Rakennuslautakunta, kokous 13.12.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 58 Esitys pysäköintivirhemaksun muuttamiseksi Mikkelissä

MliDno-2016-2446

Valmistelija

  • Juha Ruuth, hallintopäällikkö, juha.ruuth@mikkeli.fi

Kuvaus

Pysäköinninvalvonnasta annetun lain mukaan pysäköintivirhemaksu on pysäköintivirheen laadusta riippumatta 20 euroa. Sisäasiainministeriön asetuksella voidaan kuitenkin säätää korkeammasta pysäköintivirhemaksusta kunnassa tai sen osassa, jos liikennetiheys, paikoitustilojen niukkuus, pysäköintivirheiden määrä, liikenteen sujuvuus tai muut liikenteelliset syyt sitä vaativat. Pysäköintivirhemaksun enimmäismäärä on 60 euroa. Jos kunnan eri osissa peritään erisuuruista pysäköintimaksua, pysäköintivirhemaksun enimmäismäärä on kuitenkin 80 euroa siinä osassa, jossa pysäköintimaksu on suurin

Pysäköintivirhemaksu on ollut Mikkelissä 40 euroa vuodesta 2012 lukien. Tuolloin maksu nousi 30 eurosta 40 euroon. Aikaisemmat korotukset Mikkelissä tapahtuivat vuosina 1994, 1999 ja 2002. Korotusten tarkoituksena on ollut säilyttää virhemaksun ennaltaehkäisevä vaikutus rahan arvon muuttuessa ja pysäköintitarpeiden kasvaessa. Mikkelissä pysäköintimaksu on samansuuruinen koko kaupungin alueella, joten pysäköintivirhemaksuakaan ei voi porrastaa.

Vertailukaupungeissa pysäköintivirhemaksun suuruus on esim. Kotkassa 40 euroa, Rovaniemellä 40 euroa ja kalliimman maksuvyöhykkeen alueella 50 euroa, Jyväskylässä 40 euroa ja kalliimman maksuvyöhykkeen alueella 60 euroa, Hämeenlinnassa, Porissa, Savonlinnassa ja Seinäjoella 45 euroa, Imatralla, Joensuussa, Kouvolassa, Lappeenrannassa, Porvoossa, Raumalla ja Vaasassa 50 euroa, Kuopiossa, Lahdessa ja Oulussa 50 euroa ja kalliimman maksuvyöhykkeen alueella 60 euroa.

Mikkelissä annettujen pysäköintivirhemaksujen määrä on laskenut tasaisesti vuodesta 2012 vuoteen 2015 saakka. Vuonna 2012 määrä oli 14872 kappaletta ja vuonna 2015 enää 7713 kappaletta. Tätä lukumäärän laskua on selitetty vuonna 2012 tapahtuneen virhemaksun korotuksen ja ajoittaisen valvontahenkilökunnan vajeen lisäksi myös autoihin lisäaikaa ostavien ns. parkkiperhosten toiminnalla. Tänä vuonna virhemaksujen määrä on taas kääntynyt selvään kasvuun ja edellisvuoden lukumäärä ylittyi jo syyskuussa. Marraskuun loppuun mennessä virhemaksuja on annettu noin 9 500 kappaletta. Henkilöstömäärä on käytännössä pysynyt samana ja parkkiperhosetkin toimivat kesäisin yhtä innokkaasti kuin edellisinä vuosina, joten kasvun syy on jokin muu.

Mikkelin keskustassa on käynnissä suuria muutoksia, jotka vaikuttavat huomattavasti myös liikenteeseen ja pysäköintiin. Keskuspysäköintilaitoksen rakentaminen torin alle ja torin alueella olleen kaupungin suosituimman pysäköintialueen poistaminen käytöstä sekä samanaikainen kävelykeskustan laajentaminen ovat vähentäneet maanpäällisiä pysäköintipaikkoja ydinkeskustan alueella. Torin viereen on valmistunut kaksi suurta kauppakeskusta. Terveyspalveluja keskitetään keskustassa oleviin sairaalakortteleihin. Keskustan kortteleita on rakennettu entistä tehokkaammin ja vielä vajaakäytössä oleviin tontteihin kohdistuu suuria rakennuspaineita. Nämä muutokset lisäävät asiointia ja asiointipysäköintiä sekä huoltoliikennettä. Sen seurauksena pysäköintitilanne keskustassa on muuttunut ja tulee edelleen muuttumaan. Tarjolla on entistä enemmän maksullisia pysäköintihallipaikkoja ja muiden paikkojen määrä vähenee. Kävelykaduilla pysäköinti on kokonaan kielletty ja huoltoajokin sallitaan vain hyvin rajoitetusti. Keskustassa tai sen välittömässä läheisyydessä järjestetään entistä enemmän suuria yleisötapahtumia. Seurauksena edellä mainituista on todennäköisesti se, että paine tahalliseen väärinpysäköintiin lisääntyy.

Myös pysäköintimaksun selkeä korotus kesällä 2016 voi lisätä houkutusta maksun laiminlyöntiin.

Pysäköintipaikkojen kokonaismäärä keskustassa on lisääntynyt torin alle tulleen 620-paikkaisen pysäköintilaitoksen myötä. Näin ollen pysäköintipaikkojen riittämättömyys ei voi enää aiheuttaa painetta virheelliseen pysäköintiin.

Pysäköintivirhemaksun korotusesityksellä pyritään vaikuttamaan erityisesti tahallisten tai välinpitämättömyydestä johtuvien pysäköintivirheiden määrään ja myös lisäämään kuljettajien huolellisuutta liikennemerkkien ja määräysten noudattamisessa. Korotus saa yleensä runsaasti julkisuutta tiedotusvälineiden kautta, mikä edistää sen ennalta ehkäisevää vaikutusta. Tilastollisesti on voitu havaita, että pysäköintivirheiden määrä on selvästi laskenut aina maksun korotuksen jälkeen. Tämä näkyy tilastoissa myös vuonna 2012 tehdyn korotuksen jälkeen. Vaikutus ei kuitenkaan kestä montaa vuotta.

Sisäministeriö tekee päätökset pysäköintivirhemaksun korottamisesta kuntien omien esitysten perusteella kerran vuodessa. Korotukset ovat tulleet voimaan saman vuoden kesällä. Esitykset on toimitettava ministeriöön vuosittain 30.4. mennessä. Ministeriö pyytää tarvittaesa asiasta poliisilaitoksen lausunnon.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juha Ruuth, hallintopäällikkö, juha.ruuth@mikkeli.fi

Rakennuslautakunta päättää esittää sisäministeriölle, että pysäköintivirhemaksun määrä Mikkelissä korotetaan 40 eurosta 50 euroon edellä mainituilla perusteilla.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Sisäministeriö

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.