Rakennuslautakunta, kokous 13.12.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 60 Luvattoman aitarakennelman poistaminen, Riihimäenkatu 1

MliDno-2015-2174

Valmistelija

  • Sari Valjakka, johtava rakennustarkastaja, Sari.Valjakka@mikkeli.fi

Kuvaus

Rakennuslautakunta päätti kokouksessaan 31.8.2016, että osoitteessa Riihimäenkatu 1 olevan tontin 491-7-41-3 omistajan Leena Ahosen tulee joko poistaa naapuritontin rajan vieressä oleva aitarakennelma tai siirtää se kauemmaksi rajasta niin, että rakennelman pystyy huoltamaan ja kasvit leikkaamaan rakennelman ja naapuritontin väliseltä alueelta tai muuttaa aitarakennelman rakennetta niin, ettei se aiheuta haittaa naapurirakennukselle estämällä kosteuden poistumista seinästä. Rakennuslautakunta katsoi, että rakennelma tulkitaan kokonsa ja vaikutustensa takia aidaksi, joka edellyttää toimenpidelupaa. Mikäli lupa myönnetään, ehdoksi tulee asettaa se, että aidan rakenne muutetaan sellaiseksi, ettei kasvillisuus pääse kasvamaan sen läpi ja aiheuttamaan haittaa naapurikiinteistölle.

Asia on alun perin tullut vireille rakennusvalvontaan osoitteessa Riihimäenkatu 3 olevan tontin omistajan Erkki Karppisen toimesta. Erkki Karppisen asuinrakennus on rakennettu tontin rajaan kiinni hyväksytyn rakennusluvan mukaisesti. Karppinen on kertonut olevansa huolestunut asuinrakennukselle aiheutuvasta kosteusriskistä, jonka rajalla kasvava köynnös aiheuttaa kasvaessaan taloon kiinni sekä lumien kinostuessa seinän ja köynnöksen väliin. Rakennus on tasakattoinen tiiliverhoiltu omakotitalo.

Mikkelin rakennusjärjestyksen kohdan 3.3 mukaan aidan rakentamiseen tulee olla naapurin suostumus. Mikäli suostumusta ei ole, aita on sijoitettava kokonaan oman rakennuspaikan puolelle ja niin, että sen huoltaminen on mahdollista aiheuttamatta haittaa naapurille. Aitaa ei katsota raja-aidaksi, mikäli aidan etäisyys naapurin rajaan on vähintään puolet aidan korkeudesta tai istutettavan aidan oksat ja juuret täysikasvuisenakin pysyvät oman rakennuspaikan puolella. Korkeudeltaan 180 cm aita on ilmoituksenvarainen toimenpide ja yli 180 cm aita käsitellään toimenpidelupana rakennusjärjestyksen kohdan 2.2 mukaisesti.

Harva noin kahden metrin korkuinen metallikehikko, joka on asennettu rajan suuntaisesti muutaman metrin matkalle ja jossa kasvaa köynnöskasveja, on verrattavissa rakennusjärjestyksen kohdan 3.3 aidan määritelmään. Aidasta kasveineen on selkeästi haittaa naapurin rakennukselle eikä aidan sijoittamiselle ole naapurin suostumusta. Lisäksi aidan ja seinän välissä on pidetty muovipressua, joka on pahentanut kosteusriskiä entisestään.

Aidasta aiheutuvan haitan poistamiseksi on Leena Ahoselle lähetetty useita kirjallisia korjauskehotuksia. Syksyllä 2016 on todettu, että verkkoaidan ja naapuritalon välissä ollut muovipressu oli poistettu ja verkkoaidan kasvillisuus oli leikattu aidan ja naapuritalon välistä. Kun tämän ei kuitenkaan todettu riittävän poistamaan naapurin seinään kohdistuvaa kosteusriskiä, katsoi rakennuslautakunta Ahosta kuultuaan että hänen tulee poistaa aitarakennelma tai siirtää se kauemmaksi rajasta niin, että rakennelman pystyy huoltamaan ja kasvit leikkaamaan rakennelman ja naapuritontin väliseltä alueelta tai muuttaa aitarakennelman rakennetta niin, ettei se aiheuta haittaa naapurirakennukselle estämällä kosteuden poistumista seinästä.

Ahoselle annettiin 7.10.2016 uusi kirjallinen korjauskehotus, jossa rakennuslautakunnan päätöksen mukaiset toimenpiteet kehotettiin tekemään 1.11.2016 mennessä. Kehotusta ei ole noudatettu. Ahonen ei ole hakenut aidalle rakennuslautakunnan edellyttämää lupaa eikä myöskään siirtänyt aitaa tai muuttanut sen rakennetta lautakunnan päätöksessä edellytetyllä tavalla Ahonen ei ole antanut laiminlyönnille mitään selitystä. Hänelle varattiin vielä tilaisuus antaa selitys 7.12.2016 mennessä ja tässä yhteydessä kerrottiin myös rakennuslautakunnan mahdollisuudesta käyttää uhkasakkolain mukaisia pakkokeinoja. Selitystä ei ole annettu tässäkään määräajassa.

Maankäyttö- ja rakennuslain 182 §:n mukaan, jos joku ryhtyy toimiin tämän lain tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten vastaisesti taikka lyö laimin niihin perustuvan velvollisuutensa, kunnan rakennusvalvontaviranomainen voi päätöksellään velvoittaa niskoittelijan määräajassa oikaisemaan sen, mitä on tehty tai lyöty laimin. Viranomaisen antamaa kieltoa tai määräystä voidaan tehostaa uhkasakolla tai uhalla, että tekemättä jätetty toimenpide teetetään laiminlyöjän kustannuksella. Saman lain 186 §:n mukaan tällaisesta teosta tai laiminlyönnistä on tehtävä rikosilmoitus poliisille, ellei tekoa tai laiminlyöntiä ole olosuhteet huomioon ottaen pidettävä vähäisenä eikä yleinen etu vaadi syytteen nostamista.

Kun omistaja ei ole noudattanut kehotusta eikä lupauksista huolimatta ryhtynyt toimiin luvan saamiseksi tontilla 491-7-41-3 osoitteessa Riihimäenkatu 1 naapuritontin rajan vieressä olevalle aitarakennelmalle eikä rakennuslautakunnan edellyttämiin toimiin aitarakennelman naapuritontilla olevalle talolle aihauttaman kosteusriskin poistamiseksi, on hänet velvoitettava joko poistamaan naapuritontin rajan vieressä oleva aitarakennelma tai siirtämään se kauemmaksi rajasta niin, että rakennelman pystyy huoltamaan ja kasvit leikkaamaan rakennelman ja naapuritontin väliseltä alueelta tai muuttamaan aitarakennelman rakennetta niin, ettei se aiheuta haittaa naapurirakennukselle estämällä kosteuden poistumista seinästä. Velvoitteen noudattamisen tehosteeksi on asetettava riittävä uhkasakko uhkasakkolain 2 luvun mukaisesti. Määräaika on syytä asettaa sen verran pitkäksi, että omistajalla on tosiasiallinen mahdollisuus toimia sen mukaisesti. Aidan siirtäminen talvella maan ollessa jäässä voi olla käytännössä vaikeaa. Ellei velvoitetta noudateta annetussa uudessakaan määräajassa, voidaan uhkasakko tuomita maksettavaksi ja asettaa uusi tarvittaessa korkeampi uhkasakko. Rikosilmoitusta ei tässä vaiheessa ole syytä tehdä, mutta mikäli velvoitetta ei edelleenkään noudateta, on ilmoitusta harkittava uudelleen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Valjakka, johtava rakennustarkastaja, Sari.Valjakka@mikkeli.fi

Rakennuslautakunta päättää velvoittaa osoitteessa Riihimäenkatu 1 olevan tontin 491-7-41-3 omistajan Leena Ahosen joko poistamaan naapuritontin Riihimäenkatu 3 rajan vieressä oleva aitarakennelma tai siirtämään se kauemmaksi ja vähintään yhden metrin päähän tontin rajasta niin, että rakennelman pystyy huoltamaan ja kasvit leikkaamaan rakennelman ja naapuritontin väliseltä alueelta tai muuttamaan aitarakennelman rakennetta niin, ettei se aiheuta haittaa naapurirakennukselle estämällä kosteuden poistumista seinästä. Mikäli aitaa ei poisteta kokonaan tai siirretä vähintään kahden metrin päähän tontin rajasta, on sille haettava toimenpidelupa rakennusvalvonnasta. Toimenpiteet tulee tehdä 15.5.2017 mennessä. Tarvittaessa Ahosen on poistettava aidan ja naapurirakennuksen seinän väliin kertyvä sokkelin korkeuden ylittävä lumi ja sallittava naapurin tehdä lumen poistaminen tarvittaessa Ahosen tontin puolelta siihen saakka, kunnes aita on poistettu tai siirretty. Velvoitteen tehosteeksi asetetaan viiden sadan (500) euron uhkasakko. Ellei velvoitetta noudateta määräajassa, voi rakennuslautakunta tuomita uhkasakon maksettavaksi. Rikosilmoitusta poliisille ei tehdä, mikäli nyt määrättyä velvoitetta noudatetaan annetussa määräajassa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Leena Ahonen

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen. Valitusoikeus on sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

Viranomainen, osoite ja postiosoite:

Itä-Suomen hallinto-oikeus
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao(at)oikeus.fi
Puhelinnumero: 029 564 2500
Hallinto-oikeuden asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00 - 16.15

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valituskirjassa on ilmoitettava
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekijoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä.

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, mikä on määrätty mainitun lain 3 §:ssä. Saman lain 6 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.