Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 8.6.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 64 Urpolan luonnonsuojelualueen käyttö- ja hoitosuunnitelman päivittäminen

MliDno-2016-1420

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Hanna Pasonen, ympäristöpäällikkö, Hanna.Pasonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Urpolan luonnonsuojelualue sijaitsee kapeana kaistaleena Urpolanjoen molemmilla rannoilla Pitkäjärven ja Kattilanlahden välisellä alueella. Urpolan luonnonsuojelualue muodostuu kahdella erillisellä rauhoituspäätöksellä rauhoitetusta alueesta. Ensimmäisen päätös koski Urpolanjoen jokiuomaa rantapenkereineen Urpolanlammen ja Ristiinantien välisellä alueella ja jokiuoman pohjoispuolella olevaa rantapengertä Urpolanlammen ja Pitkäjärven välisellä alueella ja sen antoi Mikkelin lääninhallitus vuonna 1981. Urpolanlammen ja Pitkäjärven välisen jokiuoman eteläranta rauhoitettiin erillisillä Mikkelin lääninhallituksen antamalla rauhoituspäätöksellä vuonna 1988. Rauhoituspäätösten perusteena on ollut puroluonnon ja sitä reunustavan lehtokasvillisuuden sekä maiseman suojeleminen. Kattava kasvillisuus- ja linnustoselvitys alueelta on tehty viimeksi vuonna 2006. Alueella tavataan monia harvinaistuneita lehtojen kasvilajeja sekä vähälukuisina esiintyviä lintulajeja. Urpolanjokilaaksossa on havaittu myös useita luontodirektiivin liitteen IV (a) lajeja. Geologisena muodostuma Urpolanjokilaakso myllyltä Ristiinantienhen saakka on maisemallisesti omalaatuinen jääkauden aikana syntynyt kanjoni.

Rauhoituspäätösten mukaan alueella on kielletty roskaaminen, ojien kaivaminen, vesien perkaaminen ja patoaminen, sekä kaikenlainen muu maa- ja kallioperän vahingoittaminen ja sen ainesten ottaminen, metsänkaato, rakennusten, laitteiden ja teiden rakentaminen, samoin kaikenlainen muu toiminta, joka saattaa muuttaa alueen maisemakuvaa tai vaikuttaa epäedullisesti kasvillisuuden tai eläimistön säilymiseen.

Luonnonsuojelualueiden käyttöä säätelee luonnonsuojelulaki ja luonnonsuojelulakia valvovana viranomaisena toimii elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Kansallispuistolle laaditaan aina luonnonsuojelulain mukainen hoito- ja käyttösuunnitelma. Muille luonnonsuojelualueille käyttö- ja hoitosuunnitelma laaditaan tarpeen mukaan. Käyttö- ja hoitosuunnitelman laatiminen saattaa tulla kysymykseen kohteissa, joilla virkistyskäyttö on runsasta, tai jos alueella on tarpeen tehdä ennallistamistoimia suojelupäätöksen perusteena olevien luontoarvojen säilyttämiseksi. Urpolan luonnonsuojelualueen kupeessa sijaitsee Urpolan luontokeskus, joka hyödyntää luonnonsuojelualuetta ympäristökasvatus- ja opastustoiminnassaan.  Urpolan luontokeskuksen kävijämäärä on ollut viime aikoina hienoisessa nousussa siten, että kesällä 2015 kävijämäärä oli noin 2800 henkilöä. Eniten kävijöitä on yleensä toukokuussa, jolloin lukuisat päiväkoti- ja koululaisryhmät vierailevat Urpolassa. Alueen virkistyskäyttö on läheisen asutuksen vuoksi muutenkin runsasta. Urpolanjoen luonnonsuojelualueen käyttö- ja hoitosuunnitelmaa päätettiin päivittää alueelle kohdistuvan runsaan virkistyskäytön, alueen asukkaiden esittämien hoitotoimien ja lähinnä lehtokasvillisuuden säilymistä turvaavien ennallistamistoimenpiteiden määrittämisen vuoksi.

Urpolan luonnonsuojelualueelle on aiemmin laadittu käyttö- ja hoitosuunnitelma vuosille 2005-2014, jonka Etelä-Savon ympäristökeskus hyväksyi 13.5.2005. Hoitosuunnitelma hyväksyttiin Mikkelin ympäristölautakunnassa 3.6.2004 ja Mikkelin kaupunginhallituksessa 11.10. ja 20.12.2004. Hoitosuunnitelma laadittiin tuolloinkin maanomistajan edustajan, Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen, toimesta mutta käyttö- ja hoitosuunnitelmasta pyydettiin laajasti lausuntoja ennen hyväksymismenettelyä. Vuosille 2005-2014 laaditun käyttö- ja hoitosuunnitelman keskeisenä tavoitteena oli turvata alueen luonto- ja maisema-arvojen säilyminen, hahmotella keskeiset luonnonsuojelualueen kehittämisen päälinjat sekä jakaa vastuut niin, että suojelualueen rauhoitusmääräysten ja käyttö- ja hoitosuunnitelman mukaiset toimenpiteet voidaan jatkossa tehdä kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen ohjeiden ja päätösten mukaisesti.

Nyt päivitettävänä olevan Urpolan luonnonsuojelualueen käyttö- ja hoitosuunnitelman tavoitteet ovat:

 1. Täsmentää luonnonsuojelualueen suojelullisia tavoitteita ja rauhoitusmääräyksiä siten, että keskeisten suojelun taustalla olevien luonto- ja maisema-arvojen säilyminen voidaan turvata.

 2. Määrittää ne luonnonsuojelualueen osat, joiden hoidossa kulttuurileimaisuus otetaan huomioon, sekä määrittää se hoidon taso, jota kulttuurileimaisilla alueilla voidaan toteuttaa luontoarvoja vaarantamatta.

 3. Määrittää luonnonsuojelualueen täysin luonnontilaisena säilytettävät osat sekä osat, joille kohdistetaan ennallistavia toimia lehtokasvillisuuden säilymisen turvaamiseksi, sekä määrittää käytettävät ennallistamistoimet.

 4. Jakaa vastuut käyttö- ja hoitosuunnitelman mukaisten toimenpiteiden toteuttamisesta ja rauhoitusmääräysten valvomisesta.

 

Käyttö- ja hoitosuunnitelmaan sisällytettävien hoidettavien alueiden rajaukset on esitetty tämän päätösehdotuksen liitteenä olevissa kartoissa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Arja Holopainen

Ympäristölautakunta päättää hyväksyä luonnoksen Urpolan luonnonsuojelualueen käyttö- ja hoitosuunnitelmaksi ja asettaa sen yleisesti nähtäville Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen www-sivuille. Luonnoksesta pyydetään lausunnot Mikkelin kaupungin metsät ja vesialueet yksiköltä, kaupunkiympäristöyksiköltä, Metsähallitukselta, Etelä-Savon Ely-keskukselta, Suomen luonnonsuojeluliiton Suur-Savon yhdistykseltä ja Urpola-seuralta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

 • Hanna Pasonen, ympäristöpäällikkö, Hanna.Pasonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Urpolan luonnonsuojelualueelle on aiemmin laadittu käyttö- ja hoitosuunnitelma vuosille 2005-2014. Etelä-Savon ympäristökeskus hyväksyi käyttö- ja hoitosuunnitelman 13.5.2005. Hoitosuunnitelma laadittiin maanomistajan edustajan, Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen, toimesta. Vuosille 2005-2014 laaditun käyttö- ja hoitosuunnitelman keskeisenä tavoitteena oli turvata alueen luonto- ja maisema-arvojen säilyminen, hahmotella keskeiset luonnonsuojelualueen kehittämisen päälinjat sekä jakaa vastuut niin, että suojelualueen rauhoitusmääräysten ja käyttö- ja hoitosuunnitelman mukaiset toimenpiteet voidaan jatkossa tehdä kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen ohjeiden ja päätösten mukaisesti.

Nyt päivitettävänä olevan Urpolan luonnonsuojelualueen käyttö- ja hoitosuunnitelman tavoitteet ovat:

 1. Täsmentää luonnonsuojelualueen suojelullisia tavoitteita ja rauhoitusmääräyksiä siten, että keskeisten suojelun taustalla olevien luonto- ja maisema-arvojen säilyminen voidaan turvata.
   
 2. Määrittää ne luonnonsuojelualueen osat, joiden hoidossa kulttuurileimaisuus otetaan huomioon, sekä määrittää se hoidon taso, jota kulttuurileimaisilla alueilla voidaan toteuttaa suojelullisia tavoitteita vaarantamatta.
   
 3. Määrittää luonnonsuojelualueen täysin luonnontilaisena säilytettävät osat sekä osat, joille kohdistetaan ennallistavia toimia lehtokasvillisuuden säilymisen turvaamiseksi, sekä määrittää käytettävät ennallistamistoimet.
   
 4. Määritellä luonnonsuojelualueelle suojavyöhyke, jonka sisällä kasvillisuus tulee säilyttää luonnontilaisena.
   
 5. Jakaa ohjausvastuut niin, että käyttö- ja hoitosuunnitelman tarkoittamista  pienimuotoisista toimenpiteistä roskia ja kariketta patoavien puiden poisto jokiuomasta ja vieraslajien poisto luonnonsuojelualueelta voidaan tehdä Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen ohjeiden ja päätösten mukaisesti.

  Yksittäisten turvallisuutta vaarantavien puiden poisto kulkuväylien läheisyydestä luonnonsuojelualueella voidaan tehdä Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen ohjeiden ja päätösten mukaisesti kuitenkin niin, että poistosta on tehtävä ilmoitus luonnonsuojelulakia valvovalle viranomaiselle 2 viikkoa ennen toimenpidettä. Kulkuväylällä tarkoitetaan käyttö- ja hoitosuunnitelman liitekartalla esitettyä luontopolkua, kevyen liikenteen väyliä ja ulkoilupolkua.

  Käyttö- ja hoitosuunnitelmassa esitettyjä hoidettavia tai ennallistettavia alueita koskevista toimenpidesuunnitelmista on pyydettävä lausunto luonnonsuojelulakia valvovalta viranomaiselta ennen hoitotoimiin ryhtymistä.   

 6. Ylläpitää ja kehittää Urpolan luontokeskuksen toimintaa osana Urpolan luonnonsuojelualueen käyttö- ja hoitosuunnitelman toteuttamista.

Mikkelin seudun ympäristölautakunta on käsitellyt Urpolan luonnonsuojelualueen käyttö- ja hoitosuunnitelmaa kokouksessaan 15.6.2016 (§ 55) ja asettanut luonnoksen julkisesti nähtäville. Luonnoksesta pyydettiin lausunnot Etelä-Savon ely-keskukselta, Suur-Savon luonnonsuojeluyhdistykseltä, Urpola-seuralta, Metsähallitukselta ja Mikkelin kaupungin metsät ja vesialueet ja kaupunkiympäristö -yksiköiltä. Käyttö- ja hoitosuunnitelman luonnoksesta saatiin lausunnot Etelä-Savon ely-keskukselta, Suur-Savon luonnonsuojeluyhdistykseltä ja Urpola-seuralta. Lisäksi Metsähallituksen edustaja kommentoi luonnosta. Mikkelin kaupungin yksiköiden kanssa järjestettiin palaveri, jossa käytiin käyttö- ja hoitosuunnitelman luonnos läpi.

Kaikki lausunnon antaneet tahot pitävät Urpolan luonnonsuojelualuetta ja sen lähiympäristöä arvokkaana alueena. Lausunnot kokonaisuudessaan ja käyttö- ja hoitosuunnitelmaa koskevan palaverin muistio ovat liitteenä.

Suomen luonnonsuojeluliiton Suur-Savon yhdistys toteaa, että suojelualue on paikoin hyvin kapea ja pienilmaston säilymisen kannalta on tärkeää, että myös suojelualueen ulkopuolella tapahtuvissa toimenpiteissä otetaan huomioon luontovaikutukset, ja jätetään luonnonsuojelualueen ulkopuolelle sopiva suojavyöhyke. Kaupungin tulisi muutenkin tarkastella mahdollisuuksia laajentaa suojelualuetta. Suojelualueeseen rajautuvat tontit tulisi valokuvata yksityiskohtaisesti, jotta mahdolliset uudet rakennelmat pystytään todentamaan. Uusien rakennelmien tekeminen on rauhoituspäätöksen (Lääninhallitus 1981 ja 1988) mukaan kielletty. Yhdistyksen mukaan taimenen kutusoraikot on turvattava ja putkirikon vuoksi peittyneet kutusoraikot kunnostettava. Taimenen kulkureitin turvaamiseksi suojelualue olisi laajennettava ulottumaan Saimaaseen saakka. Lisäksi Urpolan luontokeskusta pidetään tärkeänä ympäristökasvatuksen kannalta ja sen kehittäminen ja ylläpitäminen tulee turvata. Vieraslajien, erityisesti jättipalsamin, eteneminen luonnonsuojelualueelle on estettävä.

Lisäksi luonnonsuojeluyhdistys toteaa, että laadukkaat ja uusitut rakenteet luonnonsuojelualueella (esim. nuotiopaikka, opasteet, rajamerkit) edistävät niin asukkaiden kuin vierailijoiden myönteistä suhtautumista luonnonsuojelualueeseen. Kulttuurivaikutteisien niittyjen hoito (laiduntaminen/niitto) lisää ihmisten viihtyvyyttä ja luonnon monimuotoisuutta.

Etelä-Savon ely-keskus ottaisi käyttö- ja hoitosuunnitelmaan mukaan luonnonsuojelualueen ulkopuolisista hoidettavista alueista Pitkäjärven ja Urpolalammen välisen kuusikkoalueen. Alueen metsää ei tulisi käsitellä ennen luonnonsuojelualueelle tehtyjä hoitotoimia eikä vähintään kaksi vuotta niiden jälkeen jättipalsamin leviämisen estämiseksi. Ympäristöpalvelujen tulisi tiedottaa luonnonsuojelualueeseen rajoittuvien asuinkiinteistöjen omistajia alueen määräyksistä ja toimintatavoista. ELY-keskus suosittelee kaadettujen kuusien viemistä pois alueelta kokonaan. On tärkeää laatia tarkempi suunnitelma hoidettavista alueista.

Urpola-seura haluaa lausunnossaan enemmän konkretiaa käyttö- ja hoitosuunnitelmaan. Seura ehdottaa, että hoitotoimet rajattaisiin selkeästi luonnonsuojelualueella tehtäviin ja ulkopuolisilla alueilla tehtäviin hoitotoimiin. Suojavyöhykkeen käsite on epäselvä (kartta auttaisi asiaa). Urpola-seuran mukaan kulttuurivaikutteisten alueiden rajaus ei ole aiemmin sovitun kaltainen (maastokatselmus/ kyläpäivä). Seura esittää, että kulttuurivaikutteisesti hoidettavien alueiden tulisi olla laajempia, koska alueet ovat keskellä asutusta ja virkistyskäyttö on runsasta. Esim. tällaiseksi alueeksi pitäisi ulottaa alue Urpolalammelta Purokadulle saakka.

Lisäksi Urpola-seura kysyy, mitä jatkuvaluonteinen toimenpide tarkoittaa kussakin tapauksessa, ja kuinka usein alueella tehdään tarkistuksia esim. kulkuväylien turvallisuutta vaarantavien puiden poiston suhteen. Jos alueen asukkaat ilmoittavat havainnoistaan, milloin asia tullaan hoitamaan? Lisäksi halutaan tietää, miten kolmannen sektorin toimijoita voidaan käyttää alueen hoidossa, ja miten kaupunginosayhdistykset tai urheiluseurat voisivat osallistua esim. vieraslajien poistoon tai puiden poistoon joesta? Kuka vastaa romujen poistamisesta joesta? Urpola-seura ehdottaa, että luontopolkujen tulisi olla sellaisia, että myös liikuntarajoitteisten, vanhusten ja lastenvaunujen kanssa liikkuvien olisi mahdollista niitä käyttää.

Lausunnot kokonaisuudessaan ja käyttö- ja hoitosuunnitelmaa koskevan palaverin muistio ovat liitteenä.

Saatujen lausuntojen ja kommenttien perusteella Urpolan luonnonsuojelualueen käyttö- ja hoitosuunnitelmaa on korjattu ja täsmennetty mm. siten, että karttaesityksiä on selkeytetty ja hoidettavien alueiden rajauksia täsmennetty. Käyttö- ja hoitosuunnitelma on ulotettu selkeästi koskemaan vain luonnonsuojelualueen rajojen sisäpuolella olevia alueita, ja luonnonsuojelualueen suojavyöhyke, joka tulee jättää luonnontilaan, on määritetty 10 metriä leveäksi kaistaleeksi luonnonsuojelualueen ympärillä muilla alueilla paitsi kulttuurivaikutteisesti hoidettavilla alueilla ja tontteihin rajautuvilla alueilla. Käyttö- ja hoitosuunnitelman rakennetta on muutettu selkeämmäksi siten, että aluekohtaiset tarkemmat hoitosuunnitelmat ovat varsinaisen käyttö- ja hoitosuunnitelman liitteenä. Lisäksi liitteeksi on koottu aluekohtaiset hoitotoimet ja vastuutahot. Lisäksi todetaan, että luonnonsuojelualueen rajat on tarkastettu vuonna 2016 ja luonnonsuojelualuemerkkejä lisätty. Samoin nuotiopaikan rakenteet on uusittu vuonna 2016. Luontopolun opastetaulut ja opastekyltit on uusittu toukokuussa 2017. Etelä-Savon ely-keskukselta haettiin ja saatiin poikkeuslupa lokakuussa 2016 putkirikon seurauksena jokiuomaan valuneen hiekan poistamiseen taimenen kutusoraikkojen päältä. Hiekat poistettiin lapioimalla lokakuussa 2016. 

Ehdotus Urpolan luonnonsuojelualueen käyttö- ja hoitosuunnitelmaksi liitetään päätökseen. 

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Maria Närhinen, ympäristöpalvelujen johtaja, Maria.Narhinen@mikkeli.fi

Ympäristölautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan ehdotuksen Urpolan luonnonsuojelualueen käyttö- ja hoitosuunnitelmaksi vuosille 2018-2025 ja lähettää sen edelleen Etelä-Savon ely-keskukseen hyväksyttäväksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin sillä lisäyksellä, että ympäristölautakunta valtuuttaa Ympäristöpalvelut tekemään käyttö- ja hoitosuunnitelmaan tarvittavat tekniset korjaukset ja selvittämään ls-alueen laajentamista Ristiinantiestä Kattilanlahteen.

Tiedoksi

Mikkelin kaupunki (metsät ja vesialueet –yksikkö, annamari.huttunen@mikkeli.fi; kaupunkiympäristö –yksikkö, päivi.turtiainen@mikkeli.fi ja marko.vuorinen@mikkeli.fi); Metsähallitus (susanna.lahdensalo@metsa.fi); Etelä-Savon ely-keskus (kirjaamo.etela-savo@ely-keskus.fi); Suur-Savon luonnonsuojeluyhdistys (kivinen.jarmo@pp.inet.fi; aune.niira@gmail.com); Urpola-seura (heini.kylliainen@gmail.com, saila.nurminen@vitriini.net).

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

Käsitellyt asiat