Rakennuslautakunta, kokous 17.11.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 49 Jätehuollon maksut ja taksa vuodelle 2017

MliDno-2016-2212

Valmistelija

 • Kaisa Helaakoski, jäteasiain tarkastaja, Kaisa.Helaakoski@mikkeli.fi

Kuvaus

Kunnan on perittävä jätelain 78 §:n mukaisesti järjestämästään jätehuollosta jätemaksua, jolla katetaan sille jätehuoltotehtävien hoitamisesta aiheutuvat kustannukset. Jätemaksuilla katetaan kunnan järjestämät yhdyskuntajätehuollon palvelut, kuten jätteiden kuljetus ja käsittely, hyödyntäminen, jäteneuvonta sekä jätehuollon kehittäminen. Jätemaksuilla katetaan myös lakisääteisten jätehuollon viranomaistehtävien hoitaminen. Jätemaksun on vastattava kunnan tarjoamaa palvelutasoa ja mahdollisuuksien mukaan kannustettava jätteen määrän ja haitallisuuden vähentämiseen sekä etusijajärjestyksen mukaiseen jätehuoltoon. Jätemaksulla saa kerätä enintään kohtuullisen tuoton pääomalle.

Jätelain 79 §:n mukaan kunnan jätemaksun perusteita ovat jätteen laji, laatu, määrä ja noutokerrat. Perusteina voidaan lisäksi ottaa huomioon jätteen keräys- ja kuljetusolot kiinteistöllä ja noutoalueella, kunnan keräysvälineiden käyttö sekä kuljetusmatka kuljetettaessa jäte yksittäisenä kuljetuksena. Jätemaksun perusteina voidaan käyttää myös kiinteistöllä asuvien henkilöiden määrää, kiinteistön käyttötarkoitusta tai muuta vastaavaa perustetta, jos jätteen määrää tai laatua on vaikea luotettavasti selvittää tai jos se on tarpeellista ympäristö- tai terveyshaittojen ehkäisemiseksi tai jätehuollon järjestämiseksi. Jätemaksun perusteista määrätään tarkemmin kunnan hyväksymässä jätetaksassa. Kunnan on tiedotettava jätetaksasta yleisesti siten kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan.

Tässä taksassa ei määrätä jäteastioiden tyhjennyksestä ja kuljetuksesta perittäviä maksuja kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen alueella (taajamat, pois lukien Haukivuoren ja Suomenniemen taajamat sekä Kirkonvarkauden asemakaava-alue), vaan ne määräytyvät kuljetusyrittäjän ja asiakkaan välisen sopimuksen mukaan. 

Jätemaksuihin esitettävät muutokset verrattuna vuoden 2016 jätetaksaan ja niiden perustelut

 • Asumisessa syntyvien lietteiden käsittelymaksuihin esitetään hieman korotuksia Mikkelin Vesilaitoksen vastaanottohintojen korotuksien vuoksi.
   
 • Taksan liitteenä olevan kunnan toissijaisen vastuun piiriin kuuluvan jätteen hintataulukon jakeille kyllästetty puu sekä energiajäte esitetään korotuksia niiden jatkokäsittelyiden hintojen nousun vuoksi.

Tekstiosuuksiin esitetään lisäyksiä seuraaviin pykäliin:

 • 1 §: Tarkennetaan tekstiosuutta, mihin jätteisiin taksaa noudatetaan.
   
 • 2 § ja 11 §: Lisätään Kirkonvarkauden asemakaava-alue selventämään alueita, joissa noudatetaan kunnan järjestämää jätteenkuljetusta.
   
 • 3 §: Lisätään teksti jätteen käsittelyn ja kuljetuksen laskutuksesta kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa selventämään kuljetusyrityksille tyhjennysmaksun ja jätteenkäsittelymaksun eriytystä.
   
 • 4 §: Astiakohtaisiin jätteenkäsittelymaksutaulukoihin lisätään sekajätteen 1,3 m3 syväkeräysastia sekä biojätteen 80 litran astia, sillä näitä on myös käytössä.
   
 • 12 §: Lisätään teksti, milloin aluekeräyspistemaksu voidaan jättää perimättä.
   
 • 13 §: Lisätään selvyyden vuoksi teksti, että myöhässä tulleet muistutukset jätetään tutkimatta.
   
 • 15 §: Poistetaan teksti ”Mikäli kiinteistö ei ole liittynyt jätelain velvoitteen mukaisesti alueella järjestettyyn jätehuoltoon, eikä riittäväksi katsottavaa selvitystä jätehuollon järjestämisestä ole saatu, peritään jätteen aluekeräyspisteen käyttömaksuna 200 € (alv. 0 %).” Tämä ei ole oleellista, sillä kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen alueella jätehuoltoon liittymätön kiinteistö liitetään aluekeräyspisteen asiakkaaksi ja kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen alueella asia ohjataan jätehuollon valvovalle viranomaiselle. Uudella tekstillä selvennetään, miten toimitaan, kun kiinteistö ei ole liittynyt jätehuoltoon.
   
 • 16 §: Lisätään tekstiä kunnan toissijaisen vastuun piiriin kuuluvan jätteen maksujen kattavuudesta.

Koska muutokset taksassa ovat hyvin pieniä, ei asian katsota vaikuttavan sillä tavoin huomattavasti alueen asukkaiden ja muiden toimijoiden olosuhteisiin, että asiassa olisi tarvetta hallintolain 41 §:n mukaiseen vaikuttamismahdollisuuksien varaamiseen. Jätetaksasta tiedotetaan kuitenkin yleisesti siten kuin jätelain 79 §:ssä edellytetään.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Kaisa Helaakoski, jäteasiain tarkastaja, Kaisa.Helaakoski@mikkeli.fi

Rakennuslautakunta hyväksyy liitteenä olevan jätetaksan siten, että se tulee voimaan 1.1.2017 alkaen ja määrää, että sitä noudatetaan mahdollisesta muutoksenhaista huolimatta..

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että Metsäsairila Oy:n toimitusjohtaja Sami Hirvonen esitteli jätehuollon nykytilannetta kokouksessa ja poistui ennen keskustelun alkamista.

Merkitään, että Eija Peura, Susanna Savander ja Jarmo Mynttinen poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana ja jäteasiain tarkastaja Kaisa Helaakoski tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

Tiedoksi

Metsäsairila Oy, Mikkelin seudun ympäristöpalvelut, RL-Huolinta Oy, Lassila & Tikanoja Oyj

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus
Päätökseen saa hakea muutosta:
–  se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
– kunnan jäsen.

Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
–  päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
–  päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
– päätös on muuten lainvastainen.
Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen
Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao(at)oikeus.fi
Puhelinnumero: 029 564 2500
Hallinto-oikeuden asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00 - 16.15

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
– päätös, johon haetaan muutosta
– miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
– perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:
– päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
– todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
– asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.