Rakennuslautakunta, kokous 10.3.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Sähköjohdon sijoittaminen Haikolan kylän tilan Tuukkala RN:o 4:11 alueelle

MliDno-2015-2184

Valmistelija

  • Sari Valjakka, johtava rakennustarkastaja, Sari.Valjakka@mikkeli.fi

Kuvaus

Suur-Savon Sähkö Oy on 22.10.2015 saapuneessa hakemuksessaan pyytänyt rakennuslautakuntaa määräämään maankäyttö- ja rakennuslain 161 §:n mukaisesti sähkökaapelin sijoittamisesta Mikkelin kaupungin Haikolan kylän tilan Tuukkala RN:o 4:11 alueelle.

Kyseessä on maakaapeli, joka hakemuksen mukaan tulee Esko Valkosen omistaman tilan Tuukkala RN:o 4:11 alueelle, tilalle johtavan tien varteen. Johtolinja kulkee myös Haikolan kylän tilojen Kallioinen RN:o 2:4 ja Mutti RN:o 3:2 alueella, mutta hakija on päässyt sijoituksesta sopimukseen näiden tilojen omistajien kanssa. Hakijan mukaan johtojen sijoittamista muualle ei voida järjestää kohtuullisin kustannuksin.

Hakijalle ja maanomistajille on 26.1.2016 lähetetyillä kirjeillä toimitettu kutsu 8.2.206 pidettyyn katselmukseen ja samalla varattu tilaisuus antaa vastine hakemuksen johdosta. Tilojen Tuukkala RN:o 4:11 ja Kallioinen RN:o 2:4 omistajat ovat käyneet rakennusvalvonnassa keskustelemassa asiasta jo etukäteen. Katselmuksesta on laadittu pöytäkirja, joka on liitteenä.

Katselmuksen jälkeen hakija on tehnyt maaomistajille uuden sopimustarjouksen katselmuksessa sopivimmaksi todetun sijoitusvaihtoehdon pohjalta. Muut maanomistajat ovat hyväksyneet tarjouksen paitsi tilan Tuukkala RN:o 4:11 omistaja Esko Valkonen.

Maankäyttö- ja rakennuslain 161 §:n mukaan kiinteistön omistaja ja haltija on velvollinen sallimaan yhdyskuntaa tai kiinteistöä palvelevan johdon ja siihen liittyvien laitteiden ja rakennelmien sijoittamisen omistamalleen tai hallitsemalleen alueelle, jollei sijoittamista muutoin voida järjestää tyydyttävästi ja kohtuullisin kustannuksin. Jollei sijoittamisesta sovita kiinteistön omistajan kanssa, siitä päättää kunnan rakennusvalvontaviranomainen. Johdon rakentaminen ei saa vaikeuttaa alueen kaavoitusta tai kaavan toteuttamista eikä sijoittaminen saa aiheuttaa kiinteistölle tarpeetonta haittaa.

Maankäyttö- ja rakennuslaissa ei mainita mahdollisuutta määrätä johdon sijoittamisesta määräaikaisena kuten rasitteiden kohdalla on erikseen mainittu. Päätös antaa siis oikeuden sijoittaa johto pysyvästi. Rakennusvalvontaviranomaisella on kuitenkin oikeus tietyin edellytyksin myöhemmin päättää johdon sijoittamista koskevasta muutoksesta tai johdon poistamisesta.

Kiinteistön omistajalla ja haltijalla on oikeus saada korvaus johdon sijoittamisesta aiheutuvasta haitasta ja vahingosta. Ellei korvauksesta sovita, asia ratkaistaan lunastuslain mukaisessa järjestyksessä. Rakennuslautakunta ei siis ota kantaa korvaukseen.

Esitetty johdon sijoitus ei vaikeuta alueen kaavoitusta eikä aiheuta tarpeetonta haittaa kiinteistöille tai ympäristölle. Johto upotetaan ojaan ja tien reunaan niin, ettei se vahingoita tien rakenteita eikä haittaa tien käyttöä tai kunnossapitoa.

Liitteenä ovat hakemus ja kartta esitetystä linjan sijoituspaikasta. Muut asiakirjat esitellään kokouksessa

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Valjakka, johtava rakennustarkastaja

Rakennuslautakunta päättää, että maakaapeli saadaan sijoittaa Haikolan kylän tilan Tuukkala RN:o 4:11 alueelle liitekartasta ilmenevään paikkaa, koska johdon sijoittamista ei voida toteuttaa muualle kohtuullisin kustannuksin. Maastossa kaapelin täsmällinen sijoituspaikka tulee valita niin, että siitä on mahdollisimman vähän haittaa maanomistajalle tai ympäristölle. Kaapeli tulee upottaa niin syvälle, että se ei aiheuta haittaa tilalle johtava ajotien käytölle tai kunnossapidolle.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Suur-Savon Sähkö Oy, Esko Valkonen, Tellervo Fagerlund, Kyösti Martikainen