Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 9.3.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 Ympäristönsuojelun valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2016

MliDno-2017-330

Valmistelija

  • Hanna Pasonen, ympäristöpäällikkö, Hanna.Pasonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Syyskuussa 2014 voimaan tulleen ympäristönsuojelulain (527/2014) ja -asetuksen (713/2014) mukaan kuntien on laadittava ympäristöluvan varaisten kohteiden valvonnasta valvontasuunnitelma, joka sisältää linjauksia valvonnan järjestämisestä, valvonnan kohdentamisen ja sen perusteena olevan riskinarvioinnin periaatteet. Lisäksi kuntien tulee laatia yksityiskohtaisempi valvontaohjelma, jonka laatimismenettely kuvataan valvontasuunnitelmassa. Valvontaohjelma on laitoskohtainen suunnitelma vuosittain toteutettavasta valvonnasta ja se toimii valvontamaksun perusteena.

Ympäristöpalvelut on laatinut vuodesta 2014 lähtien vuosittain uuden ympäristönsuojelulain mukaisen valvontasuunnitelman ja –ohjelman. Vuoden 2016 valvontasuunnitelmaan sisältyi yhteensä 55 ympäristöluvan varaisen tai rekisteröintimenettelyn piirin kuuluvan laitoksen tai toiminnan tarkastusta. Vuonna 2016 valvontaohjelmassa olevien kohteiden tarkastuksia tehtiin yhteensä 52. Lisäksi vuonna 2016 tehtiin maa-aineskohteiden tarkastuksia. Lukumääräisesti ympäristöluvan varaisten toimintojen tarkastuksissa päästiin lähes tavoitteeseen mutta yksittäisten laitosten tai toimintojen osalta tarkastusten jakautumisessa oli poikkeamia. Osa tarkastuksista, jotka oli suunniteltu vuodelle 2016, siirtyivät vuoden 2017 puolelle ja toisaalta vuoden 2016 puolella tehtiin joitakin tarkastuksia, jotka valvontaohjelmassa on kohdennettu vuodelle 2017. Tarkempi valvontasuunnitelman toteutuminen on esitetty liitteenä olevassa taulukossa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maria Närhinen, ympäristöpalvelujen johtaja, Maria.Narhinen@mikkeli.fi

Ympäristölautakunta hyväksyy ympäristönsuojelun valvontasuunnitelman toteutumisen vuodelta 2016 ja merkitsee sen tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.

Käsitellyt asiat