Rakennuslautakunta, kokous 12.5.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 26 Pysäköintimaksujen tarkistaminen

MliDno-2016-1107

Valmistelija

  • Juha Ruuth, hallintopäällikkö, juha.ruuth@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelissä pysäköinti katualueen maksullisilla pysäköintipaikoilla maksaa tällä hetkellä yhden euron tunnílta. Tämä hinta on ollut voimassa siitä lähtien, kun eurot on otettu käyttöön eli vuodesta 2001. Verrattaessa hintaa muihin vastaaviin kaupunkeihin voidaan todeta, että hinta on erittäin alhainen, vaikka ydinkeskustan pysäköintipaikoilla on paljon kysyntää. Liitteenä on vertailu pysäköintimaksuista eräissä muissa kaupungeissa. Maksullinen alue on Mikkelissä suppea ja kattaa vain noin kaksi korttelia torilta etelään, länteen ja pohjoiseen päin. Maksullinen aika on arkisin kello 8-17 ja lauantaisin kello 8-15. Maksu suoritetaan lippuautomaatteihin, joita kaupungilla on 15 kappaletta. Maksullisilla paikoilla voi pysäköintiaikaa ostaa yleensä kahdeksi tunniksi kerrallaan ja pienellä osalla paikoista puoleksi tunniksi kerrallaan. Automaatit toimivat vain kolikoilla. Vaihtoehtoisia maksutapoja ovat mobiilisovelluksen käyttö tai määräaikaisen pysäköintikortin hankkiminen, jolloin ei tarvita erillisiä automaateista haettavia maksulippuja. Mobiilisovelluksen käyttö on kasvanut jatkuvasti.

Torilla oli aikaisemmin maksullinen pysäköintialue, jolla maksu oli kaksinkertainen muihin paikkoihin verrattuna eli kaksi euroa tunnilta. Tämä alue poistui käytöstä Toriparkin pysäköintilaitoksen rakentamisen ja torin uudistamisen yhteydessä.

Nykyiset lippuautomaatiti ovat jo käyttöikänsä loppuvaiheessa ja tekniikaltaan vanhentuneita ja ne joudutaan uusimaan lähivuosina. Tälle vuodelle uusimiseen ei ole varattu määrärahaa.

Vuonna 2015 pysäköintimaksuista kertyi tuloja arvonlisäveroineen runsaat 240.000 euroa. Tulojen määrä on laskenut lievästi jo useana vuonna peräkkäin. Toriparkin pysäköintilaitoksesta kaupungille tuloutettavia maksuja ole huomioitu tässä, koska se on yksityisen yhtiön ylläpitämä. Toriparkissa pysäköinti maksaa 2 euroa ensimmäiseltä tunnilta ja sen jälkeen saman verran kuin katutasolla eli euron tunti.

Teknisessä toimessa on todettu, että pysäköintimaksuja on jo syytä tarkistaa. Maksun reaaliarvo on viidessätoista vuodessa laskenut huomattavasti ja arvonlisäveron osuus siitä on kasvanut. Lippuautomaattien ylläpitokustannukset kasvavat jatkuvasti. Pysäköintimaksun tulee olla sellainen, että myös puolen tunnin paikoilla on mahdollista ostaa suurin mahdollinen aika käytössä olevilla kolikoilla (20 senttiä ja 50 senttiä). Jos hinta olisi jatkossa 1,40 euroa tunnilta, se olisi edelleen vertailukaupungeista halvímpia. Määräaikaisten pysäköintikottien hintoja on samassa yhteydessä syytä tarkistaa, koska niiden hinta perustuu alunperin lippuautomaattitaksaan. Korotus voi kuitenkin olla prosentuaalisesti paljon pienempi, koska korttien hintoja on tarkistettu paljon useammin kuin lippuautomaattihintoja. Kortti, joka oikeuttaa 20 minuutin kertapysäköintiin, maksaa nyt 21 euroa kuukaudessa tai 75 euroa puolessa vuodessa ja kortti, joka oikeuttaa kahden tunnin kertapysäköintiin, 34 euroa kuukaudessa. Uudet vastaavat hinnat olisivat 23 euroa, 82 euroa ja 37 euroa.

Maksun muuttaminen tarkoittaa, että lippuautomaatteihin joudutaan uusimaan tiettyjä osia. Nyt käytössä olevissa automaateissa parametritietoja ei voi säätää kuten uudemmissa malleissa voi, vaan muutokset edellyttävät osien vaihtamista. Tästä aiheutuu yhteensä noin 3000 euron kustannukset. 

Maksun korotuksesta on odotettavissa lievää kasvua kaupungin pysäköintimaksutuloihin. Suoraan korotuksen määrällä kerrottuna viime vuoden maksukertymä olisi ollut noin 96.000 euroa suurempi. Maksun korottaminen saattaa kuitenkin aiheuttaa sen, että aluksi maksullisten paikkojen käyttöaste hiukan laskee, mutta tilanne tasaantuu varsin pian. Edellä mainittu muutos pysäköinnin hinnassa tuskin on este paikkojen käyttämiselle eikä ole uskottavaa, että se heikentäisi ydinkeskustan vetovoimaa tai vähentäisi asiointia keskustan liikkeissä. Jos joku jättäisi tulematta keskustaan muutaman kymmenen sentin pysäköintimaksun korotuksen takia, ei hän käyttäisi rahaa keskustan liikkeissäkään. Muutoksen ei voi olettaa lisäävän myöskään pysäköintimaksujen laiminlyöntiä tai muuta virheellistä pysäköintiä. 

Maksun muutoksesta tiedotetaan näkyvällä tavalla myös lippuautomaateissa. Kaikki eivät muuten muista tarkistaa pysäköinnin päättymisaikaa lipukkeesta, vaan vanhasta muistista olettavat, että tietyllä rahamäärällä saa pysäköidä saman ajan kuin ennenkin.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juha Ruuth, hallintopäällikkö

Rakennuslautakunta päättää, että pysäköintimaksu katualueen maksullisilla pysäköintipaikoilla on 1,40 euroa tunnilta. Uusi maksu tulee voimaan 1.7.2016 tai, mikäli lippuautomaatteja ei saada päivitettyä uudelle taksalla tuohon mennessä, siitä päivästä lukien, kun automaatit on saatu päivitettyä. Määräaikainen pysäköintikortti, joka oikeuttaa 20 minuutin kertapysäköintiin, maksaa 23 euroa kuukaudessa tai 82 euroa puolessa vuodessa ja kortti, joka oikeuttaa kahden tunnin kertapysäköintiin, 37 euroa kuukaudessa samasta ajankohdasta lähtien.

Päätös

Eija Peura esitti, että uusi hinta olisi 1,20 euroa. Jarmo Mynttinen kannatti Peuran esitystä. Puheenjohtaja totesi, että keskustelun aikana oli tehty esittelijän päätösehdotuksesta poikkeava esitys, jota oli kannatettu, joten asiasta oli äänestettävä. Äänestys suoritetaan kättennostoäänestyksenä. Esittelijän päätösehdotusta kannattavat äänestävät jaa ja Eija Peuran vastaesitystä kannattavat ei. Lautakunta hyväksyi yksimielisesti esityksen kättennostolla tapahtuvasta äänestyksestä. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 7 jaa-ääntä (Anne Korhola, Jaana Kervinen, Kalevi Arnell, Kari Liikanen, Eija Suutari-Piispa, Erja Haukijärvi, Hannu Kortelainen) ja 3 ei-ääntä (Eija Peura, Jarmo Mynttinen, Matti Piispa). Puheenjohtaja totesi esittelijän päätösesityksen tulleen hyväksytyksi.

Tiedoksi

Pysäköintipalvelut, talouspalvelut

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus
Päätökseen saa hakea muutosta:
–  se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
– kunnan jäsen.

Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
–  päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
–  päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
– päätös on muuten lainvastainen.
Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen
Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Puistokatu 29
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao(at)oikeus.fi
Puhelinnumero: 029 564 2500
Hallinto-oikeuden asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00 - 16.15

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
– päätös, johon haetaan muutosta
– miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
– perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:
– päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
– todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
– asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.