Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 9.3.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 Ruokamyrkytystyöryhmän kokoonpanon päivittäminen

MliDno-2017-243

Valmistelija

 • Maria Närhinen, ympäristöpalvelujen johtaja, Maria.Narhinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kunnassa tulee olla nimettynä ruokamyrkytysten selvittämistä varalta selvitystyöryhmä. Kunnan elintarvikevalvontaviranomaisen ja terveydensuojeluviranomaisen on yhdessä tartuntatautien vastustamisesta kunnan alueella vastaavan viranomaisen kanssa ennalta varauduttava elintarvikkeiden ja veden välityksellä leviäviin epidemioihin ja sovittava niitä koskevan selvitystyön järjestämisestä. Epidemian selvittämiseksi on tehtävä sairastuneisiin kohdistuvia laboratoriotutkimuksia, epidemian aiheuttajiksi epäiltyjen elintarvikkeiden tai veden tutkimuksia sekä epidemiologisia tutkimuksia

Valtioneuvoston asetuksen (1365/2011) elintarvikkeiden ja veden välityksellä leviävien epidemioiden selvittämisestä 4 §:n mukaan kunnan elintarvikevalvontaviranomaisen ja terveydensuojeluviranomaisen tulee yhdessä nimetä epidemioiden selvittämistä varten selvitystyöryhmä. Työryhmään kuuluvat:

 1. johtava terveyskeskuslääkäri tai terveyskeskuksen johtosäännössä määrätty tartuntataudeista vastaava lääkäri
 2. terveyskeskuksen tartuntatautiyhdyshenkilö
 3. elintarvikelaissa (23/2006) ja terveydensuojelulaissa (763/1994) tarkoitettua valvontaa johtava viranhaltija
 4. kunnan virkaeläinlääkäri
 5. kunnan elintarvikkeiden, talousveden ja uimaveden laatua valvova viranhaltija
 6. alueen vesihuollosta vastaavan tahon edustaja.

Työryhmää on tarvittaessa täydennettävä riittävän asiantuntemuksen varmistamiseksi.

Työryhmän tehtävänä on:

 1. huolehtia, että epidemian selvittämiseksi vaadittavat epidemiologiset ja laboratoriotutkimukset suoritetaan
 2. huolehtia epidemian hallintaan tähtäävien toimenpiteiden yhteensovittamisesta
 3. vastata tiedonkulusta tutkimuksia tekevien viranomaisten ja laboratorioiden välillä
 4. huolehtia tarvittaessa yhteydenpidosta sairaanhoitopiiriin, asiantuntijoihin ja viranomaisiin
 5. tiedottaa epidemiasta väestölle ja tiedotusvälineille
 6. tehdä tämän asetuksen mukaiset ilmoitukset muille viranomaisille
 7. 7tehdä muut tarvittavat selvitykset.

Vuoden 2017 alusta Mikkelin seudun ja Juvan kuntien terveyspalvelut tuottaa Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymä Essote. Mikkelin seudun ympäristöpalvelut toimii Hirvensalmen, Kangasniemen, Mikkelin, Mäntyharjun ja Pertunmaan terveydensuojelu- ja elintarvikevalvontaviranomaisena ja nyt nimettävä selvitystyöryhmä koskee näitä viittä kuntaa. Nimettävien jäsenten kanssa on neuvoteltu ja sovittu asiasta.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Maria Närhinen, ympäristöpalvelujen johtaja, Maria.Narhinen@mikkeli.fi

Ympäristölautakunta nimeää selvitystyöryhmään jäsenet seuraavasti:

Vastaanottopalveluiden ylilääkäri Hans Gärdström (Essote)

Terveydenhoitaja Virve Viskari (Essote)

Terveystarkastaja Sanna Toivanen (Mikkelin seudun ympäristöpalvelut)

Terveystarkastaja Nina Gynther (Mikkelin seudun ympäristöpalvelut)

Terveysvalvonnan johtaja Maria Närhinen, puheenjohtaja (Mikkelin seudun ympäristöpalvelut)

Vesivälitteisten epidemioiden selvitystyötä varten vesilaitosten edustajina työryhmään nimetään:

Vesilaitoksen johtaja Reijo Turkki (Mikkeli)

Käyttömestari Ali Tiimonen (Mäntyharju)

Tekninen johtaja Mikko Korhonen (Kangasniemi)

Tekninen johtaja Asko Viljanen (Hirvensalmi)

Tekninen johtaja Matti Ratilainen (Pertunmaa)

Työryhmää voidaan tarvittaessa tapauskohtaisesti täydentää riittävän asiantuntemuksen varmistamiseksi

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

hans.gardstrom@essote.fi, virve.viskari@essote.fi, sanna.toivanen@mikkeli.fi, nina.gynther@mikkeli.fi, maria.narhinen@mikkeli.fi, reijo.turkki@mikkeli.fi, ali.tiimonen@mantyharju.fi, mikko.korhonen@Kangasniemi.fi, asko.viljanen@hirvensalmi.fi, matti.ratilainen@pertunmaa.fi

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Mikkelin kaupungin ympäristölautakunta
PL 33 (Maaherrankatu 9-11)
50101 Mikkeli

Käsitellyt asiat