Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 9.3.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 25 Ympäristölautakunnan toiminnan ja talouden toteutuminen vuonna 2016

MliDno-2017-103

Valmistelija

  • Maria Närhinen, ympäristöpalvelujen johtaja, Maria.Narhinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kuntalain mukaan tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomus on osa kuntalain määrittelemää tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen tehtävänä on selvittää valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista.

Talouspalvelut on antanut ohjeet vuoden 2016 tilinpäätös-toimintakertomustietojen raportoinnista. Toimielinten tulee raportoida toimintansa toteutumisesta 28.2.2017 mennessä.

Toimintakertomuksessa raportoidaan toimielimen palvelusuunnitelman toteutuminen, talouden toteutuminen ja olennaiset poikkeamat ja selvitys poikkeamien syistä sekä arvio sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan noudattamisesta.

Valtuustoon nähden sitovien tavoitteiden raportointi: Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet raportoidaan toimielinten tuloskorteilla. Tavoitteiden toteutuminen on arvioitava sillä tasolla, että niiden perusteella voidaan arvioida onko toimintaa toteutettu valtuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti.                     

Tunnuslukujen osalta raportoidaan TP2015, TA 2016, TP2016 ja toteutuma % TP2016/TA2016.

Ympäristölautakunnan talousarvio toteuma vuonna 2016

 

 

TA 2016

Toteuma 31.12.2016

Toimintatuotot (sisältää kuntaosuudet)

 

649 200

 

756 302

Toimintakulut

1 787 720

1 838 551

Toimintakate

1 138 520

1 082 249

 

Taloudelliset tavoitteet toteutuivat konaisuutena vuonna 2016. Ympäristöpalvelujen toimintaa on kuvattu tarkemmin liitteenä olevassa toimintakertomuksessa ja tuloskortissa. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maria Närhinen, ympäristöpalvelujen johtaja, Maria.Narhinen@mikkeli.fi

Ympäristölautakunta hyväksyy talouden ja toiminnan toteutumisen vuodelta 2016 ja esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle sen hyväksymistä

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Mikkelin kaupungin talouspalvelut, jari.laitinen@mikkeli.fi

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.

Käsitellyt asiat