Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 9.3.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 Ympäristöterveydenhuollon maksutaksan päivittäminen

MliDno-2017-331

Valmistelija

  • Maria Närhinen, ympäristöpalvelujen johtaja, Maria.Narhinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Laki terveydensuojelulain muuttamisesta (942/2016) tuli voimaan 1.1.2017. Terveydensuojelulain mukaisten ilmoitusten käsittely muuttui siten, ettei ilmoituksesta tehdä enää päätöstä. Jatkossa ilmoittajalle annetaan todistus ilmoituksen vastaanottamisesta ja kohde lisätään ilmoituksen perusteella valvontajärjestelmään. Tarvittaessa viranomainen suorittaa tarkastuksen. Tältä osin maksutaksaa ehdotetaan muutettavaksi ilmoitusmenettelyn yksinkertaistumisen vuoksi. Terveydensuojelulain 18 § :n mukaisesti talousvettä toimittava vesilaitos hakee terveydensuojeluviranomaiselta hyväksyntää ja hakemuksesta annetaan päätös kuten ennenkin.

Lakimuutos myös vähensi ilmoitusvelvollisten toimintojen määrää ja samalla nämä toiminnot jäivät pois suunnitelmallisen valvonnan piiristä. Maksutaksaa ehdotetaan muutettavaksi ilmoitusvelvollisten kohteiden osalta. Suunnitelmallisen valvonnan maksutaksan määrittämisessä käytettiin apuna Valviran valtakunnallisen valvontaohjelman taulukkoa, jossa on esitetty kohdetyypeittäin tarkastukseen keskimäärin käytettävä aika.

Kangasniemen eläinlääkintäpalvelujen tuottaminen siirtyi Mikkelin seudun ympäristöpalveluiden tehtäväksi vuoden 2017 alusta. Yhteistoimintasopimuksen mukaan ”toiminnasta asiakkailta perittävät maksut määrätään ympäristöterveydenhuollon ja ympäristönsuojelun maksutaksoissa, jotka Mikkelin ympäristölautakunta vahvistaa. Maksut perii ympäristöpalvelut, jonka tuloksi maksut jäävät. Kangasniemen eläinlääkintähuollon osalta maksut kirjautuvat kuitenkin Kangasniemen eläinlääkintähuoltoyksikön tuloksi vuonna 2017”.

Kangasniemen eläinlääkintähuolto päivystää vuoden 2017 Keski-Suomen päivystyspiirissä ja Kangasniemen kunta vastaa vuoden 2017 menoista ja tuloista eläinlääkintähuollon osalta. Tähän perustuen esitetään, että yhteistoiminta-alueen yhdessä jäsenkunnassa vuoden 2017 siirtymäajan ei perittäisi poliklinikkamaksuja. Vuoden 2017 aikana on tarkoitus yhtenäistää toimintatapoja ja vuonna 2018 eläinlääkintähuollon kustannukset jaetaan kaikkien jäsenkuntien kesken ympäristöpalvelusopimuksessa sovitulla tavalla.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maria Närhinen, ympäristöpalvelujen johtaja, Maria.Narhinen@mikkeli.fi

Ympäristölautakunta hyväksyy liitteenä olevan ympäristöterveydenhuollon maksutaksapäivityksen, joka liittyy terveydensuojelulain muutokseen ja Kangasniemen eläinlääkintähuollon siirtymiseen osaksi Mikkelin seudun ympäristöpalveluita

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

maria.tirkkonen@mikkeli.fi, pirkko.penttila@mikkeli.fi, antti.tukiainen@mikkeli.fi, risto.nylund@kangasniemi.fi

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Mikkelin kaupungin ympäristölautakunta
PL 33 (Maaherrankatu 9-11)
50101 Mikkeli

Käsitellyt asiat