Rakennuslautakunta, kokous 12.5.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 25 Oikaisuvaatimus rakennuslupaan 16-0091-A 5.4.2016 § 151 / Karmala Harri

MliDno-2016-1013

Kuvaus

Soja Tonteri ja Antti Tonterin kuolinpesä ovat tehneet oikaisuvaatimukset johtavan rakennustarkastajan päätöksestä § 151/5.4.2016, jolla on myönnetty Harri ja Marja-Liisa Karmalalle rakennuslupa lomarakennuksen rakentamiseen Anttolaan Keriniemen kylän tilalle Omalahti RN:o 1:12. Oikaisuvaatimukset on tehty säädetyn 14 vuorokauden määräajassa ja oikaisuvaatimuksen tekijöillä on kapean salmen toisella puolella sijaitsevan naapuritilan omistajina oikeus hakea muutosta rakennuslupapäätökseen. Oikaisuvaatimukset ovat sisällöltään yhteneväiset.

Oikaisuvaatimuksissa vaaditaan rakennuspaikan (tarkoittaa rakennuksen sijoituspaikkaa) siirtämistä kauemmaksi rannasta ja jyrkänteen reunasta. Tätä on perusteltu sillä, että luvan mukaisella paikalla rakennus aiheuttaa maisemahaittaa, heikentää naapureiden yksityisyyden suojaa ja sitä kautta alentaa naapurikiinteistöjen arvoa. Lisäksi rakennuksen sijaintipaikkaa pidetään jyrkänteen takia vaarallisena ja katsotaan, ettei se täytä maankäyttö- ja rakennuslain vaatimusta rakennuspaikan turvallisuudesta. Oikaisuvaatimuksen tekijät ovat esittäneet rakennushankkeesta huomautuksen jo lupakäsittelyyn liittyvän naapureiden kuulemisen aikana.

Rakennuspaikka on osayleiskaavan mukainen lomarakennuspaikka, jolla sijaitsee jo rantasauna. Oikaisuvaatimuksen kohteena olevalla päätöksellä on myönnetty lupa kerrosalaltaan 85 neliömetrin kokoisen lomarakennuksen rakentamiseen. Rakennus sijoittuu määräysten mukaiselle 30 metrin etäisyydelle rantaviivasta.

Maasto rakennuspaikalla nousee hyvin jyrkästi ja uuden rakennuksen lattiakorko on noin 10 metriä vedenpintaa korkeammalla. Rakennus siis näkyy selvästi järvelle ja myös vastarannalle. Tämä ei kuitenkaan ole sellainen seikka, joka olisi este rakennusluvan myöntämiselle. Rakennuksen voidaan katsoa yksikerroksisena ja melko loivakattoisena soveltuvan kyseiselle rakennuspaikalle ja ympäristöön eikä se tarpeettomasti haittaa naapureita tai vaikeuta naapurikiinteistöjen käyttöä. Rakentaminen täyttää maankäyttö- ja rakennuslain 116, 117 ja 136 §:n vaatimukset. Spekulointi rakentamisen mahdollisilla vaikutuksilla naapurikiinteistöjen arvoon ei kuulu rakennuslupaprosessiin, kun kyse ei ole poikkeamisesta kaava- tai muista rakennusmääräyksistä. Tässä tapauksessa ei siis ole edellytyksiä vaatia rakennuksen sijoituspaikan siirtämistä kauemmaksi rannasta. Kuulluista kahdeksasta naapurikiinteistöstä vain yhden omistajat ovat vastustaneet luvan myöntämistä.

Rakennuspaikan turvallisuus ei ole sellainen seikka, joka koskisi naapureiden etua. Rakennuksen sijoittuminen jyrkänteen lähelle voi edellyttää turvaratkaisuja. Mahdollinen kaide tai muu rakenne ja portaat on tehtävä niin, että nekin soveltuvat ympäristöön ja maisemaan, vaikka eivät viranomaislupaa edellyttäisikään.

Karttaote, asemapiirustus ja kuolinpesän oikaisuvaatimus ovat liitteenä. Muut asiakirjat esitellään kokouksessa.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Valjakka, johtava rakennustarkastaja

Rakennuslautakunta päättää hylätä Soja Tonterin ja Antti Tonterin kuolinpesän oikaisuvaatimukset, koska niissä ei edellä mainituilla perusteilla ole esitetty mitään sellaista, mikä antaisi aihetta muuttaa johtavan rakennustarkastajan rakennuslupapäätöstä § 151/5.4.2016.

Lautakunta kuitenkin muuttaa rakennuslupapäätöstä siltä osin, että päätökseen lisätään ehto, että uudisrakennuksen ja rannan välissä on säilytettävä riittävä suojapuusto.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Soja Tonteri ja Antti Tonterin kuolinpesä/Jukka Tonteri, Harri ja Marja-Liisa Karmala

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen. Valitusoikeus on viereisen ja vastapäätä olevan alueen omistajalla ja haltijalla; sellaisen kiinteistön omistajalla ja haltijalla, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa; sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, kunnalla sekä alueellisella ympäristökeskuksella.

Viranomainen, osoite ja postiosoite
Itä-Suomen hallinto-oikeus
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Puistokatu 29
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao(at)oikeus.fi
Puhelinnumero: 029 564 2500
Hallinto-oikeuden asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00 - 16.15

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätös on annettu julkipanon jälkeen, jolloin sen katsotaan tulleen asianosaisten tietoon (maankäyttö- ja rakennuslaki 198 §).

Valituskirjassa on ilmoitettava
-valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
-päätös, johon haetaan muutosta
-miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
-muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekijoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä.

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Josvalitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, mikä on määrätty mainitun lain 3 §:ssä. Saman lain 6 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.