Otavan Opiston Liikelaitoksen johtokunta, kokous 8.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Kahdeksan kansanopiston yhteistyön tiivistäminen 08.05.2018

MliDno-2017-1936

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Harri Jokinen, johtaja-rehtori, harri.jokinen@otavanopisto.fi

Kuvaus

Otavan Opiston liikelaitoksen toimintasääntö (hyväksytty johtokunnassa 6.6.2017, 23 §) 2 § määrittelee liikelaitoksen toimialaa seuraavasti: 


“Kunnallisena liikelaitoksena toimiva Otavan Opiston Liikelaitos tarjoaa internaatti- ja internet-oppimispalveluita vapaan sivistystyön, yleissivistävän koulutuksen ja muille koulutuspalveluja tuottaville toimijoille alueellisesti, valtakunnallisesti ja globaalisti. Liikelaitoksen tarkoituksena on tehdä yhteistyötä eri toimijoiden kanssa ja tarjota koulutukseen liittyviä palveluita, joiden järjestäminen edellyttää yli kuntarajojen ulottuvaa toimintaa”. 

Otavan Opisto on ollut keskeisesti mukana  kokoamassa kansanopistoista verkostoa, jonka tehtävänä on ollut pohtia vapaan sivistystyön tilaa Suomessa. Keskusteluja on käyty seuraavien oppilaitosten kanssa: Etelä-Pohjanmaan Opisto, Haapaveden Opisto, Kymenlaakson opisto, Peräpohjolan Opisto, Jyväskylän Kristillinen Opisto, Alkio Opisto, Karstulan Opisto sekä Otavan Opisto.
Pohdinnan seurauksena on muodostunut selkeä käsitys siitä, että vapaalle sivistystyölle on jatkossa kysyntää mutta vanhojen kohderyhmien lisäksi tulee olemaan uudenlaisia kohderyhmiä. Mm. seuraavat ryhmät: Suomeen lyhyeksi aikaa tulevat ulkomaalaiset ja ulkomailla järjestettävä vapaan sivistystyön toimintamallin kaltainen koulutus.

Keskustelujen pohjalta on sovittu, että tavoitteena on lähitulevaisuudessa selvittää  ja mahdollisesti toteuttaa uudella tavalla Suomessa järjestettävää vapaan sivistystyön koulutusta maksupalvelukoulutuksena ulkomaalaisille ja kehittää koulutusvientiin liittyviä hankkeita luomalla lisäarvoa koulutusviennin arvoketjun alkupäähän osana koulutusvientiä.
Asiasta on käyty keskustelemassa Opetushallituksessa toimivan Education Finland – koulutusviennin kasvuohjelma edustajien kanssa. Keskusteluissa todettiin, että tarvetta on ja tällä hetkellä vapaan sivistystyön koulutusvientiin osallistuvia toimijoita ei juurikaan ole.


Aiemmin mainitun vapaan sivistystyön verkoston kanssa sovitaan jatkotoimenpiteistä seuraavien askeleiden osalta 19.9.2017 jolloin vierailemme Opetus- ja Kulttuuriministeriössä tapaamassa  kehittämispäällikkö Jouni Kangasniemeä ja eduskunnassa sivistysvaliokunnan puheenjohtaja Tuomo Puumalaa. 
Tavoitteena on luoda vapaan sivistystyön verkosto, joka on enemmän kuin osiensa summa ja kykenee tarjoamaan laadukasta ja monipuolista koulutusta niin kotimaassa kuin ulkomailla. Yhtenä vahvana vaihtoehtona on perustaa toimijoiden yhteinen osakeyhtiö koulutustoiminnan tarjoamista varten.    

Päätösehdotus

Esittelijä

Harri Jokinen, johtaja-rehtori, harri.jokinen@otavanopisto.fi

Otavan Opiston liikelaitoksen johtokunta valtuuttaa Otavan Opiston johtaja-rehtorin valmistelemaan eri vaihtoehtoja vapaan sivistystyön koulutustoiminnan laajentamiseksi Otavan Opiston liikelaitoksen toimintasäännön 2 §:n mukaisesti.

Päätös

Otavan Opiston liikelaitoksen johtokunta valtuuttaa Otavan Opiston johtaja-rehtorin valmistelemaan eri vaihtoehtoja vapaan sivistystyön koulutustoiminnan laajentamiseksi Otavan Opiston liikelaitoksen toimintasäännön 2 §:n mukaisesti.

Valmistelija

Harri Jokinen, johtaja-rehtori, harri.jokinen@otavanopisto.fi

Kuvaus

Otavan Opiston liikelaitoksen toimintasäännön 2 §:n mukaan “Kunnallisena liikelaitoksena toimiva Otavan Opiston Liikelaitos tarjoaa internaatti- ja internetoppimispalveluita vapaan sivistystyön, yleissivistävän koulutuksen ja muille koulutuspalveluja tuottaville toimijoille alueellisesti, valtakunnallisesti ja globaalisti. Liikelaitoksen tarkoituksena on tehdä yhteistyötä eri toimijoiden kanssa ja tarjota koulutukseen liittyviä palveluita, joiden järjestäminen edellyttää yli kuntarajojen ulottuvaa toimintaa”.

Vapaan sivistystyön kautta kertyvien opintoviikkojen määrä on lievästi laskenut 2014 - 2018 välisenä aikana. Samanaikaisesti kustannusten pohjalla oleva yksikköhinta ei ole juurikaan noussut. Lyhytkurssien aikaansaaminen vaatii huomattavasti enemmän ponnisteluja suhteessa pitkiin kursseihin. Pitkien kurssien saaminen opistolle vaatii uudistumista koska perinteisessä vapaan sivistystyön ympäristössä koulutuksen kysyntä on vähentynyt.

Vapaan sivistystyön kysynnästä tulevaisuudessa on käyty keskustelua kahdeksan eri oppilaitoksen kesken. Oppilaitokset ovat sopineet, että selvitetään asiaa edelleen ja haetaan uusia mahdollisuuksia mm. koulutusvientiin liittyen. Kahdeksasta eri vapaan sivistystyön oppilaitoksesta on selvityksen aikana poistunut kolme muuta oppilaitosta ja jäljellä on viisi oppilaitosta. Poistumiset ovat tapahtuneet erilaisista syistä, joista päällimmäinen on taloudellisten ja toiminnallisten resurssien riittämättömyys sitoutua koulutusvientimahdollisuuksien selvittämiseen.

Jäljellä olevien, Otavan Opiston ja viiden muun vapaan sivistystyön oppilaitoksen (Laajasalon opisto, Alkio-opisto, Jyväskylän kristillinen opisto, Haapaveden opisto, Peräpohjolan opisto)  toimesta on koottu konsortiota, joka on edelleen selvittänyt ja selvittää vapaan sivistystyön koulutusvientiin liittyviä mahdollisuuksia.

Ajatusta aikuisten puutteellisen koulutustason tai jatkokoulutusvalmiuksien kehittämisestä vapaan sivistystyön toimesta osana koulutusvientiä on käyty esittelemässä mm. Ulkoministeriössä ja Opetushallituksen yhteydessä toimivassa Education Finland - koulutusviennin kasvuohjelma edustajille, Opetus- ja Kulttuuriministeriössä koulutusviennistä vastaavalle virkamiehelle sekä Visit Finlandin edustajalle.
Koulutusviennin arvoketjun näkökulmasta vapaan sivistystyön koulutusviennille nähdään olevan mahdollisuuksia. Erityisesti niille koulutuspalvelujen järjestäjille, joilla on mahdollisuus koulutuksen tarjoamisen lisäksi tarjota majoitus- ja ruokailupalveluja sekä yhdistää palveluja alueella toimivien yritysten kanssa, joilla mm. on mahdollisuus tarjota elämyspalveluja. Koulutusviennillä tässä yhteydessä tarkoitetaan alkuvaiheessa mahdollisesti Suomessa järjestettäviä koulutuspalveluja.

Talousarvioon 2018 on varattu rahaa mahdollisen yhteisen osakeyhtiön perustamiseen em. yhteistyöopistojen kanssa. Osakeyhtiö vaihtoehto ei kuitenkaan ole näillä näkymin paras ratkaisu.

21.9.2017 (§9) Otavan Opiston liikelaitoksen johtokunta päätti valtuuttaa Otavan Opiston johtaja-rehtorin valmistelemaan eri vaihtoehtoja vapaan sivistystyön koulutustoiminnan laajentamiseksi Otavan Opiston liikelaitoksen toimintasäännön 2 §:n mukaisesti.

Vaihtoehtojen selvittelemiseksi em. kuusi oppilaitosta ovat tilanneet selvitystyön FCG:ltä.
Selvitystyö “Opistojen koulutusvienti - toimintamalliselvitys” valmistui 2.2.2018. Selvityksen tuloksia esitellään kokouksessa.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Harri Jokinen, johtaja-rehtori, harri.jokinen@otavanopisto.fi

Käydään keskustelua valmistuneesta selvitystyöstä. Jatketaan koulutusvientimahdollisuuksien kartoitusta. Tehdään yhteistyötä koulutusvientiselvityksessä olevien muiden oppilaitosten kanssa tavoitteena toteuttaa vapaan sivistystyön koulutusvientihankkeita tulevaisuudessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Harri Jokinen, johtaja-rehtori, harri.jokinen@otavanopisto.fi

Kuvaus

Laki vapaasta sivistystyöstä,
3§ Muut tehtävät ja yhteistyö
Vapaan sivistystyön oppilaitokset voivat myös järjestää koulutusta tukevaa tai siihen läheisesti liittyvää kehittämis- ja palvelutoimintaa.


Otavan Opiston liikelaitoksen alaisuudessa toimiva Otavan Opiston kansanopiston Opetus- ja Kulttuuriministeriön 1.10.2015 myöntämän järjestämisluvassa mukaisessa koulutustehtävässä “Otavan Opiston koulutus painottuu aktiiviseen kansalaisuuteen, vuorovaikutteiseen mediaan, tulevaisuudenmetodologiaan, kestävän kehitykseen, ympäristövaikuttamiseen ja globaaliin vastuuseen liittyviin koulutuksiin. Koulutus sisältää kansalaisjärjestöjen toimijoille ja kansalaisille järjestettäviä koulutuksia, oppimisen muotojen uudistamista sekä työ- ja muiden yhteisöjen oppimisen vahvistamista ja koulutusta. Opisto järjestää myös etäopetusta”.


Vapaan sivistystyön koulutusvientimahdollisuuksien kartoittamista yhteistyössä viiden muun vapaan sivistystyön oppilaitoksen kanssa on jatkettu viimeksi 13.4.2018 Oulussa.
Laajasalon opisto, Alkio-opisto, Jyväskylän kristillinen opisto, Haapaveden opisto, Peräpohjolan opisto ja Otavan Opisto ovat tehneet aiesopimuksen koulutusvientiin liittyvän konsortion perustamisesta 13.4.2018. Liite 2 (esitellään kokouksessa).

Aiesopimuksessa Opistot sitoutuvat siihen, että

  • koulutusvientiin liittyvä toiminta on pitkäjänteistä
  • toiminta edellyttää systemaattista/suunnitelmallista kehittämistä yhteistyössä Konsortion muiden oppilaitosten kanssa.

Aiesopimuksessa opistot myös sopivat mm. seuraavaa:

  • Opistot sitoutuvat tulevien vuosien talous- ja toimintasuunnitelmissaan kirjaamaan koulutusviennin osaksi  koulutustoimintaansa.
  • Tieto jalkautetaan  ja jaetaan mukana olevien opistojen sisällä ja sitoutetaan henkilöstöä/opiskelijoita/alumneja/sidosryhmiä toimimaan koulutusviennin edellytysten toteuttamiseksi.
  • Konsortiolle otetaan käyttöön yhteinen toiminta- ja laatujärjestelmä.
  • Jokainen oppilaitos resursoi henkilöstöresursseja koulutusviennin toteuttamista varten yhteisesti sovitulla tavalla.
  • Opistojen rehtorit toimivat Konsortion ohjausryhmänä.
  • Konsortiolle muodostetaan toimintaryhmä, joka koostuu opistojen koulutusvientiä varten nimetyistä henkilöistä (ei rehtori).

Aiesopimuksen jälkeen seuraavana vaiheena on Konsortiosopimuksen laatiminen. Konsortiosopimuksessa sovittaisiin mm. seuraavista asioista:  sopijaosapuolista, yhteyshenkilöistä, sopimuksen tavoitteista, kestosta, sopimuksen kohteesta ja laajuudesta, osapuolten oikeuksista ja velvollisuuksista, rahaliikenteestä, luottamuksellisuudesta, sopimuksen muutoksista ja lisäyksistä, omistus- ja tekijänoikeuksista, sopimuksen voimaantulosta ja voimassaolosta, vastuunrajoituksista, sopimuksen purkamisesta ja erimielisyyksien ratkaisemisesta.

Mikkelin kaupungin hallintosäännön 23§:n mukaan liikelaitoksen johtaja johtaa ja kehittää johtokunnan alaisena liikelaitoksen toimintaa.

Otavan Opiston liikelaitoksen toimintasääntö 8§, Otavan Opiston johtaja-rehtorin tehtävät ja ratkaisuvalta: Otavan Opiston johtaja-rehtori johtaa ja kehittää liikelaitoksen toimintaa asetettujen tavoitteiden mukaisesti.
Sen lisäksi mitä muutoin on määrätty, johtaja-rehtori päättää toimialallaan mm. toimintaan liittyvistä sopimuksista.
 
 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Harri Jokinen, johtaja-rehtori, harri.jokinen@otavanopisto.fi

Valtuutetaan Otavan Opiston liikelaitoksen johtaja-rehtori tekemään koulutusvientiin liittyvä konsortiosopimus Laajasalon opiston, Alkio-opiston, Jyväskylän kristillisen opiston, Haapaveden opiston ja Peräpohjolan opiston kanssa.

Päätös

Hyväksytään ehdotus.