Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 9.3.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Tiedoksi

Kuvaus

Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös 23.12.2016 Nro 55/2016/1 Dnro ISAVI/1144/2016 Lemminkäinen Infra Oy:n kallion louhinnan ja murskauksen jatkaminen osana voimassa olevaa ympäristölupaa kiinteistöllä Metsä-Sairila RN:o 1:344 ja toiminnan aloittamislupa, Mikkeli (Päätöksestä on valitettu Vaasan hallinto-oikeuteen, joka varasi kirjeellä 3.2.2017 Mikkelin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle mahdollisuuden antaa vastineen valituksen johdosta).

Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös 27.1.2017 Nro 4/2017/1 Dnro ISAVI/2308/2016 Kissakosken sahan toiminnan muuttaminen, Hirvensalmi. Aluehallintovirasto myönsi Veisto Oy:lle ympäristöluvan Kissakosken sahan toiminta-ajan muuttamiseen. Sahalaitos saa toimia kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 6 – 23 ja muulloin maanantaista lauantaihin klo 6 – 23.

Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös 23.2.2017 Nro 8/2017/1 Dnro ISAVI/971/2016 Mikkelin kaupungin lentoaseman ympäristöluvasta. Myönteisessä luvassa annettiin monia lupamääräyksiä, jotka koskevat päästöjä vesiin ja maaperään, melua, jätteitä, polttoaineita ja kemikaaleja sekä tarkkailua ja kirjanpitoa.

Vaasan hallinto-oikeuden päätös 1.2.2017, 17/0046/3, DNo 00818/15/5107 Metsä-Sairilan jätekeskuksen ympäristöluvan muutoksesta. Muutos koskee nykyisen jätetäytön laajentamista nojaavana rakenteena vanhan käytöstä poistetun jätetäytön luiskaan ja toiminnan aloittamislupaa. Tämän päätöksen Itä-Suomen aluehallintovirasto on antanut 22.4.2015 nro21/2015/1. Päätöksen muutoksenhakija on ollut Metsä-Sairilan ympäristön asukkaat ry. Vaasan hallinto-oikeus on määrännyt lupapäätöksen kumottavaksi ja asian palautettavaksi aluehallintoon uudelleen käsiteltäväksi, mikäli hakija haluaa käsittelyä jatkaa. Hallinto-oikeus katsoo, ettei hakemuksessa ole esitetty laajennettavaa kaatopaikkatoimintaa koskevia tarpeellisia selvityksiä ja että lupahakemus oli rajattu virheellisesti liian suppeaksi.

Vaasan hallinto-oikeuden päätös 20.2.2017, 17/0076/3, DNo 01488/15/5107, 01490/15/5107 Metsä-Sairilan jätekeskuksen ympäristöluvasta. Tämän päätöksen Itä-Suomen aluehallintovirasto on antanut 28.8.2015 nro52/2015/1. Päätöksen muutoksenhakija on ollut Metsä-Sairilan ympäristön asukkaat ry. Hallinto-oikeuden päätöksen mukaisesti asiaa uudelleen käsiteltäessä on tarpeen täydennetyn hakemuksen perusteella selvittää, onko biojätteiden käsittelykokonaisuudessa kysymys direktiivilaitoksesta. Asian arviointi edellyttää hakemuksen täydentämistä mm. biokaasulaitoksen ja kompostointilaitoksen teknisen ja toiminnallisen yhteyden osalta sekä suunniteltujen reaktoreiden lukumäärän, koon ja käsittelykapasiteetin osalta.

Mikkelin kasvihuonekaasupäästöt 2009-2015 (ennakkotieto vuodelta 2016). Benviroc Oy:n toimittama raportti on valmistunut. Ennakkotiedon mukaan Mikkelin kasvihuonekaasupäästöt vuonna 2016 olivat 5,1 t CO2-ekv./asukas kun ne edellisenä vuonna olivat 4,9 t CO2-ekv./asukas.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maria Närhinen, ympäristöpalvelujen johtaja, Maria.Narhinen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.

Käsitellyt asiat