Rakennuslautakunta, kokous 12.5.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Sähköjohdon sijoittaminen Laitialan kylän tilan Järvenpäänmetsä RN:o 4:49, Katajaharju RN:o 3:181 ja Metsä-Mannila RN:o 3:128 alueelle

MliDno-2016-745

Kuvaus

Suur-Savon Sähkö Oy on 17.3.2016 saapuneessa ja 21.4.2016 täydennetyssä hakemuksessaan pyytänyt rakennuslautakuntaa määräämään maankäyttö- ja rakennuslain 161 §:n mukaisesti sähkökaapelin sijoittamisesta Mikkelin kaupungin Laitialan kylän tilojen Järvenpäänmetsä RN:o 4:49, Katajaharju RN:o 3:181 ja Metsä-Mannila RN:o 3:218 alueelle.

Kyseessä on ilmakaapeli, joka hakemuksen mukaan tulee Terhi Taskisen omistaman tilan Järvenpäänmetsä RN:o 4:49 sekä Johanna ja Riccardo Branchicellan omistamien tilojen Katajaharju RN:o 3:181 ja Metsä-Mannila RN:o 3:2 alueelle Koivakkalantien varressa sekä tilan Järvenpäänmetsä RN:o 4:49 aluella kulkevan yksityistien varteen. Johtolinja kulkee myös eräiden muiden Laitialan kylän tilojen alueella, mutta hakija on päässyt sijoituksesta sopimukseen näiden tilojen omistajien kanssa. Hakijan mukaan johtojen sijoittamista muualle ei voida järjestää kohtuullisin kustannuksin.

Mainituille maanomistajille on kirjeillä lähetetty tieto hakemuksesta ja samalla varattu tilaisuus antaa vastine hakemuksen johdosta. Maanomistajat ovat lähettäneet vastineet, jotka ovat liitteenä. Katselmuksen suorittamista hakemuksen johdosta ei ole katsottu tarpeelliseksi, koska johtolinja sijoittuu olemassa olevan tien varteen eikä edellytä merkittäviä ympäristöön vaikuttavia raivaustöitä tai vaikeuta kiinteistönomistajien maankäyttöä.

Maankäyttö- ja rakennuslain 161 §:n mukaan kiinteistön omistaja ja haltija on velvollinen sallimaan yhdyskuntaa tai kiinteistöä palvelevan johdon ja siihen liittyvien laitteiden ja rakennelmien sijoittamisen omistamalleen tai hallitsemalleen alueelle, jollei sijoittamista muutoin voida järjestää tyydyttävästi ja kohtuullisin kustannuksin. Jollei sijoittamisesta sovita kiinteistön omistajan kanssa, siitä päättää kunnan rakennusvalvontaviranomainen. Johdon rakentaminen ei saa vaikeuttaa alueen kaavoitusta tai kaavan toteuttamista eikä sijoittaminen saa aiheuttaa kiinteistölle tarpeetonta haittaa.

Kiinteistön omistajalla ja haltijalla on oikeus saada korvaus johdon sijoittamisesta aiheutuvasta haitasta ja vahingosta. Ellei korvauksesta sovita, asia ratkaistaan lunastuslain mukaisessa järjestyksessä. Rakennuslautakunta ei siis ota kantaa korvaukseen.

Esitetty johdon sijoitus ei vaikeuta alueen kaavoitusta eikä aiheuta tarpeetonta haittaa kiinteistöille tai ympäristölle. Linjan ja pylväiden tarkemmat sijoituspaikat tulee valita niin, että niistä on maanomistajille mahdollisimman vähän haittaa. Johtolinjan sijoittaminen Koivakkalantien varteen niin, että se kulkee osan matkaa tien itäpuolella ja osan matkaa tien länsipuolella, on perusteltua maanomistajien tasapuolisen kohtelun kannalta.

Se, että maanomistajan omistamalle alueelle on jossakin muualla sijoitettu sähkölinjoja ja niitä koskevat korvausasiat on riitautettu tai se, että jossakin muualla johtolinja-aluetta on jouduttu myöhemmin laajentamaan, eivät ole sellaisia seikkoja, jotka tulisi ottaa huomioon tätä sähkölinjan sijoitusasiaa ratkaistaessa. Johtojen sijoittaminen ja siitä suoritettavat korvaukset ratkaistaan aina tapauskohtaisesti yksittäisinä asioina eikä niitä voi yhdistää toisiinsa viranomaiskäsittelyssä.

Liitteenä ovat hakemus täydennyksineen, kustannuslaskelmat ja kartat esitetystä linjan sijoituspaikasta. Muut asiakirjat esitellään kokouksessa

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Valjakka, johtava rakennustarkastaja

Rakennuslautakunta päättää, että sähkölinja saadaan sijoittaa Mikkelin kaupungin Laitialan kylän tilojen Järvenpäänmetsä RN:o 4:49, Katajaharju RN:o 3:181 ja Metsä-Mannila RN:o 3:218 alueelle.hakemuksessa esitetyn vaihtoehto yhden mukaisesti. Linjan ja pylväiden tarkempia sijoituspaikkoja valittaessa tulee huolehtia, että niistä on maanomistajille mahdollisimman vähän haittaa. Linjaa varten tarvittavan johtoalueen mitat ja tarkempi sijoitus tulee esittää rakennusvalvontaan ja maanomistajille ennen rakennustöiden aloittamista niiden tilojen osalta, joita tämä päätös koskee. Maanomistajille maksettaviin korvauksiin rakennuslautakunta ei voi ottaa kantaa, vaan asia ratkaistaan lunastuslain mukaisessa järjestyksessä, elleivät osapuolet pääse asiasta sopimukseen.

Päätös

Hyväksyttiin. Merkittiin, että Eija Suutari-Piispa poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi ja että Susanna Savander poistui kokoksesta tämän asian käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Suur-Savon Sähkö Oy, Terhi Taskinen, Johanna ja Riccardo Branchicella

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinäpäivänä, jona päätös on luovutettu asianosaiselle tai hänen lailliselle edustajalleen. Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianosaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä vielä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Puistokatu 29
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao(at)oikeus.fi
Puhelinnumero: 029 564 2500
Hallinto-oikeuden asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00 - 16.15

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan muutosta
  • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutosta siihen vaaditaan tehtäväksi
  • perusteet, joilla muutosta vaaditaan

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

  • päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
  • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta
  • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.

Käsitellyt asiat