Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 9.3.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 27 Maa-aineslupa ja ympäristölupa/Pohjois-Savon ELY-Keskus, Kuppilanvuori, Hirvensalmi (97-408-5-25) nk. Outisen kallioalue

MliDno-2016-2646

Valmistelija

  • Raija-Leena Heino, ympäristötarkastaja, Raija-Leena.Heino@mikkeli.fi

Kuvaus

Maa-aineslupahakemuksen ja ympäristölupahakemuksen yhteiskäsittely

Pohjois-Savon ELY -keskus jättänyt 28.11.2016 ympäristölautakunnalle maa-aineslain (555/1981) 4 §:n mukaisen lupahakemuksen maa- ja kiviainesten ottamiseen ja ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 §:n mukaisen lupahakemuksen, joka koskee kallion louhintaa ja kiven murskausta Hirvensalmen kunnan Lahnaniemen kylässä sijaitsevan Kuppilanvuoren kallioalueella (97-408-5-25, nk. Outisen kallioalue).Toiminta on ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaa toimintaa, josta säädetään ympäristönsuojelulain liitteen 1 taulukossa 2 kohdassa 7 c ja e.

Lupaa haetaan kymmeneksi (10) vuodeksi 4,68 hehtaarin suuruiselle alueelle kalliokiviaineksen louhintaan ja murskaukseen. Arvioitu kokonaisottomäärä on 20 000 m3ktr (56 000 t).

Hakemuksesta johdosta laadittu ehdotus ympäristöluvaksi on liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maria Närhinen, ympäristöpalvelujen johtaja, Maria.Narhinen@mikkeli.fi

Ympäristölautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan päätöspöytäkirjan ja myöntää Pohjois-Savon ELY -keskukselle päätöspöytäkirjan ja sen lupamääräysten mukaisen yhteisluvan maa-ainesten ottamiseen ja ympäristöluvan kallion louhintaan ja murskaukseen Kuppilanvuoren kallioalueelle (97-408-5-25, nk. Outisen kallioalue).

Tästä lupapäätöksestä peritään Mikkelin seudun ympäristölautakunnan hyväksymän ympäristönsuojeluviranomaisen maksutaksan (3.3.2016 § 20) ja Mikkelin seudun ympäristölautakunnan maa-aineslain mukaisten viranomaistehtävien maksutaksan (7.4.2016 § 31) mukaisesti 4492 euroa. (Kuulutuskustannuksia ei ole syntynyt, ei lehtikuulutusta.)

Maa-aineslain mukainen vakuus muodostuu taksan mukaan 31 760 euroksi. Toiminnan harjoittajan tulee pyytää ennen toiminnan alkamista aloituskokous viimeistään kaksi (2) viikkoa aikaisemmin kuin toiminta on tarkoitus aloittaa. Hakijan tulee esittää voimassa oleva vakuus viimeistään toiminnan aloituskokouksessa. Samoin aloituskokouksessa tulee esittää räjäytyssuunnitelma sekä öljyn ja kemikaalien torjuntasuunnitelma. 

Tämä lupapäätös on voimassa 30.6.2027 saakka.

Ottotoiminta tulee lopettaa 30.6.2027 ja maisemointi tulee olla tehty 30.6.2028 mennessä.

Pankkivakuuden tulee olla voimassa 31.5.2029 asti tai siihen saakka kunnes alue on maisemoitu ja lopputarkastettu.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Päätös Hakijalle:Hakija: Pohjois-Savon ELY -keskus, kirjaamo.pohjois-savo(at)ely-keskus.fi, Pohjois-Savon ELY -keskus, kirjaamo, Kallaranta 11, PL 2000, 70101 Kuopio. hannu.karppinen(at)ely.fi (hakijan yhteyshenkilö); Hirvensalmen kunnanhallitus, Keskustie 2, 52550 Hirvensalmi, Hirvensalmen kunnan tekniset palvelut/Rakennusvalvonta, hirvensalmi(at) hirvensalmi.fi; Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus/Kirjaamo/ Ympäristönsuojelu ja vesien hoito-yksikkö, Jääkärinkatu 14, 50100 Mikkeli, kirjaamo.etela-savo(at)ely-keskus.fi; Etelä-Savon pelastuslaitos, Jääkärinkatu 16, 50130 Mikkeli, pelastuslaitos(at)mikkeli.fi; Valmistelijalle: raija-leena.heino(at)mikkeli.fi; laskutusa, anneli.tirkkonen@mikkeli.fi; Päätöksestä ilmoitetaan niille, joille on annettu erikseen tieto hakemuksesta (16 kpl), julkipanokuulutus; Tieto päätöksestä julkaistaan Hirvensalmen kunnan ja Mikkelin kaupungin ilmoitustaululla sekä osoitteessa www.julkipano.fi

Muutoksenhaku

VALITUSVIRANOMAINEN
Tähän päätökseen ja/tai päätökseen asiankäsittelystä peritystä maksusta saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella.

VALITUSOIKEUS on:
- asianosaisella
- rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät
- toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät
- alueellisella ympäristökeskuksella ja vaikutusalueen edellä mainitun muun kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella
- muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella.

VALITUSAIKA JA VALITUKSEN PERILLE TOIMITTAMINEN
Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava 30 päivän kuluessa tämän päätöksen antopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta Vaasan hallinto-oikeudelle. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos valitusta ei ole tehty määräajassa, valitus voidaan jättää tutkimatta.

VALITUSKIRJELMÄN SISÄLTÖ JA ALLEKIRJOITTAMINEN
Vaasan hallinto-oikeudelle osoitettavassa valituskirjelmässä on ilmoitettava:
- valittajan nimi ja kotikunta
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämä nimi ja kotikunta. Valituskirjelmässä on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoituksen valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on omakätisesti allekirjoitettava valituskirjelmä.

VALITUSKIRJELMÄN LIITTEET
Valituskirjelmään on liitettävä:
- tämä päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

VALTUUTUS
Asiamiehen on, jollei hän ole asianajaja tai yleinen oikeusavustaja, liitettävä valituskirjelmään valtakirja, jollei valittaja ole valtuuttanut häntä suullisesti valitusviranomaisessa.

Oikeudenkäyntimaksu
Vaasan hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa.  Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

Vaasan hallinto-oikeuden
postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa
käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, 65100 Vaasa
puhelin 029 56 42780
faksi: 029 56 42760
sähköpostiosoite: vaasa.hao@oikeus.fi

Käsitellyt asiat