Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 8.6.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 58 Ympäristölupapäätös kallion louhinnalle ja kivenmurskaamolle, Jarmo Kemppainen/Perustettava yhtiö, Tikkala, Mikkeli

MliDno-2017-1192

Valmistelija

  • Marita Savo, ympäristötarkastaja, Marita.Savo@mikkeli.fi

Kuvaus

Jarmo Kemppainen/Perustettava yhtiö on jättänyt ympäristölautakunnalle alkuperäisen ympäristönsuojelulain 28 §:n mukaisen ympäristölupahakemuksen 20.12.2012  kallion louhinnalle ja kivenmurskaamolle. Toiminta sijoittuu Mikkelin kaupungin Tikkalaan tilalle Pitkäkallio 491-462-2-22.

Ympäristölautakunta teki kokouksessaan 12.12.2013 § 119 kielteisen päätöksen lupahakemuksesta.

Hakijan valituksesta Vaasan hallinto-oikeus kumosi ympäristölautakunnan päätöksen 21.10.2015 antamallaan päätöksellä ja palautti asian lautakunnalle uudelleen käsiteltäväksi perusteluista ilmenevistä syistä. Vaasan hallinto-oikeuden päätös on oheismateriaalina.

Suunnitellun toimintapaikan naapuri valitti Vaasan hallinto-oikeuden päätöksestä Korkeimpaan hallinto-oikeuteen, joka hylkäsi valituksen 27.6.2016 antamallaan päätöksellä ja jätti Vaasan hallinto-oikeuden päätöksen voimaan.

Hakija on pyynnöstä täydentänyt ja osin muuttanut alkuperäistä hakemustaan.

Kyseessä on uusi toiminta. Lupaa haetaan toistaiseksi voimassa olevaksi ja että toiminta voidaan aloittaa heti ympäristölupapäätöstä noudattaen mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Hakemus on kuulutettu uudelleen 22.3. - 24.2.2017 välisenä aikana. Kuulutuksessa on todettu, että aikaisemmat muistutukset otetaan huomioon.

Aikaisemmat muistutukset ja uudet muistutukset ovat oheismateriaalina. Hakijan vastineet muistutuksista ovat oheismateriaalina.

Mikkelin kaupunginhallituksen lausunto on oheismateriaalina.

Hakemuksen johdosta laadittu ehdotus ympäristölupapäätökseksi on liitteenä.

Ympäristöluvan uudelleen käsittelystä peritään 270 € (Mikkelin kaupungin ympäristölautakunnan 3.3.2016 hyväksymän ympäristönsuojelu- ja kemikaalivalvontaviranomaisen maksutaksa 7 § kohta 7.1).

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maria Närhinen, ympäristöpalvelujen johtaja, Maria.Narhinen@mikkeli.fi

Ympäristölautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan päätöspöytäkirjan, jonka mukaan ympäristölupaa ei myönnetä kallion louhinnalle ja kivenmurskaamolle Mikkelin kaupungin Tikkalaan tilalle Pitkäkallio 491-462-2-22.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Hakija Jarmo Kemppainen, Mikkelin kaupunginhallitus, kirjaamo@mikkeli.fi; kaavoitusinsinööri Jari Ahonen, jari.ahonen@mikkeli.fi; Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus/Ympäristönsuojelun ja vesienkäytön –palvelut yksikkö, kirjaamo.etela-savo@ely-keskus.fi; päätöstä tiedoksi pyytänyt muistutuksen tekijä (1); valmistelija marita.savo@mikkeli.fi; laskutus anneli.tirkkonen@mikkeli.fi; Lupapiste. Julkipanokuulutus lähetetään niille, joille on annettu erikseen tieto hakemuksesta.

Muutoksenhaku

 MIKKELIN KAUPUNKI

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

VALITUSOSOITUS

VALITUSVIRANOMAINEN

Tähän päätökseen ja/tai päätökseen asiankäsittelystä peritystä maksusta saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella.

VALITUSOIKEUS on:
- asianosaisella
- rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät
- toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät
- valtion valvontaviranomaisella ja vaikutusalueen edellä mainitun muun kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella
- muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella.

VALITUSAIKA JA VALITUKSEN PERILLE TOIMITTAMINEN

Valituskirjelmä liitteineen ympäristölupa-asiassa on toimitettava 30 päivän kuluessa tämän päätöksen antopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta Vaasan hallinto-oikeuteen.

Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

Valituskirjelmä liitteineen voidaan lähettää myös faksina tai sähköpostilla, jolloin valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

VALITUSKIRJELMÄN SISÄLTÖ JA ALLEKIRJOITTAMINEN

Vaasan hallinto-oikeudelle osoitettavassa valituskirjelmässä on ilmoitettava:
- valittajan nimi ja kotikunta
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämä nimi ja kotikunta. Valituskirjelmässä on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite joihin asiaa koskevat ilmoituksen valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on omakätisesti allekirjoitettava valituskirjelmä, ellei valituskirjelmää toimiteta sähköisesti (faksilla tai sähköpostilla).

VALITUSKIRJELMÄN LIITTEET

Valituskirjelmään on liitettävä:
- tämä päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

VALTUUTUS

Asiamiehen on, jollei hän ole asianajaja tai yleinen oikeusavustaja, liitettävä valituskirjelmään valtakirja, jollei valittaja ole valtuuttanut häntä suullisesti valitusviranomaisessa.
Vaasan hallinto-oikeuden
postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa
käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, 65100 Vaasa
puhelin 029 56 42780
faksi: 029 56 42760
sähköpostiosoite: vaasa.hao@oikeus.fi

OIKEUDENKÄYNTIMAKSU

Vaasan hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

Käsitellyt asiat