Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 8.6.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 60 Roskaantuminen kiinteistöllä Lepola RN:o 213-406-4-27, siivouksesta määrääminen ja uhkasakon asettaminen, Kangasniemi

MliDno-2017-1095

Valmistelija

 • Jouni Lintunen, ympäristötarkastaja, jouni.lintunen@mikkeli.fi

Kuvaus

Ympäristötarkastaja on todennut kiinteistön RN:o 213-406-4-27 Lepola roskaantuneeksi liitteenä olevan tarkastuspöytäkirjan mukaisesti. Kiinteistöllä on 1950 valmistunut yhden asunnon talo, jota kiinteistötietojärjestelmän mukaan käytetään loma-asumiseen. Roskaantumisen aiheuttaja on kiinteistönomistajan edesmennyt isä, joka asui tai oleskeli joitakin vuosia kyseisessä talossa.

Kiinteistöllä on paljon tavaraa, josta kaikki ei ole jätettä. Esim. auto saattaa olla vielä kunnostettavissa ajokuntoiseksi ja polttokelpoisen puun varastoiminen kesäasunnolla on normaalia ja sallittua. Suurin yksittäinen esine on matkaveneen romu. Pääosin siellä oleva tavara täyttää jätteen määritelmän (ote jätelaista):

Tässä laissa tarkoitetaan jätteellä ainetta tai esinettä, jonka sen haltija on poistanut tai aikoo poistaa käytöstä taikka on velvollinen poistamaan käytöstä.

Aine tai esine ei ole jäte vaan sivutuote, jos se syntyy sellaisessa tuotantoprosessissa, jonka ensisijaisena tarkoituksena ei ole tämän aineen tai esineen valmistaminen, ja:

 1. aineen tai esineen jatkokäytöstä on varmuus;
   
 2. ainetta tai esinettä voidaan käyttää suoraan sellaisenaan tai sen jälkeen, kun sitä on muunnettu enintään tavanomaisen teollisen käytännön mukaisesti;
   
 3. aine tai esine syntyy tuotantoprosessin olennaisena osana; sekä
   
 4. aine tai esine täyttää sen suunniteltuun käyttöön liittyvät tuotetta sekä ympäristön- ja terveydensuojelua koskevat vaatimukset eikä sen käyttö kokonaisuutena arvioiden aiheuta vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle.

Kiinteistönomistajaa on kuultu siivousmääräyksen antamisesta ja uhkasakon asettamisesta. Vastineessaan (oheismateriaalina) hän on luvannut siivota tonttia.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Maria Närhinen, ympäristöpalvelujen johtaja, Maria.Narhinen@mikkeli.fi

Ympäristölautakunta määrää kiinteistönomistajan Marika Kristiina Weckmanin siivoamaan kiinteistön RN:o 213-406-4-27 pihalla olevat jätteet pois ja toimittamaan ne asianmukaiseen paikkaan 1.10.2017 mennessä. Määräystä on noudatettava sillä uhalla, että määräyksen laiminlyönnistä on maksettava 2000 euron suuruinen uhkasakko.

Perusteluna päätökselle on jätelain roskaantumispykälien mukaisen tilanteen ennallistaminen. Kiinteistölle varastoitu jäte aiheuttaa mm. epäsiisteyttä ja viihtyisyyden vähentymistä naapureille. Ympäristölautakunta katsoo, että Marika Kristiina Weckman on kiinteistönomistajana toissijaisessa vastuussa jätteen siivoamisesta. Asettamalla määräyksen tehosteeksi uhkasakon, lautakunta varmistaa, että jätteet saadaan poistettua.

Sovelletut oikeusohjeet: jätelaki 646/2011, § 72 - 75, uhkasakkolaki 1113/1990 § 6

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

saantitodistuksella Marika Kristiina Weckman

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen saa hakea muutosta Itä-Suomen hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella.

VALITUSOIKEUS
on:
- asianosaisella
- rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät
- toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät
- alueellisella ympäristökeskuksella ja vaikutusalueen edellä mainitun muun kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella
- muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella.

VALITUSAIKA JA VALITUKSEN PERILLE TOIMITTAMINEN

Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava 30 päivän kuluessa tämän päätöksen vastaanottamisesta sitä päivää lukuun ottamatta. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos valitusta ei ole tehty määräajassa, valitus voidaan jättää tutkimatta. Sähköisesti lähetetty valitus on tämän lisäksi toimitettava hallinto-oikeuteen asianmukaisesti allekirjoitettuna.

VALITUSKIRJELMÄN SISÄLTÖ JA ALLEKIRJOITTAMINEN

Itä-Suomen hallinto-oikeudelle osoitettavassa valituskirjelmässä on ilmoitettava:
- valittajan nimi ja kotikunta- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämä nimi ja kotikunta. Valituskirjelmässä on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoituksen valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on omakätisesti allekirjoitettava valituskirjelmä.

VALITUSKIRJELMÄN LIITTEET

Valituskirjelmään on liitettävä:
- tämä päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

VALTUUTUS

Asiamiehen on, jollei hän ole asianajaja tai yleinen oikeusavustaja, liitettävä valituskirjelmään valtakirja, jollei valittaja ole valtuuttanut häntä suullisesti valitusviranomaisessa.

Oikeudenkäyntimaksu

Valittajalta peritään asian käsittelystä Itä-Suomen hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksua 97 euroa, ellei toisin määrätä.

Itä-Suomen hallinto-oikeus
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao(at)oikeus.fi
Puhelinnumero: 029 564 2500
Hallinto-oikeuden asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00 - 16.15

Käsitellyt asiat