Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 9.3.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2016

MliDno-2017-329

Valmistelija

  • Maria Närhinen, ympäristöpalvelujen johtaja, Maria.Narhinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Ympäristölautakunta hyväksyi Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman tarkistamisen vuodelle 2016 Mikkelin Seudun Ympäristöpalvelujen toiminta-alueelle 10.12.2015.  Valvontasuunnitelman toteutumista tulee arvioida vuosittain ympäristöterveydenhuollosta vastaavassa monijäsenisessä toimielimessä.

Elintarvikevalvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2016

Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen toimialuetta koskeva elintarvikevalvontasuunnitelma hyväksyttiin ympäristölautakunnassa 10.12.2015 osana yhteistä ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmaa.

Suunnitelmallista elintarvikevalvontaa suoritetaan valtakunnallisen Oiva- järjestelmän mukaisesti. Evira on järjestänyt useita Oiva- järjestelmään liittyviä koulutuksia myös vuonna 2016 joihin valvontahenkilöstö on osallistunut.   

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira seuraa kunnallisten valvontayksiköiden elintarvikevalvontaa sähköisen KUTI- tietojärjestelmän kautta.

Evira on antanut uuden riskiperusteisen ohjeistuksen säännöllisen valvonnan piiriin kuuluvien kohteiden tarkastusten määrästä ja tarkastuksiin kuluvasta ajasta eli valvontatarpeesta. Elintarvikevalvontasuunnitelma vuodelle 2016 on tehty Eviran uuden ohjeen mukaan omaa paikallista kohteiden riskinarviointia soveltaen. Uuden ohjeen myötä riskinarviointiin perustuva kohteiden valvontatarve laski vuonna 2016.

Elintarvikevalvontasuunnitelmassa oli vuonna 2016 elintarvikevalvontaan suunniteltu yhteensä 390 tarkastusta. Suunnitelmallisia tarkastuksia tehtiin 304 ja suunnitelman ulkopuolisia tarkastuksia 35. Yhteensä elintarvikevalvonnan tarkastuksia tehtiin 339, suunnitelman toteutumisaste oli 78 %.

Oiva- tarkastuksia tehtiin Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen alueella vuonna 2016 yhteensä 304, oivallisen arvosanan sai 228 (75 %), hyvän arvosana 63 (21 %) ja korjattavaa 11 (4 %).

Viime vuonna toteutettiin seuraavat elintarviketutkimusprojektit:

  • Pehmytjäätelöiden hygieeninen laatu (Mikkelin seudun ympäristöpalvelut
  • Myymälöiden salaattibaarien hygienia ja tuotteiden mikrobiologinen laatu (Kaakkois-Suomen ja Etelä-Savon alueet)
  • Kasvinsuojeluainejäämät (Evira)

Elintarvikenäytteitä otettiin tutkittavaksi 58 kappaletta. Elintarvikenäytteenoton yhteydessä on tehty kohteiden osittaista valvontaa ja neuvontaa. Nämä eivät kirjaudu tarkastuksiksi, mutta palvelevat elintarviketurvallisuuden toteutumista kohteissa.

Vuonna 2016 kului edelleen resursseja valtakunnallisen tietojärjestelmän vaatimiin kohdetietojen päivittämiseen ja tietojen saattamiseen järjestelmän vaatimusten mukaiseksi.

Tarkastuskäynnit on suunnattu riskinarvioinnin perusteella riskialttiimpiin kohteisiin. Lisäksi suunnitelman ulkopuoliset tarkastukset ovat tukeneet valvontasuunnitelman ja suunnitelmallisten tarkastusten päämääriä.

Vuonna 2016 elintarvikevalvonnasta kertyneet tulot olivat noin 39 000 euroa.

Terveydensuojelulain valvontasuunnitelman toteutuminen 2016

Terveydensuojelun valtakunnallinen valvontaohjelma on laadittu vuosille 2015-2019. Valvonnan painopistealueet huomioitiin paikallisen suunnitelman laatimisessa. Valtakunnallisen suunnitelman lisäksi painopisteenä oli uimarantavesien laadunvalvonta ja lasten ja vanhusten käyttämät huoneistot.

Uusi talousvesiasetus tuli voimaan vuoden 2015 lopulla, joten talousveden valvonnassa painopiste oli vesilaitosten valvontatutkimusohjelmien päivittäminen ja näytteenottosuunnitelmien saattaminen asetuksen mukaiseksi. Lisäksi vesihuoltolaitosten varautumissuunnitelmien laatiminen oli käynnissä, joten osallistuttiin vesiosuuskuntien varautumishankkeen ohjausryhmään. Mikkelin seudun ympäristöpalveluille laadittiin asetuksen 1352/2015 pykälän 12 mukainen talousveden valvonnan erityistilannesuunnitelma, jossa on kuvattu toimintatavat talousveden laadun turvaamiseksi. Lisäksi on päivitetty myös ympäristöterveydenhuollon erityistilannesuunnitelmaa.

Kaikilla yleisillä uimarannoilla on tehty tarkastus ennen uimakauden alkua ja otettu uimavesinäytteet suunnitelman mukaisesti. Lisäksi on tehty ylimääräisiä käyntejä sinileväesiintymien takia. Sinilevästä on tiedotettu rannan käyttäjiä rannalle asetetulla tiedotekyltillä.

Suurten yleisötilaisuuksien hygieenisten olosuhteiden tarkastuksia suoritettiin kuudessa tapahtumassa. Lasten ja vanhusten kohteita on tarkastettu suunnitelman mukaisesti. Radonkartoituksia tehtiin yhteensä kuudessa koulussa.

Sisäilmaselvityksissä on toimittu suunnitelman mukaisesti ja käytetty pääasiassa ulkopuolisia asiantuntijoita. Käytetyt ulkopuoliset asiantuntijat ovat pätevöityneitä ja kokeneita. Koulujen ja päiväkotien tarkastukset tehdään yhteistarkastuksena eri tahojen kanssa. Tarkastukselle kutsutaan kohteen edustuksen lisäksi työterveyshuolto, työsuojeluvaltuutettu, tilakeskuksen edustaja ja kiinteistön huoltaja. Asumisterveysasioissa, erityisesti siivottomuustapauksissa tehdään yhteistyötä paloviranomaisten, sosiaalitoimen ja vanhustenhuollon kanssa.

Tarkastuksia tehtiin yhteensä 339. Suunnitelmallisia tarkastuksia tehtiin 124, kun tavoite oli 152. Toteuma oli 81,6 %. Terveydensuojelussa erityisesti asumisterveyteen liittyvistä tarkastuksista suuri osa on suunnittelematonta työtä, jolloin suunnitelmallisen työn osuus jää pienemmäksi kuin elintarvikevalvonnassa. Pitkäaikaisten asumisterveysasioiden käsittelyt ovat aikaa vieviä.

Terveydensuojelun valvontamaksuja kertyi noin 24 000 euroa.         

Tupakkalain valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2016

Tupakkatuotteiden vähittäismyyntilupien hyväksyminen ja myyntilupien valvonta on yksi ympäristöterveydenhuollon tehtävistä.

Tupakkatuotteiden myymälämainontaa ja esillepanoa valvottiin tupakan vähittäismyyntilupien myöntämisen yhteydessä. Tupakkalain mukaisia vähittäismyyntipaikkojen tarkastukset toteutuivat suunnitelman mukaisesti, tarkastuksia tehtiin vuonna 2016 yhteensä 53 kpl (toteutuma 84 %). Tarkastuksia on tehty kohteisiin pääosin elintarvikevalvonnan yhteydessä.

Tupakkalain mukaisesta myyntilupien myöntämisestä ja valvonnasta sekä lääkelain mukaisesta nikotiinikorvaustuotteiden valvonnasta kertyi viime vuonna tuloja yhteensä 20 904 euroa. Suurin osa tuloista tuli tupakkatuotteiden vähittäismyyntilupien valvontamaksuista

Eläinten hyvinvoinnin ja terveydenhuollon suunnitelman toteutuminen 2016

Eläinlääkäripalvelujen saatavuus ja laatu on ollut suunnitelman mukaista. Kiireetöntä ja kiireellistä eläinlääkäriapua on pystytty tarjoamaan kohtuullisessa ajassa. Päivystys on toiminut hyvin sekä Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen omana toimintana että Kangasniemen alueella Jyväskylän seudun yhteistyöllä järjestettävässä päivystysrenkaassa.

Viranomaistoiminnan tehostamiseksi Mikkelin Seudun Ympäristöpalveluihon on perustettu valvontaeläinlääkärin virka. Valvontaeläinlääkärin virka on ollut vakituisesti täytetty vuoden 2015 alusta lähtien. Tämä on merkittävästi parantanut eläinsuojelu-, ja eläintautilain mukaisten tehtävien hoitoa. Praktikkoeläinlääkärit ovat pystyneet hoitamaan ainoastaan kiireellisiä toimenpiteitä tarvitsevat tehtävät.

Sairaskäyntejä tehtiin vuonna 2016 päiväsaikaan 758 sekä 324 päivystyksessä, virkamatkoja tehtiin 97. Pieneläinkäyntejä oli 4144 virka-aikaan sekä päivystyksessä 815.

Kangasniemen alueella tehtiin hyötyeläinkäyntejä päiväaikaan 500 ja päivystyksessä 70, virkamatkoja tehtiin 230.  Pieneläinkäyntejä tehtiin päiväaikaan 435 ja päivystyksessä 20.

Valvontaeläinlääkäri suoritti yhteensä 150 eläinsuojelukäyntiä koko Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen alueella.

Tavoitteiden toteutumisen arviointi ja tarvittavat toimenpiteet

Ympäristöterveydenhuollon eri lakien mukaista toimintaa valvovat keskusvirastot antavat suosituksia erilaisten valvontakohteiden tarkastustiheydestä. Valvonta on kohdennettu paikallisen riskinarvioinnin perusteella tärkeimpiin kohteisiin. Valvontakohteiden riskinarviointi ja sen perusteella tarvittava työmäärä suunnitelmalliseen työhön on saatu määriteltyä vuoden 2016 aikana.  Resurssit ovat laskennallisesti riittävät suunnitelmalliseen tarkastustyöhön mutta muut työtehtävät ovat heikentäneet tavoitteiden toteumista.

Lisäresursseja on saatu palkkaamalla kesäisin kaksi terveystarkastajaharjoittelijaa kolmeksi kuukaudeksi. Lisäksi koulutukseen liittyvässä harjoittelussa on ollut terveysinsinööri kolmen kuukauden ajan. Harjoittelijoiden käyttö asiakkaalle maksulliseen tarkastustoimintaan on ollut vähäistä.

Käynnistynyt maakuntavalmistelu on vienyt resursseja perustyöltä

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maria Närhinen, ympäristöpalvelujen johtaja, Maria.Narhinen@mikkeli.fi

Ympäristölautakunta hyväksyy annetun selvityksen koskien ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutumista vuonna 2016.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Itä-Suomen aluehallintovirasto

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.

Käsitellyt asiat