Rakennuslautakunta, kokous 13.12.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 57 Maksut ja taksat, rakennusvalvonnan maksut 2017

MliDno-2016-2213

Valmistelija

  • Sari Valjakka, johtava rakennustarkastaja, Sari.Valjakka@mikkeli.fi

Kuvaus

Rakennusvalvonnan maksut ja hinnoitteluperiaatteet on vahvistettu viimeksi 26.11.2015 (rakennuslautakunta § 64). Periaatteena on ollut, että hinnoittelu käydään läpi kerran vuodessa ja tarkistus tehdään vähintään kustannustason nousua vastaavaksi.

Rakennusvalvonnan kustannuksista pääosan muodostavat henkilöstökustannukset, johon ei ole tulossa olennaisia muutoksia kilpailukykysopimuksen johdosta. Sähköinen asiointipalvelu on ollut maksullinen jo vuonna 2016. Rakennusvalvonnan sähköinen arkistointi käynnistyi lokakuun 2016 alussa ja palvelun maksut alkavat vuoden 2017 alussa, kun pilottijakso loppuu. Maksut perustuvat haettujen lupien toimenpiteiden määrään. Arkistoinnista veloitetaan myös kuukausimaksu. Luvanhakijat ovat saaneet sähköisen asiointikanavan käytöstä 5 % alennuksen vuonna 2016. Alennuksella on pyritty aiemmin vauhdittamaan sähköisen asioinnin käyttöönottoa. Sähköisen asioinnin kustannuslisäys katetaan vuoden 2017 taksassa sillä, että alennusta sähköisestä asioinnista ei enää myönnetä (aikaisemman taksan kohta 20.1 poistetaan). Alennuksen euromäärä on esim.180 m2:n omakotitalon rakennusluvassa ollut noin 75 €. Alennuksen poistaminen kattaa siis indeksikorotuksen sekä lupapisteen palvelumaksut.

Uusi maksu peritään paperiasiakirjojen digitoinnista Lupapiste-palveluun sähköiseen muotoon sähköistä lupakäsittelyä varten ja arkistointia varten, kun hakija on toimittanut paperihakemuksen liitteineen 1.10.2016 jälkeen tai asiakirjojen kopioinnista paperisen arkistoinnin vaatimusten täyttämiseksi ennen 1.10.2016 vireille jätetyissä sähköisissä hakemuksissa, kun hakija ei ole toimittanut rakennusvalvonnan paperiarkistoon suunnitelmia. Digitointimaksu on 150 € / lupahakemus liitteineen. Paperitulosteet laskutetaan palvelun tuottaja maksuperusteiden mukaisesti.  Laskutuksen hoitaa palvelun tuottaja (tällä hetkellä) Grano Oy.

Muutoin ei taksan rakennetta tai maksuja ole tarkoitus muuttaa kuin seuraavien taksan kohtien tarkennuksilla. Enintään kaksi asuntoa käsittävän rakennuksen lvi-peruskorjauksen (kohta 2.6) hinnaksi tarkistetaan 360 €, joka kattaa lvi-tarkastajan työpanoksen lupakäsittelyssä ja rakennustyön aikaisessa valvonnassa. Taksan 2.8 kohdan mukaiset muiden rakennuslupaa edellyttävien töiden hinta muutetaan siten, että se on 510 €. Tämä vastaa rakennusluvan perusmaksua ja kattaa rakennusvalvonnan työkustannukset. Maisematyöluvan hinnasta (800 €) on tullut palautetta puiden kaatamisen osalta. Hintaa on pidetty kalliina mahdolliseen puuntuottoon nähden. Hintaa alennetaan siten, että lupamaksu on 250 € ja tarvittavista maastokatselmuksista veloitetaan erikseen 150 € tai 55 € taksan kohdan 16.1 mukaisesti. Näin  työkustannukset kohdistuvat paremmin. Lupavalmistelija arvioi maastokäynnin tarpeen erikseen. Yleisesti riittävän tarkkojen karttaliitteiden ja selosteiden avulla pystytään lupa käsittelemään ilman maastokatselmustakin. 

Mikäli lupamäärät eivät olennaisesti pienene, pystyy rakennusvalvonta laskennallisesti kattamaan kulunsa taksan mukaisilla maksuilla.

Esitys rakennusvalvontataksaksi vuodelle 2017 on liitteenä. Uuden taksan on tarkoitus tulla voimaan niin, että sitä sovelletaan 1.1.2017 tai sen jälkeen vireille tulleisiin asioihin. Luvattomiin rakennuksiin tai rakennelmiin ja luvatta suoritettuihin toimenpiteisiin sovelletaan sitä taksaa, joka on voimassa, kun asia tulee rakennusvalvontaviranomaisen tietoon.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Valjakka, johtava rakennustarkastaja, Sari.Valjakka@mikkeli.fi

Rakennuslautakunta päättää hyväksyä rakennusvalvontataksan vuodelle 2017 liitteen mukaisesti ja määrää sen tulemaan voimaan 1.1.2017. 

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että jäteasiain tarkastaja Kaisa Helaakoski saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Mikkelin kaupunki
Rakennuslautakunta
PL 278 (Raatihuoneenkatu 8-10)
50101 MIKKELI