Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 8.6.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 59 Ympäristölautakunnan lausunto Lapassillan rakentamisesta, Kangasniemi / Pohjois-Savon ELY-keskus

MliDno-2017-1124

Valmistelija

  • Jouni Lintunen, ympäristötarkastaja, jouni.lintunen@mikkeli.fi

Kuvaus

Itä-Suomen aluehallintovirasto (Dnro: ISAVI/803/2017) pyytää kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lausuntoa Lapassalmen sillan ja siihen liittyvien rakenteiden ja laitteiden rakentamisesta, uoman muotoilusta, vanhan sillan purkamisesta sekä työnaikaisen sillan rakentamisesta ja purkamisesta.

Lapassalmen silta Wiljam Sarjalan tiellä uusitaan kokonaan vuoden 2018 aikana vanhan sillan huonokuntoisuuden takia. Sillan uusiminen edellyttää väliaikaisen sillan rakentamista uusittavan sillan viereen. Uuden sillan alle tulee aikaisempaa leveämpi aukko (8,8 m -> 12 m). Samalla on tarkoitus syventää veneväylää, mutta alikulkukorkeus ei muutu.

Rakentamistöiden kokonaiskesto on 4 – 8 kk ja kiertotien rakentaminen kestää muutamia viikkoja. Hankkeesta on tehty suunnitelma, jossa on arvioitu mm. vaikutuksia vedenlaatuun, vesiliikenteeseen, kalastoon ja kalastukseen.

Hankkeen haittoja ovat rakentamisesta johtuva veden samentuminen ja ravinteiden liikkeelle lähtö sekä väliaikainen vesiliikenteen sulkeminen. Lopputuloksena syntyy kuitenkin uusi silta, jossa on suurempi aukko kuin entisessä. Hankkeeseen voisi yhdistää myös vesiliikenteen kehittämistä nostamalla alikulkukorkeutta kuten vesialueen omistajat ovat omassa lausunnossaan tuoneet esille. Hankkeen tavoitteena on kuitenkin tien ylläpito ja sillan uusiminen. Muut tavoitteet edellyttäisivät ilmeisesti rahoituspohjan laajentamista.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maria Närhinen, ympäristöpalvelujen johtaja, Maria.Narhinen@mikkeli.fi

Ympäristölautakunta antaa hankkeesta seuraavan lausunnon:

Pidämme myönteisenä sitä, että sillan uusimisen yhteydessä keinotekoiseen tiepenkereeseen tehty vesiaukko laajenee nykyisestä, mikä edistää veden vaihtuvuutta Lapassalmen alueella. Hankesuunnitelma vaikutti kattavalta muutoin, mutta siinä ei ollut esitetty rakentamisenaikaisen veden samentumisen torjumista muutoin kuin vedenlaadun tarkkailun osalta. Lupaviranomaisen tulee harkita, onko samentumishaitta otettu riittävällä tavalla huomioon.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Itä-Suomen aluehallintovirasto: kirjaamo.ita(at)avi.fi

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

Käsitellyt asiat