Rakennuslautakunta, kokous 10.3.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Sähköjohdon sijoittaminen Kyyhkylänniemen kylän tilan Lahtela RN:o 1:288 ja Anianniemen kylän tilan Lehtola RN:o 1:3 alueille

MliDno-2015-1818

Kuvaus

Suur-Savon Sähkö Oy on 2.2.2015 saapuneessa hakemuksessaan pyytänyt rakennuslautakuntaa määräämään maankäyttö- ja rakennuslain 161 §:n mukaisesti sähkökaapelin sijoittamisesta Mikkelin kaupungin Kyyhkylänniemen kylän tilan Lahtela RN:o 1:288 ja Anianniemen kylän tilan Lehtola RN:o 1:3 alueelle.

Kyseessä on osittain ilmajohto ja osittain maakaapeli, joka hakemuksen mukaan tulee Päivi, Mikael ja Kristian Kurjen omistamien Kyyhkylänniemen kylän tilan Lahtela RN:o 1:288 ja Anianniemen kylän tilan Lehtola RN:o 1:3 alueelle Taavelintien tuntumaan. Hakijan mukaan johtojen sijoittamista muualle ei voida järjestää kohtuullisin kustannuksin. Perusteena sähkölinjan uusimistarpeelle on uuden sähkömarkkinalain vaatimus sähköjärjestelmän ja -verkkojen toimintavarmuuden parantamisesta.

Hakijalle ja maanomistajille on 26.1.2016 lähetetyillä kirjeillä toimitettu kutsu 8.2.206 pidettyyn katselmukseen ja samalla varattu tilaisuus antaa vastine hakemuksen johdosta. Katselmuksesta on laadittu pöytäkirja, joka on liitteenä.

Katselmuksen jälkeen hakija on tehnyt maaomistajille uuden sopimusesityksen sähkölinjan  sijoittamisesta. Linjan paikasta osapuolet ovat olleet samaa mieltä, mutta eräistä muista sopimusehdoista kuten korvauksista ei ole päästy yksimielisyyteen ja hakija on pyytänyt asian käsittelyn jatkamista rakennuslautakunnassa edellä mainitussa katselmuksessa sovitun linjavaihtoehdon mukaisesti..

Maankäyttö- ja rakennuslain 161 §:n mukaan kiinteistön omistaja ja haltija on velvollinen sallimaan yhdyskuntaa tai kiinteistöä palvelevan johdon ja siihen liittyvien laitteiden ja rakennelmien sijoittamisen omistamalleen tai hallitsemalleen alueelle, jollei sijoittamista muutoin voida järjestää tyydyttävästi ja kohtuullisin kustannuksin. Jollei sijoittamisesta sovita kiinteistön omistajan kanssa, siitä päättää kunnan rakennusvalvontaviranomainen. Johdon rakentaminen ei saa vaikeuttaa alueen kaavoitusta tai kaavan toteuttamista eikä sijoittaminen saa aiheuttaa kiinteistölle tarpeetonta haittaa.

Kiinteistön omistajalla ja haltijalla on oikeus saada korvaus johdon sijoittamisesta aiheutuvasta haitasta ja vahingosta. Ellei korvauksesta sovita, asia ratkaistaan lunastuslain mukaisessa järjestyksessä. Rakennuslautakunta ei ota kantaa korvaukseen.

Esitetty johdon sijoitus ei vaikeuta alueen kaavoitusta eikä aiheuta tarpeetonta haittaa kiinteistöille tai ympäristölle. Ehtona on, että maakaapeli tulee upottaa riittävän syvälle, ettei se estä ajoneuvoliittymän tekemistä ja raskaidenkaan ajoneuvojen liikennöintiä kaapelialueen yli eikä maa-ainesten ottoa katselmuksen yhteydessä katsotussa paikassa Taavelintien varressa. Ilmakaapelin sijoittamisalueella johtoaukko tulee olla niin leveä, että se mahdollistaa linjan huoltotöiden suorittaa ilman, että maanomistajille kuuluvaa puustoa vahingoitetaan.

Liitteenä ovat hakemus ja kartta esitetystä linjan sijoituspaikasta sekä katselmuspöytäkirja. Muut asiakirjat esitellään kokouksessa

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Valjakka, johtava rakennustarkastaja

Rakennuslautakunta päättää, että johto saadaan sijoittaa Mikkelin kaupungin Kyyhkylänniemen kylän tilan Lahtela RN:o 1:288 ja Anianniemen kylän tilan Lehtola RN:o 1:3 alueelle liitekartasta ilmenevään paikkaa, koska johdon sijoittamista ei voida toteuttaa muualle kohtuullisin kustannuksin. Maastossa johdon täsmällinen sijoituspaikka tulee valita niin, että siitä on mahdollisimman vähän haittaa maanomistajalle tai ympäristölle. Maakaapeli tulee upottaa niin syvälle, että se ei estä ajoneuvoliittymän tekemistä ja raskaidenkaan ajoneuvojen liikennöintiä kaapelialueen yli eikä maa-ainesten ottoa katselmuksen yhteydessä katsotussa paikassa Taavelintien varressa. Ilmakaapelin sijoittamisalueella johtoaukko tulee olla niin leveä, että tarvittavat linjan huoltotyöt voidaan suorittaa vahingoittamatta maanomistajille kuuluvaa johtoaukon ulkopuolista puustoa.

Päätös

Rakennuslautakunta toteaa, että asian käsittely lautakunnassa raukeaa, koska osapuolet ovat päässeet linjan sijoituksesta sopimukseen ja hakija on peruuttanut asiaa koskevan hakemuksensa.

Tiedoksi

Suur-Savon Sähkö Oy, Päivi Kurki, Kristian Kurki, Mikael Kurki