Rakennuslautakunta, kokous 13.12.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 59 Luvattoman asuntolautan poistaminen, Hartikkalan kylän tila Hietaranta RN:o 1:1

MliDno-2016-2517

Valmistelija

  • Juha Ruuth, hallintopäällikkö, juha.ruuth@mikkeli.fi

Kuvaus

Rakennusvalvonnan tietoon on keväällä 2016 tullut, että Hartikkalan kylässä on tilan Hietaranta RN:o 1:1 rantaan tuotu isokokoinen ja epäsiisti vanha asuntolautta. Rakennustarkastaja Juha Häyrinen on käynyt tarkastamassa asian ja todennut, että tilan rannassa on ankkuroituna noin 8x9 metrin kokoinen ponttoonien päälle rakennettu ja ilmeisesti asuntokäytössä ollut rakennelma. Mitään lupaa sen sijoittamiseksi rantaan tai viereiselle lomarakennuskäytössä olevalle tilalle ei ollut haettu. Maankäyttö- ja rakennuslain 126 §:n mukaan toimenpidelupa tarvitaan sellaisen rakennelman tai laitoksen pystyttämiseen ja sijoittamiseen, jota ei pidetä rakennuksena, jos toimenpiteellä on vaikutusta luonnonoloihin, ympäröivän alueen maankäyttöön taikka kaupunki- tai maisemakuvaan.  Saman lain 126 a §:n mukaan lupa tarvitaan asuntovaunun tai -laivan tai vastaavan pitämiseen paikallaan sellaista käyttöä varten, joka ei liity tavanomaiseen retkeilyyn tai veneilyyn. Mikkelin kaupungin rakennusjärjestyksessäkään tällaisia liikuteltavia laitteita ei ole vapautettu luvanvaraisuudesta, jos niitä käytetään muuhun kuin tavanomaiseen retkeilyyn tai veneilyyn. Asuntolautta on kyllä hinattavissa, mutta sitä ei käytännössä voi käyttää retkeilyyn tai veneilyyn, joten sen sijoittaminen rantaan tai itse tilalle vaatii rakennusvalvontaviranomaisen luvan. Veden päälle sijoitettaville rakennuksille tai niitä vastaaville rakennelmille ei lupia ole annettu. Nykyisessä kunnossaan lautta on ympäristöä rumentava ja vaatisi kunnostusta, vaikka se sijoitettaisiin kuivalle maalle.

Tilan Hietaranta RN:o 1:1 omistaa Petri Huttunen. Juha Häyrinen on ollut Huttuseen yhteydessä 13.5.2016. Huttunen on kertonut tuoneensa lautan Etelä-Karjalan puolelta, jossa se oli määrätty poistettavaksi aikaisemmasta sijoituspaikastaan. Hän kertoi tarkoituksenaan olevan nostaa lautta kuivalle maalle ja käyttää sitä rakennuksena lomarakennuspaikallaan.

Kun lautta on edelleen ollut paikallaan rannassa eikä omistaja ole hakenut lupaa sen paikallaan pysyttämiseen tai siirtoon tilan alueelle, hänelle on 31.10.2016 annettu tiedoksi kirjallinen kehotus poistaa lautta rakennelmineen kyseiseltä paikalta 30.11.2016 mennessä ja joko purkaa se tai toimittaa se sellaiseen paikkaan, jossa sen paikallaan pitämiseen voidaan myöntää lupa. Samalla hänelle on ilmoitettu, että rakennuslautakunta voi päättää maankäyttö- ja rakennuslain 182 §:n mukaisten pakkokeinojen käyttämisestä, ellei kehotusta noudateta ja varattu hänelle tilaisuus antaa oma selityksensä asian johdosta. Huttunen ei ole antanut mitään selitystä eikä muutenkaan ole ollut tämän jälkeen yhteydessä rakennusvalvontaan.

Juha Häyrinen on tarkastanut tilanteen 7.12.2016 ja todennut, että lautta on edelleen samassa paikassa. Tilalla oli raivattu kulkuväylää rantaan saakka ja rantaan oli tehty tasanne asuntolautan edustalle. Vaikutti siltä, että näillä toimilla oli valmisteltu lauttarakennelman siirtämistä kuivalle maalle. Asuntolautan siirtäminen rakennukseksi tilalle edellyttää rakennus- tai vähintään toimenpidelupaa ja lupahakemusta ei ole jätetty.

Maankäyttö- ja rakennuslain 182 §:n mukaan jos joku ryhtyy toimiin tämän lain tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten vastaisesti taikka lyö laimin niihin perustuvan velvollisuutensa, kunnan rakennusvalvontaviranomainen voi päätöksellään velvoittaa niskoittelijan määräajassa oikaisemaan sen, mitä on tehty tai lyöty laimin. Viranomaisen antamaa kieltoa tai määräystä voidaan tehostaa uhkasakolla tai uhalla, että tekemättä jätetty toimenpide teetetään laiminlyöjän kustannuksella. Saman lain 186 §:n mukaan tällaisesta teosta tai laiminlyönnistä on tehtävä rikosilmoitus poliisille, ellei tekoa tai laiminlyöntiä ole olosuhteet huomioon ottaen pidettävä vähäisenä eikä yleinen etu vaadi syytteen nostamista.

Kun omistaja ei ole noudattanut kehotusta eikä lupauksista huolimatta ryhtynyt toimiin luvan saamiseksi asuntolautan sijoittamiseen rakennukseksi tilalle, on hänet velvoitettava poistamaan lautta ja velvoitteen noudattamisen tehosteeksi asetettava riittävä uhkasakko uhkasakkolain 2 luvun mukaisesti. Määräaika on syytä asettaa sen verran pitkäksi, että omistajalla on tosiasiallinen mahdollisuus toimia sen mukaisesti. Lautan siirtäminen talvella järven ollessa jäässä voi olla mahdotonta. Ellei velvoitetta noudateta annetussa uudessakaan määräajassa, voidaan uhkasakko tuomita maksettavaksi ja asettaa uusi tarvittaessa korkeampi uhkasakko. Rikosilmoitusta ei tässä vaiheessa ole syytä tehdä, mutta mikäli velvoitetta ei edelleenkään noudateta, on ilmoitusta harkittava uudelleen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Valjakka, johtava rakennustarkastaja, Sari.Valjakka@mikkeli.fi

Rakennuslautakunta päättää velvoittaa Hartikkalan kylän tilan Hietaranta RN:o 1:1 omistajan Petri Huttusen poistamaan lautan rakennelmineen tilan Hietaranta RN:o 1:1 rannasta 31.5.2017 mennessä ja joko purkamaan sen tai toimittamaan sen sellaiseen paikkaan, jossa sen paikallaan pitämiseen voidaan myöntää lupa. Velvoitteen tehosteeksi asetetaan kahden tuhannen (2.000) euron uhkasakko. Ellei velvoitetta noudateta määräajassa, voi rakennuslautakunta tuomita uhkasakon maksettavaksi. Rikosilmoitusta poliisille ei tehdä, mikäli nyt määrättyä velvoitetta noudatetaan annetussa määräajassa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Petri Huttunen

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen. Valitusoikeus on sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

Viranomainen, osoite ja postiosoite:

Itä-Suomen hallinto-oikeus
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao(at)oikeus.fi
Puhelinnumero: 029 564 2500
Hallinto-oikeuden asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00 - 16.15

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valituskirjassa on ilmoitettava
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekijoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä.

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, mikä on määrätty mainitun lain 3 §:ssä. Saman lain 6 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.