Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 9.3.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 33 Vilkonharjun pohjavedenottamon rakentaminen ja pohjaveden ottaminen sekä valmistelulupa, Hirvensalmi (lisäpykälä)

MliDno-2017-612

Kuvaus

Hirvensalmen kunta hakee Itä-Suomen aluehallintovirastolta lupaa ottaa kuukausikeskiarvona 450 kuutiometriä pohjavettä Vilkonharjun ll luokan pohjavesilaueelta (0609702). Otto on suunniteltu toteutettavan Hirvensalmen Pöyryn kylässä  sijaitsevalla kiinteistöllä Einola (97-418-5-27). Kunta hakee lupaa myös valmistelutöiden aloittamiselle ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista. Nykyisen Rehniönniemen pohjavesialueella sijaitsevan vedenottamon veden laatu ei täytä raakaveden laatusuosituksia ja vedenottoa nykyisellä vedenottamolla tulisi vähentää. Itä-Suomen aluehallintovirasto pyytää 23.2.2016 päiväämässään lausuntopyynnössä Hirvensalmen kunnan ympäristönsuojeluviranoamista antamaan hakemuksesta lausunnon 30.3.2017 mennessä.

Tällä hetkellä Hirvensalmen käyttämän raakaveden otto (400 m3 /d) tapahtuu Rehniönniemen pohjavesialueelta. Viime vuosina seurannoissa on havaittu veden mangaanipitoisuuden ja orgaanisen aineen määrän kohoamista, mikä viittaa  siihen, että ottomäärä on liian suuri muodostuvan pohjaveden määrään nähden. Vilkonharjun alueella on tehty vedenhankintaa valmistelevia pohjavesitutkimuksia vuosina 2006 ja 2012 -2014. Haettu ottomäärä vastaa  tutkimuksissa tehtyä arviota kestävän oton määrästä. Hirvensalmen vedenhankinnan turvaamisen ohella hankkeella on merkitystä seudullisen vedenhankinnan kannalta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maria Närhinen, ympäristöpalvelujen johtaja, Maria.Narhinen@mikkeli.fi

Ympäristölautakunta on tutustunut esitettyyn lupahakemukseen ja antaa siitä seuraavan lausunnon.

Ympäristölautakunta puoltaa haetun luvan myöntämistä sekä veden ottoluvan että hankkeen valmisteluluvan osalta. Hanke on seudullisen vedenhankinnan edellytysten turvaamisen kannalta tarpeellinen. Lisäksi hanke turvaa veden saantia vedenlaadun häiriötilanteissa vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella. Kokonaisuutena arvioiden hankkeen hyödyt ovat ennalta arvioiden merkittävästi mahdollisia haittoja suuremmat.

Alueen yksityisten kiinteistönomistajien etujen turvaamiseksi hakijaa tulee velvoittaa seuraamaan oton todennäköisellä vaikutusalueella pohjaveden korkeutta myös yksityisessä vedenhankintakäytössä olevista kaivoista. Pohjavesitutkimuksissa on havaittu kloridipitoisuuden olevan luontaisen pohjaveden pitoisuutta korkeampi. Luvan hakijan tulee seurata muiden muuttujien ohella kloridipitoisuuden kehittymistä pohjavesimuodostumassa, ja varautua vireille panemaan toimia, joilla pohjavesimuodostuman kloridipitoisuutta saadaan pienennettyä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Itä-Suomen aluehallintovirasto (sähköinen asiointipalvelu: www.avi.fi/muistutus), Hirvensalmen kunta (kirjaamo)

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.

Käsitellyt asiat