Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 9.3.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 Asemakaavan laajennus Salmelan alueella, luonnosvaiheen lausunto, Kangasniemi

MliDno-2017-451

Kuvaus

Kangasniemen kunnanhallitus pyytää kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lausuntoa asemakaavan laajennuksen luonnoksesta Salmelan alueella. Uuden kaavan tavoitteena on mahdollistaa uudisrakentamista seurakunnan omistamalle leirikeskuksen alueelle sekä kaavoittaa uusi vetovoimainen osittain omarantainen pientaloalue pääosin kunnan omistamalle alueelle.

Suurin osa suunnittelualueesta on osoitettu lähivirkistysalueeksi. Alueella on jo olemassa olevia ulkoilureittejä sekä venevalkamia. Alue on myös liito-oravan elinympäristöä, mikä asettaa erityisen haasteen maankäytön suunnittelulle. Liito-orava on huomioitu kaavaluonnoksessa osoittamalla niiden esiintymisalueet merkinnällä VL-1 (lähivirkistysalue, jolla on ympäristöarvoja) ja tärkeimmät liito-oravan elinympäristöt suojeltavina osina (s-1). Kaavaehdotusta tullaan vielä täydentämään arvioinnilla kaavan vaikutuksista liito-oravien elinympäristöön.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maria Närhinen, ympäristöpalvelujen johtaja, Maria.Narhinen@mikkeli.fi

Ympäristölautakunta antaa kaavaluonnoksesta seuraavan lausunnon:

Kaava-alueelta on runsaasti havaintoja liito-oravasta, joka on EY:n luontodirektiivin (92/43/ETY) liitteen IV(a) laji. Luonnonsuojelulain 49 §:n 1 momentin mukaan luontodirektiivin liitteessä IV (a) tarkoitettujen lajien lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kielletty.

Kaava-alueella tehtyjen liito-oravahavaintojen perusteella vaikuttaa siltä, että kaava-alueella on kaksi erillistä liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkaa. Kaavassa tulee turvata liito-oravan lisääntymis- ja levähdysalueiden säilyminen, riittävät ruokailualueet lisääntymis- ja levähdysalueiden ympärille ja kulkuyhteydet lisääntymis- ja levähdysalueille ja niiden välille.

Kaavaluonnoksessa liito-oravalle varatut puustoisena säilytettävät alueen osat on merkitty merkinnällä s-1. Alueet ovat kuitenkin pienialaisia eivätkä kaikilta osin täytä liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikan vaatimuksia alueen laajuuden ja kulkuyhteyksien huomioimisen osalta.

Kaavaselostuksessa ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa ei käynyt ilmi, onko kaavatyön aikana järjestetty viranomaisneuvottelua, jossa mukana ovat olleet Etelä-Savon ely-keskuksen luontoasiantuntijat. Liito-oravan lisääntymis- ja levähdysalueiden ja niihin liittyvien riittävien ruokailualueiden ja kulkuyhteyksien riittävän huomioon ottamisen osalta tulee konsultoida Etelä-Savon Ely-keskuksen alueidenkäytön yksikön biologia ennen kaavan hyväksymiskäsittelyä.

Kaavaselostuksesta puuttui selvitys hulevesien johtamisesta. Hulevesille tulee varata kaavassa riittävästi viivytysalueita ja miettiä mahdollisuuksia hulevesikosteikoille ennen hulevesien johtamista vesistöön. Oletuksena on, että alue liitetään kunnalliseen vesijohto- ja viemäriverkostoon.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kangasniemen kunnanhallitus

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.

Käsitellyt asiat