antaa Itä-Suomen hallinto-oikeudelle edellä olevan lausunnon Savonlinja Oy:n tekemän valituksen johdosta. Mikäli valittaja esittää myöhemmin yksilöidyn oikeudenkäyntikuluvaatimuksen, oikeutetaan johtava rakennustarkastaja ottamaan kantaa siihen sekä tarvittaessa täydentämään tätä lausuntoa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Itä-Suomen hallinto-oikeus

Muutoksenhaku

HallintolainkäyttöL 5 §:n tai muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.