Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 8.6.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 55 Tiedoksi

Kuvaus

Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös ISAVI/760/2015, annettu 20.4.2017, Kangasniemen jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen

Aluehallintovirasto on tarkistanut Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksellä 11.10.2007 nro 113/07/2 myönnetyn Kangasniemen jätevedenpuhdistamon toimintaa koskevan ympäristöluvan lupamääräykset. Jäteveden puhdistustehovaatimukset ovat pääosin säilytetty ennallaan. Ammoniumtypen poistovaatimusta on muutettu. Ammoniumtypen poistotehon on oltava vähintään 80 % tulevan jäteveden ollessa yli 12 °C. Muuna aikana on pyrittävä mahdollisimman hyvään ammoniumtypen poistoon, orgaanisen aineen ja kokonaisfosforin puhdistustulosta vaarantamatta.

Luvan saajan tulee tehdä viemäriverkon vuotovesiselvitys ja vuotovesien vähentämiseen tähtäävä vuosittainen verkoston saneerausohjelma. Luvansaaja on velvoitettu laitoksen kapasiteettia, käyttöä ja ohjausta parantaviin toimenpiteisiin, joista merkittävin on puhdistamon aktiivilieteosan kapasiteetin lisääminen tehostamisvaihtoehdon VE B mukaisesti 31.12.2025 mennessä. Lisäksi luvan saaja on velvoitettu panemaan vireille viimeistään 31.12.2021 vireille ympäristöluvan muuttamista koskeva hakemus jätevesien purkupaikan siirtämiseksi sekoittumisolosuhteiltaan nykyistä parempaan paikkaan.

Vaasan hallinto-oikeuden päätös 17/0181/1, annettu 11.5.2017.

Valitus koski Mikkelin seudun ympäristölautakunnan 3.3.2016 § 17 SBS Betoni Oy:lle myöntämää kallion louhintaa ja kiviaineksen murskaamisen ympäristölupapäätöstä Mikkelin Tikkalaan. Hallinto-oikeus ei tutkinut valitusta, koska valittajalla ei ollut valitusoikeutta.

Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös 32/2017/1 Dnro ISAVI/3319/2016, annettu 24.5.2017, Pellosniemen biohiililaitoksen ympäristölupa ja toiminnanaloittamislupa, Mikkeli

Aluehallintovirasto myöntää Scandinavian Biopower Oy:lle ympäristöluvan biohiililaitoksen toimintaan Mikkelin kaupungissa Ristiinan Pellosniemellä kiinteistöillä Pellos 491-537-39-2 ja Pelletti 491-537-39-3 tietyin lupamääräyksin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maria Närhinen, ympäristöpalvelujen johtaja, Maria.Narhinen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

Käsitellyt asiat