Rakennuslautakunta, kokous 10.3.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Teknisen toimialan toimintasäännön uusiminen

MliDno-2016-625

Valmistelija

  • Juha Ruuth, hallintopäällikkö, juha.ruuth@mikkeli.fi

Kuvaus

Toimintasäännöillä annetaan tarkempia toimialakohtaisia määräyksiä kaupungin toiminnan ohjaamisesta kuten organisaatiosta, toiminnan sisällöstä, viranhaltijoiden tehtävistä ja ratkaisuvallasta. Koko kaupungin organisaatiota koskevat määräykset ovat hallintosäännössä, joka on uusittu teknisen toimen osalta kaupunginvaltuustossa joulukuussa 2014. Teknisen toimialan toimintasääntö on hyväksytty vuonna 2009, jonka jälkeen siihen on jo tehty lukuisia muutoksia mm. teknisen toimen organisaatiomuutosten seurauksena. Nykyisessä muodossaan toimintasääntö on hyväksytty lautakunnissa joulukuussa 2014.

Teknisen toimen organisaatiossa ja viranhaltijoiden tehtäväkuvissa on jo tapahtunut ja on edelleen tarvetta tehdä muutoksia ja toimintasääntö tulee saattaa näiden muutosten osalta ajan tasalle. Koko kaupungin organisaatioon on tulossa suuria muutoksia lähitulevaisuudessa mm. sosiaalitoimen siirtyessä pois siitä. Muutokset koskevat koko muutakin organisaatiota ja niiden yhteydessä niin hallinto- kuin toimintasäännötkin joudutaan uusimaan perusteellisesti. Nyt on siis kyse vain nykyisten määräysten saattamisesta ajan tasalle ennen suurempaa muutosta.

Rakennuslautakunnan alaisista toiminnoista jätehuollossa on tapahtunut merkittävä muutos jäteasiain tarkastajan viran perustamisen myötä. Aikaisemmin kaupunginpuutarhurille kuuluneet jätehuollon viranhaltijatehtävät on siirretty jäteasiain tarkastajalle.

Rakennustarkastajien välisen toimivallan jaosta päättäminen katsottiin hoituvan joustavammin johtavan rakennustarkastajan päätöksillä. Lähinnä tässä on kyse siitä, miten toimialueet jaetaan tarkastajien välillä. Viimeisen vuoden aikana henkilökunnan vaiohtuvuus on ollut poikkeuksellisen suurta ja tässä yhteydessä yhteydessä todettiin, että lautakunnan päätöksillä tehtävät muutokset tapahtuvat liian hitaasti, kun kokouksia on kuukauden tai kahden välein. Henkilöstömuutoksiin pitää pystyä reagoimaan välittömästi.

Nimenkirjoitusosaa on täsmennetty toimivammaksi niin, että toimielinten päätöksiin perustuvissa asiakirjoissa toinen allekirjoittaja voi olla asian valmistelija, joka yleensä tuntee asian parhaiten.

Lautakunta on käsitellyt viransjaisuuksia jo aiemmin ja ne on nyt kirjattu toimintasääntöön vastaavalla tavalla.

Teknisessä toimessa valmisteltu esitys uudeksi teknisen toimialan toimintasäännöksi on liitteenä.

Esitetyt muutokset ovat sellaisia, ettei niillä ole vaikutusta tämän vuoden talousarvioon.

Tekninen lautakunta käsittelee toimintasääntöä vasta kokuksessaan 22.3.2016, joten toimintasäännön voimaantuloajasta voidaan päättää vasta tuolloin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Valjakka, johtava rakennustarkastaja

Rakennuslautakunta päättää hyväksyä teknisen toimialan toimintasäännön liitteen mukaisesti. Uuden toimintasäännön voimaantulosta päättää tekninen lautakunta oman hyväksymiskäsittelynsä yhteydessä.

Päätös

Hyväksyttiin.