Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 9.3.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 30 Muutos ympäristöluvan mukaiseen kivenmurskauksen toiminta-aikaan/Sora ja Betoni Suutarinen Oy, Suomenniemi, Mikkeli

MliDno-2017-94

Valmistelija

  • Marita Savo, ympäristötarkastaja, Marita.Savo@mikkeli.fi

Kuvaus

Sora ja Betoni V. Suutarinen Ky/Timo Suutarinen hakee muutosta voimassa olevaan kallionlouhintaa ja kivenmurskausta koskevaan ympäristölupaan Mikkelissä sijaitsevalla kiinteitöllä 491-507-1-6 Itkolahti.

Ympäristölupa on myönnetty 8.12.2011 § 123. Se sisältää betonielementtitehtaan ja betoniaseman, kivenlouhinnan ja -murskauksen sekä betoni- ja puujätteen murskauksen, välivarastoinnin ja hyötykäyttöön toimittamisen.

Kivenlouhintaa ja -murskausta koskevien lupamääräysten mukaan saa alueella murskata arkipäivisin maanantaista perjantaihin klo 7.00 - 22.00 elokuun alun ja juhannuksen välisenä aikana. Alueella ei toimita viikonloppuisin, arkipyhinä eikä sellaisina päivinä, jotka ovat yleisesti vapaapäiviä. Kivenrikotusta saa tehdä arkipäivisin maanantaista perjantaihin klo 8.00 - 18.00 elokuun alun ja juhannuksen välisenä aikana.

Toiminnanharjoittaja hakee muutosta kiviaineksen murskauksen ja siihen liittyvän rikotuksen aikarajoitukseen liitteenä olevaan karttaan merkityllä alueella. Tästä tulee suojaetäisyyttä lähimpään häiriölle altistuvaan kohteeseen vähintään 500 metriä. Toiminnanharjoittaja hakee lupaa murskata ja rikottaa siinä myös juhannuksen ja elokuun alun välillä. Hakemuksen mukaan vain osa kesäajan murskauksesta saattaa mennä juhannuksen jälkeen. Tämä tarkoittaisi ensi kesän murskauksessa sitä, että noin 20 000 - 30 000 tonnia murskataan heinäkuussa.

Hakemuksesta kuultiin lähimpien vapaa-ajankiinteistöjen omistajat (14). Hakemuksesta saatiin kuusi muistutusta. Niistä pyydettiin hakijan vastine. Muistutukset ja hakijan vastine liitetään oheismateriaaliksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maria Närhinen, ympäristöpalvelujen johtaja, Maria.Narhinen@mikkeli.fi

Ympäristölautakunta päättää hakemuksesta seuraavaa:

Toiminnanharjoittajan hakemus hyväksytään koskemaan vuoden 2017 kesäaikaa seuraavin ehdoin:

Murskaus ja siihen liittyvä rammerointi tulee pyrkiä tekemään siten, että se saadaan valmiiksi ennen juhannusta. Tällä päätöksellä hyväksytään kuitenkin työn jatkaminen juhannuksen jälkeen ja heinäkuussa, mikäli tämä on välttämätöntä urakan valmistumisen kannalta.

Murskauksesta ja rammeroinnista aiheutuvat melutasot tulee mitata lähimpien vapaa-ajanasuntojen piha-alueilta luotettavalla tavalla. Mittauspisteet hyväksytetään etukäteen Mikkelin seudun ympäristöpalveluilla. Työstä aiheutuva päiväaikainen ekvivalenttinen melutaso ei saa ylittää 45 dB(A). Mikäli se ylittyy, toiminnanharjoittajan tulee ryhtyä välittömästi meluntorjuntatoimenpiteisiin. Mittaustulokset toimitetaan tiedoksi Mikkelin seudun ympäristöpalvelut-yksikköön.

Murskauspaikasta lähimpiin häiriölle altistuviin kohteisiin olevan suojaetäisyyden tulee olla vähintään 500 metriä. Murskain tulee sijoittaa kohteeseen siten, että melun esteetön eteneminen länteen ja pohjoiseen päin estetään.

Toiminnanharjoittajalla on Salmijärven toiminta-alueella murskausta ja rammerointia vain yhdessä kohdassa kerrallaan.

Murskaus ja rammerointi tulee lopettaa perjantaisin viimeistään klo 18. Muilta osin noudatetaan olemassa olevan ympäristöluvan mukaisia määräyksiä.

Päätöksen perustelut:

Lähin vapaa-ajanasunto sijaitsee noin 500 metrin etäisyydellä kyseessä olevasta murskauspaikasta länteen päin. Seuraavaksi lähin vapaa-ajanasunto on noin 750 metrin etäisyydellä murskaimesta pohjoiseen.

Valtioneuvoston asetus kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta (800/2010) säätelee toiminnan vähimmäisvaatimuksia silloin, kun toimintaan on oltava ympäristölupa. Asetuksen 3 §:n mukaan toimintaa ei saa sijoittaa alle 400 metrin päähän melulle tai pölylle erityisen alttiista kohteista, kuten sairaalasta, päiväkodista, hoito- tai oppilaitoksesta.

Em. asetuksen mukaan kivenmurskaamo on lisäksi sijoitettava siten, että melua ja pölyä aiheuttavan toiminnon etäisyys asumiseen tai loma-asumiseen käytettävään rakennukseen tai välittömässä läheisyydessä sijaitsevaan oleskeluun tarkoitettuun piha-alueeseen tai muuhun häiriölle alttiiseen kohteeseen on vähintään 300 metriä.

Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen alueella on toimintojen luvituksessa käytetty kuntien (Mikkelin kaupungin, Hirvensalmen,  Mäntyharjun ja Pertunmaan kunnan) ympäristönsuojelumääräyksiä: niiden 14 §:n (kivenlouhintaa ja murskauslaitoksia koskevat määräykset) mukaan kivenlouhinta ja murskauslaitokset, jotka tarvitsevat toimintaansa ympäristöluvan, eivät toimi viikonloppuisin, pyhäpäivisin eikä kesäaikana 1.6. – 15.8., mikäli ne sijaitsevat alle 500 metrin etäisyydellä vakituisesta tai loma-asutuksesta.

Kyseisessä kohdassa 500 metrin suojaetäisyys täyttyy.

Murskaimien kapasiteetti on noin 2 000 - 3 000 tn päivässä, joten hakemuksessa tarkoitettu enimmäismäärä saadaan tehtyä 10 työpäivän aikana.

Muistutuksessa mainittua tieasiaa ei voida käsitellä ympäristölupa-asian yhteydessä.

Hakemuksen käsittelystä peritään Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen ympäristönsuojelun maksutaksan 2016 mukaisesti 280 € (5 h).

Päätös annetaan julkipanon jälkeen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Sora ja Betoni V.Suutarinen Ky (timo.suutarinen@suutarinen.fi); julkipanokuulutus niille, joita kuultiin hakemuksen johdosta; laskutusta varten anneli.tirkkonen@mikkeli.fi

Muutoksenhaku

VALITUSVIRANOMAINEN
Tähän päätökseen ja/tai päätökseen asiankäsittelystä peritystä maksusta saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella.

VALITUSOIKEUS on:
- asianosaisella
- rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät
- toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät
- alueellisella ympäristökeskuksella ja vaikutusalueen edellä mainitun muun kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella
- muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella.

VALITUSAIKA JA VALITUKSEN PERILLE TOIMITTAMINEN
Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava 30 päivän kuluessa tämän päätöksen antopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta Vaasan hallinto-oikeudelle. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos valitusta ei ole tehty määräajassa, valitus voidaan jättää tutkimatta.

VALITUSKIRJELMÄN SISÄLTÖ JA ALLEKIRJOITTAMINEN
Vaasan hallinto-oikeudelle osoitettavassa valituskirjelmässä on ilmoitettava:
- valittajan nimi ja kotikunta
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämä nimi ja kotikunta. Valituskirjelmässä on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoituksen valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on omakätisesti allekirjoitettava valituskirjelmä.

VALITUSKIRJELMÄN LIITTEET
Valituskirjelmään on liitettävä:
- tämä päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

VALTUUTUS
Asiamiehen on, jollei hän ole asianajaja tai yleinen oikeusavustaja, liitettävä valituskirjelmään valtakirja, jollei valittaja ole valtuuttanut häntä suullisesti valitusviranomaisessa.

Oikeudenkäyntimaksu
Vaasan hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa.  Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

Vaasan hallinto-oikeuden
postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa
käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, 65100 Vaasa
puhelin 029 56 42780
faksi: 029 56 42760
sähköpostiosoite: vaasa.hao@oikeus.fi

Käsitellyt asiat