Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 9.3.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 32 Ympäristölupa, Mikkelin Romumetalli Oy, Temmikuja 3, Mikkeli (lisäpykälä)

MliDno-2017-600

Valmistelija

  • Raija-Leena Heino, ympäristötarkastaja, Raija-Leena.Heino@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin Romumetalli Oy on jättänyt 19.1.2017 ympäristölautakunnalle ympäristönsuojelulain 89 §:n mukaisen ympäristölupahakemuksen, joka koskee metalliromun vastaanoton, varastoinnin sekä käsittelyn ja purkamotoiminnan. Ympäristölupahakemus sisältää lisäksi uuden varastokentän / vastaanottopaikan ja jätteen käsittelyn; lajittelun, murskaamisen / haketuksen ja kuormaamisen ko. kiinteistön piha-alueelle suunnitellulla paikalla.

Toiminnat ovat ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavia toimintoja, joista säädetään ympäristönsuojelulain liitteen 1 taulukossa 2 kohdassa 13 f.

Lupaa haetaan toistaiseksi voimassa olevana lupana.

Ympäristölupapäätöksestä peritään Mikkelin kaupungin ympäristölautakunnan hyväksymän ympäristönsuojeluviranomaisen maksutaksan (3.3.2016 § 20) mukaisesti 1676 euroa.

Hakijalla on voimassa oleva vakuus.

Ehdotus ympäristöluvaksi on liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maria Närhinen, ympäristöpalvelujen johtaja, Maria.Narhinen@mikkeli.fi

Ympäristölautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan päätöspöytäkirjan ja sen lupamääräysten mukaisen ympäristöluvan Mikkelin Romutalli Oy:lle osoitteeseen Temmikuja 3, Mikkeli. Ympäristölupa sisältää purkamotoiminnan, metallijätteen varastoinnin ja käsittelyn sekä puujätteen varastoinnin, haketuksen / murskauksen ja pakkausjätteen/rakennusjätteen lajittelun, varastoinnin ja kuormauksen.

Ympäristölupapäätöksestä peritään Mikkelin kaupungin ympäristölautakunnan hyväksymän ympäristönsuojeluviranomaisen maksutaksan (3.3.2016 § 20) mukaisesti 1676 euroa.

Hakijalla on voimassa oleva vakuus

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Hakijalle: Mikkelin Romumetalli Oy, Temmikuja 3 50170 Mikkeli, yhteyshenkilö Hannu Vesanka, hannu.vesanka(at)mikkelinromumetalli.fi, jere.hytonen(at)mikkelinromumetalli.fi; Kiinteistön omistajalle Kiinteistö Oy Temmikuja 3, Seppo Tenhunen, Raivaajankatu 1, 50170 Mikkeli; Etelä-Savon ympäristökeskus/Ympäristönsuojelun ja vesienkäytön palvelut -yksikkö, sekä MATTI -tietokantaan lisäämistä varten, Jääkärinkatu 14, 50100 Mikkeli, kirjaamo.etela-savo(at)ely-keskus.fi; Mikkelin kaupungin rakennusvalvonta, Maaherrankatu 9-11, 50100 Mikkeli; Laskutus: anneli.tirkkonen(at)mikkeli.fi;Valmistelija: raija-leena.heino(at)mikkeli.fi;Päätöksestä ilmoitetaan niille, joille on annettu erikseen tieto hakemuksesta (6 kpl) (julkipanokuulutus). Tieto päätöksestä julkaistaan Mikkelin kaupungin ilmoitustaululla sekä osoitteessa www.julkipano.fi.

Muutoksenhaku

VALITUSVIRANOMAINEN
Tähän päätökseen ja/tai päätökseen asiankäsittelystä peritystä maksusta saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella.

VALITUSOIKEUS on:
- asianosaisella
- rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät
- toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät
- alueellisella ympäristökeskuksella ja vaikutusalueen edellä mainitun muun kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella
- muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella.

VALITUSAIKA JA VALITUKSEN PERILLE TOIMITTAMINEN
Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava 30 päivän kuluessa tämän päätöksen antopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta Vaasan hallinto-oikeudelle. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos valitusta ei ole tehty määräajassa, valitus voidaan jättää tutkimatta.

VALITUSKIRJELMÄN SISÄLTÖ JA ALLEKIRJOITTAMINEN
Vaasan hallinto-oikeudelle osoitettavassa valituskirjelmässä on ilmoitettava:
- valittajan nimi ja kotikunta
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämä nimi ja kotikunta. Valituskirjelmässä on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoituksen valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on omakätisesti allekirjoitettava valituskirjelmä.

VALITUSKIRJELMÄN LIITTEET
Valituskirjelmään on liitettävä:
- tämä päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

VALTUUTUS
Asiamiehen on, jollei hän ole asianajaja tai yleinen oikeusavustaja, liitettävä valituskirjelmään valtakirja, jollei valittaja ole valtuuttanut häntä suullisesti valitusviranomaisessa.

Oikeudenkäyntimaksu
Vaasan hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa.  Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

Vaasan hallinto-oikeuden
postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa
käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, 65100 Vaasa
puhelin 029 56 42780
faksi: 029 56 42760
sähköpostiosoite: vaasa.hao@oikeus.fi

Käsitellyt asiat